Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

7. 9. 2018

   

Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419

příspěvková organizace

Čj 114/2018

Platnost od 1.9.2018

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah školního řádu:

I.                     Úvodní ustanovení

II.                   Obsah předškolního vzdělávání

III.                 Přijímací řízení

IV.                 Evidence dětí

V.                   Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

VI.                 Organizace předškolního vzdělávání

VII.                Provoz a vnitřní režim mateřské školy

VIII.              Podpora společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

IX.                 Úplata za předškolní vzdělávání 

X.                  Stravování dětí v mateřské škole 

XI.                Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole 

XII.              Pravidla zacházení s majetkem školy, pravidla zacházení s majetkem dětí

XIII.             Povinné předškolní vzdělávání  

XIV.            Omlouvání dětí a ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

XV.              Závěrečná ustanovení                                                                                                                  

Školní řád je vydáván v souladu s § 30, Zákona č. 561/2004 SB., Školský zákon, v platném znění, upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Kryry (dále jen MŠ) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů mezi pracovníky školy a mezi dětmi a rodiči a zaměstnanci školy. Je závazný pro zaměstnance školy děti a zákonné zástupce dětí.

I. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

II. Obsah předškolního vzdělávání

MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte a vytváří základní předpoklady pro jeho pozdější vzdělávání. Vyvíjí aktivity a organizuje činnost ve prospěch rozvoje dítěte předškolního věku, prohlubuje vzájemné výchovně vzdělávací působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

Výchovně vzdělávací zaměření školy

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného „Mateřská škola - místem pohody“. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání schváleného MŠMT. Cílem školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte. Škola je zaměřena na prosociální chování dětí. Filozofií naší školy je vytvořit místo pohody ve všech aspektech. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy. Snažit se pro děti a s dětmi vytvořit co nejpříjemnější prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a dobré nálady.

III. Přijímací řízení

1.Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Při přijímání dětí je nutno dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č.258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

2.K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

3.Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, vyjádření školského poradenského zařízení, dále písemné vyjádření odborného lékaře.

4.V případě, že je přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je mu zabezpečena nezbytná specializovaná pedagogická péče. Mateřská škola podporuje individuální péčí jeho osobnostní rozvoj, rozvíjí jeho soběstačnost. Spolupracuje s dětským lékařem, rodiči a pedagogicko psychologickou poradnou.

5.O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti, obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení.

6.Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, rovněž po dohodě se zřizovatelem stanovuje kritéria, podle kterých postupuje při výběru dětí pro přijetí. Termín zápisu je obvykle v měsíci květnu (v termínu od 2. do 16.5.) a je oznámen na úřední desce a webových stránkách školy. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici měsíc předem přímo v mateřské škole, zároveň jsou včas předem zveřejněna kritéria pro přijímání dětí.

7.Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány vždy děti, které budou v konkrétním školním roce plnit povinné předškolní vzdělávání (děti, které dovrší do 31.8. pěti let, a starší) ze školského obvodu Kryry a spádových obcích –Stebno, Běsno, Strojetice, Kolešov.

8.Přednostní přijímání se týká i dětí čtyřletých a tříletých ze školského obvodu.

9.Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

10.Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte  docházku dítěte a délku pobytu v mateřské škole.

11.Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout po písemném upozornění – upomínce, o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

12.Evidence dětí: rodiče vyplňují před nástupem dítěte EVIDENĆNÍ LIST – ve kterém  lékař potvrdí pravidelná očkování a zdravotní způsobilost navštěvovat předškolní zařízení.tuto povinnost nemají děti, které v daném roce plní povinné předškolní vzdělávání. Rodiče jsou povinni nahlásit jakoukoli změnu ve výše uvedených údajích. Zákonný zástupce stvrdí svým podpisem souhlas k evidování citlivých údajů dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Přijímání dětí mladších tří let:

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Do mateřské školy lze přijímat i děti mladší tří let, pokud to dovolí kapacita MŠ.

IV. Evidence dítěte

V Evidenčním listu dítěte bude vyplněno:

-          Jméno a příjmení dítěte

-          Datum a místo narození

-          Rodné číslo

-          Místo trvalého pobytu

-          Adresa pro doručování písemností

-          Telefonické spojení

-          Kód zdravotní pojišťovny

-          Vyjádření lékaře (Ne u dětí které plní povinné předškolní vzdělávání)

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy ( ještě před Zápisem do MŠ). Rodiče nahlásí škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména trvalý pobyt a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro uplatnění zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Práva a povinnosti dětí:

1.Na dítě se vztahují - Dětská práva dle Úmluvy o právech dětí

2.Na dítě se vztahuje - Dodržování Všeobecné deklarace lidských práv

3.Dítě má právo na akceptování jeho vývojových specifik

4.Dítě má právo na rozvoj a vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb

5.Dítě má právo, aby bylo vedeno k základům plnění vytyčených klíčových kompetencí dle Rámcově vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání, bylo vedeno odbornou pedagogickou působností při zachování společenských pravidel, mohlo být součástí třídního programu – být jeho spolutvůrcem.

6.Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav a zákonný zástupce.

7.Děti mají povinnost dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti, respektovat celou třídu, čímž se myslí neupírat práva ostatním členům kolektivu.

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

a)      podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

b)      podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

c)      podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

d)      podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

e)      vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

f)       napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dítěte před jejich vstupem do základního vzdělávání

 

2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole

 

3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami §2 odst.1 Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška o MŠ) v platném znění

 

Práva a povinnosti rodičů a zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí a jiné osoby plnící vyživovací povinnost, mají právo:

1.na přednostní přijetí dětí plnících povinné předškolní vzdělávání ve školském obvodu, pro nějž je MŠ v Kryrech zřízena

2.na přednostní přijetí dětí čtyřletých a tříletých ze školského obvodu MŠ v Kryrech(v přijímacím řízení – při zápise)

  3. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí

  4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí na třídních schůzkách na začátku škol.roku

  5. na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona

  6. přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě i na zahradě

  7. na diskrétnost a ochranu osobních dat

  8. na seznámení se školním vzdělávacím programem, sledování prací dětí

  9. na podání podnětů, či stížností  a  to:

-  proti rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb. –správní řád

-  proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či zdraví ostatních dětí a zaměstnanců.

2. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu se školním řádem, zejména u dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

3. Oznamovat škole údaje do školní matriky, která obsahuje: Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonných zástupců dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt apod.)

4. Zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

5. Zajistit, aby jejich dítě nenosilo do školy nevhodný oděv, oděvní doplňky, šperky či jiné předměty, kterými by sobě či jiným dětem mohlo způsobit zranění, ohrozit jejich bezpečí (hrozilo by například jejich vdechnutí, uškrcení dítěte, zlomenina, popálení, pořezání, bodnutí atd.)

6. Na základě žádosti učitelky  doložit zdravotní stav dítěte potvrzením dětského lékaře.

7. Sledovat informace na nástěnkách a seznámit se Školním řádem i osoby, zmocněné k předávání a vyzvedávání jejich dětí.

8. Pokud bude zákonný zástupce dítěte porušovat Školní řád závažným způsobem, např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy, může ředitelka ukončit docházku dítěte do MŠ.

9. Vyzvedávat děti nejpozději v čas ukončení provozní doby mateřské školy.

10. Řídit se pokyny ve Školním a Provozním řádu, zejména je zakázáno v areálu celé mateřské školy kouřit, a to i elektronické cigarety, užívat otevřený oheň. Je zakázáno vcházet do objektu pod vlivem  alkoholu či jiných návykových látek.

Postup MŠ v případě pozdního vyzvednutí dítěte z MŠ :

a) pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje ZZ

b) pedagogický pracovník kontaktuje jinou, pověřenou osobu

c) ped. pracovník zůstává v MŠ s dítětem a pokouší se ZZ dovolat, informuje současně ředitelku školy

d) pokud všechny snahy o kontakt s rodiči selhaly, kontaktuje pedagogický pracovník Městský úřad, či Policii ČR, kteří zajistí předání dítěte OSPOD (toto je krajní řešení, pedagog má vždy snahu s ohledem na psychický stav dítěte, spíše vyčkávat a jednat s dítětem  vstřícně a uklidňujícím způsobem)

e) pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit školu a dítě předávat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě. Nepřípustné je i zajištění péče v místě bydliště pedagogického pracovníka.

f) pedagogickému pracovníku náleží za dobu strávenou v MŠ za přespočetné hodiny nad týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti plat, který může zaměstnavatel požadovat ve smyslu § 2910 občanského zákoníku po zákonném zástupci. Škoda se podle §2951 OZ hradí v penězích.

g) pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby opakovaně, informuje MŠ zákonné zástupce o tom, že se jedná o porušování provozu MŠ. V tomto případě může ředitel školy po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu §35 odst.1pís. b) školského zákona.

Pravidla vzájemných vztahů rodičů a zákonných zástupců se zaměstnanci ve škole:

1. vztahy pedagogů a ostatních zaměstnanců s dětmi a jejich zákonnými zástupci, jsou založeny na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

2.  jsou zaměřeny na zohledňování vzdělávacích a osobních individuálních potřeb dítěte

3. všichni účastníci předškolního vzdělávání v mateřské škole dbají na dodržování pravidel slušného chování a zdvořilé komunikace

4. udržují pořádek a čistotu v objektu i areálu MŠ

5. rodiče a zákonní zástupci mají povinnost spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou

Postup pro vyřizování podnětů zákonných zástupců

1. všichni pracovníci školy jsou povinni přijímat stížnosti a zajišťovat jejich správné a včasné vyřízení. V závažnějších případech informuje zaměstnanec ředitelku školy. Stížnost se podává písemně, nebo ústně.

2. závažnější stížnosti se evidují

3. vyřizování stížnosti – bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne doručení. Stížnost nesmí být postoupena tomu, proti komu je směřována. Je-li ústní stížnost projednávána s účastníky sporu ústně, je zaprotokolována.

4. Druhy stížností:

a) stížnost proti rozhodnutí ředitele školy podle zákona 500/2004 Sb. správní řád

b) stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.

c) stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

Práva zaměstnanců mateřské školy:

1. Právo přijímat do mateřské školy děti pouze zdravé, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, a odmítnout přijetí dítěte do provozu hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky počínajícího nachlazení.

 

2. Právo projednat s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

 

Povinnosti zaměstnanců mateřské školy:

 

1. Odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v mateřské škole a v době jiných aktivit pořádaných mateřskou školou mimo pracoviště.

 

2. Povinnost poskytovat informace o výchovně vzdělávacím procesu dítěte

 

3. Povinnost poskytovat s předstihem informace důležité pro rodiče a zákonné zástupce dítěte (změny v organizaci mateřské školy, akce mateřské školy, uzavření mateřské školy apod.).

 

4. Povinnost řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitelky školy.

 

5. Povinnost dodržovat zásady BOZP a PO, BOZ dětí. Dodržovat režim mateřské školy, náplň práce, pracovní dobu.

 

6. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník je povinen řídit se zmíněným způsobem.

 

 

Povinnost informovat rodiče a zákonné zástupce:

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, informuje o tom v dostatečném předstihu rodiče a zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění, které bude umístěno na nástěnce k tomu určené (nástěnka pro rodiče) v šatně dětí, na webových stránkách školy, popřípadě na letáčku domů.

Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání probíhá více způsoby. Zákonní zástupci mají právo na ochranu osobnosti, poskytované informace jsou osobní povahy, jsou diskrétní, pedagogové mají povinnost chránit soukromí a osobnost dítěte. Formy poskytování informací: osobním denním kontaktem s pedagogem, smluvenou schůzkou s třídní učitelkou či ředitelkou, při třídních schůzkách.

 

Povinnosti ředitelky mateřské školy:

 

1. Projednat stížnosti a připomínky přímo s rodiči nebo zákonnými zástupci.

 

2. Projednávat a schvalovat celkový provoz mateřské školy (počet tříd, počet dětí ve třídě vzhledem k počtu pedagogických pracovnic a hygienickým podmínkám mateřské školy, po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu apod.), schvalovat náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců mateřské školy.

 

3. Po dohodě se zřizovatelem stanovit místo, termín a dobu pro podání Žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejnit je způsobem v místě obvyklým.

 

4. Informovat rodiče nebo zákonné zástupce dětí o přijetí zasláním nebo osobním předáním Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to nejdéle do třiceti dnů od podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se všemi náležitostmi.

 

5. Informovat rodiče nebo zákonné zástupce zasláním Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání a to v případě:

- pokud se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny (zákon č.561/2004 Sb., §35)

- pokud rodiče nebo zákonní zástupci závažným způsobem opakovaně narušují provoz mateřské školy a proces předškolního vzdělávání

- pokud ukončení doporučí lékař nebo poradenské zařízení

- pokud rodiče nebo zákonní zástupci pravidelně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání  nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady

 

6. Povinnost žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne stanovený limit.

 

VI. Organizace předškolního vzdělávání

 

Mateřská škola má 3 třídy, předškolní vzdělávání organizuje  pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.

Termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem a to v období od 2. do 16. května.

 

 

VII. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

1.Provoz mateřské školy je celodenní od 6.00 hodin do 16.00 hodin, rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas.

2.Mezi 6.00 až 7.00 hodinou se děti scházejí v 2. pavilonu „Broučků“, zde je i konečný provoz pro všechny tři třídy. Poté přecházejí s třídními učitelkami či přicházejí v doprovodu zákonného zástupce přímo do svých tříd. Zákonný zástupce dítěte předá dítě osobně učitelce. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Provoz ostatních pavilonů je : č. 1.“Motýlků“ – od 7.00 do 12.15 hodin. Provoz 3. pavilonu „Lvíčat“ od 7.00 do 15.30 hodin.

3.Děti se scházejí v mateřské škole nejdéle do 8.00 hodin. Po 8. hodině se budova i objekt MŠ uzavírá z bezpečnostních důvodů a to na dobu 8.00 -11.00 hodin (v této době mohou návštěvníci volat mobilní telefon na vratech MŠ). Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

4.Povinnost přivádět děti v určený čas se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, dobu nepřetržitého pobytu dítěte stanovila ředitelka na nejpozdější příchod v 8.00 hodin do 12.00 hodin (pro děti, které budou v MŠ obědvat). A pro děti, které budou pouze svačit, bez oběda, je stanoven nejpozdější příchod v 7.30 hodin a to do 11.30 hodin. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno zákonem v rozsahu nepřetržitého pobytu dítěte v délce 4 hodin (přičemž právo pobývat dítěti v ostatní provozní dobu není tímto dotčeno).

5.V poledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 12.00 hod. do 12.30 hod. a odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení stolování či dokončení započaté hry a úklid hraček.

6.Pokud si rodiče dítě nevyzvednou do konce provozní doby mateřské školy, vyzve pedagog rodiče, aby tak neprodleně učinili. Pokud bude tento pokus marný, postupuje pedagog podle určeného klíče.

7.Pokud zákonní zástupci potřebují dítě přivést nebo odvést v jinou dobu než je běžný denní režim, jsou povinni to nahlásit třídní učitelce den předem.

8.Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců je možný pouze na základě  „Dohody“ mezi zákonnými zástupci a školou.

9.Zákonní zástupci či osoby zmocněné k vyzvedávání dětí, opustí po vyzvednutí dítěte areál školy. Pokud budou chtít využít zahradu, její herní prvky, dopravní hřiště, budou se řídit provozním řádem zahrady a dopravního hřiště. Za úrazy vzniklé po předání dítěte zákonným zástupcům, mají odpovědnost zákonní zástupci. Z důvodu bezpečnosti dětí i dospělých platí: Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, Zákaz vstupu pod vlivem návykových látek, Zákaz vstupu či vodění jakýchkoliv zvířat do celého areálu školy (zejména psů), Zákaz vjíždění do  areálu školy  auty.

10.V průběhu roku je provoz mateřské školy přerušen v době letních prázdnin minimálně na dobu čtyř týdnů. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně dva měsíce předem.

11.Provoz může být omezen i v jiném období – např. v období vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu, nejpozději dva měsíce předem na místě k tomu určeném (úřední desce).

12. Pokud se během roku vyskytnou provozní změny, jsou o nich rodiče včas informováni

Organizace dne v mateřské škole:

1.Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí (je přiměřený věku a požadavkům na časové uspořádání jednotlivých tříd).

2.Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru.

Orientační časy:

          6.00 –   8.15    volné hry dětí, zájmové činnosti v centrech aktivit (CA)

          8.15 -    8.45    ranní kruh, pohybové a hudebně pohybové aktivity

          8.45 -    9.00    hygiena a svačina

          9.00 -    9.15    motivační kruh

          9.15 – 10.00    činnosti v CA, hodnocení 

        10.00 -  12.00    příprava a aktivity venku

        12.00 – 12.30    hygiena, oběd, hygiena

        12.30 – 14.00    odpočinek, relaxační činnosti v CA

        14.00 – 16.00    hygiena, odpolední svačina, volné hry a činnosti v CA, či zahradě

 

 

 

 

VIII. Podpora společného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Cílem inkluze (společného vzdělávání), který vyplývá z novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména §16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu. Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických činností

Podpůrná opatření při realizaci společného vzdělávání

Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využívá plánu pedagogické podpory, vyhodnocení účinnosti podpory, případné doporučení služby školských poradenských zařízení a při zjišťování podpůrných opatření II. – V. stupně

Podpůrná opatření I. stupně

Učitelky vypracovávají po dohodě se zákonnými zástupci Plán pedagogické podpory pro dítě zařazené do I. stupně podpůrných opatření. Po 3 měsících tento plán revidují a postupují podle závěrů z něj plynoucích. Pokud je pokrok nedostačující, učitelka doporučí rodičům vyšetření v ŠPZ.

Podpůrná opatření II. – V. stupně

Mateřská škola poskytuje bezodkladně po doporučení ŠPZ doporučená podpůrná opatření. Nejzazší doba pro zahájení poskytování PO je 4 měsíce. Na základě doporučení ŠPZ vypracují učitelky na třídě pro dítě individuální vzdělávací plán. Tento plán zhotoví nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení. Mateřská škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonnými zástupci dítěte růběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření a postupuje dále v souladu s §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění

Spolupráce zákonných zástupců

Spolupráce zákonných zástupců při uplatňování PO je nezbytná.

Postup při problémech spolupráce se zákonnými zástupci

Pokud zákonný zástupce odmítne vyšetřit dítě v pedagogicko psychologické poradně nebo školském poradenském zařízení navzdory doporučení učitelky nebo ředitelky, počítá §16 a odst.4 školského zákona ve znění účinném od 1.9.2016 s možností uložit zákonnému zástupci využití poradenské pomoci na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tímto orgánem může být nejen soud, vykonávající tzv. „péči soudu o nezletilé“ podle zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, ale i orgán sociálně- právní ochrany dětí (§12 odst. 1pís. a) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (OSPOD).

Vzdělávání dětí nadaných

V předškolním věku je těžké identifikovat nadání v určité oblasti. Vzdělávání provádíme tak, aby byl stimulován celkový rozvoj dětí včetně různých druhů nadání. MŠ využije všechny možnosti pro podporu nadání dětí. Po konzultaci se zodpovědnou učitelkou nastaví učitelky pro dítě PLPP, případně jej bude směrovat do ŠPZ.

IX. Úplata za předškolní vzdělávání

Za předškolní vzdělávání platí rodiče dětí úplatu.

1.Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy na základě § 123 zákona 561/2004 Sb. a §6 vyhl. 14/2005 Sb. v platném znění. Úplata je pro všechny děti stejná a platí po celý školní rok.

2.Děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, tj. děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, mají 1 rok bezúplatně.

3. Osvobozen od úplaty za vzdělání bude zákonný zástupce, který pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.

4. O osvobození od úplaty za vzdělávání rozhoduje ředitelka na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce, doplněné potvrzením sociálního příplatku. Žádost doručí zák. zástupce neprodleně ve školním roce, nejpozději do 30.9.

3.Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici školy a rodiče jsou s ní seznámeni při nástupu dítěte do mateřské školy.

4.Ředitelka školy rozhoduje podle správního řádu (zákona č.500/2004 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) o prominutí úplaty za vzdělávání.(Směrnice Čj.95/2017)

X. Stravování dětí v mateřské škole

Školní stravování v mateřské škole zajišťuje vývařovna při ZŠ v Kryrech, mateřská škola má svou výdejnu. Při přípravě jídel postupují podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravého stravování, s dodržování spotřebního koše.

1.Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2.Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být přihlášeno ke stravování nejpozději do 13.30 hodin předchozího dne. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky ve třídách, jsou možné, den předem, při ranní docházce do 8.00 hodin. Telefonické odhlašování ve ŠJ  na tel.603924035, či mailu ms-kryry.stravovani@seznam.cz (a to nejpozději předchozí den do 13.30 hodin). Pokud odhlášku nestihnete, vyzvedněte si jídlo první den nemoci dítěte  do jídlonoše do 11.00 hodin ve ŠJ ZŠ a na tuto skutečnost upozorněte vedoucí ŠJ telefonicky do 8.45 hodin, aby poté nebyl oběd portován do MŠ, v MŠ jídla do přenosných nádob nevydáváme.

3.Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu, může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

4.Způsob úhrady za stravování lze složenkou, či převodem z účtu a to vždy do 1. následujícího měsíce, ústřižky vždy předložte ke kontrole vedoucí ŠJ, nebo předejte do docházkového listu učitelce Vašeho dítěte, která zprostředkuje předání.

5. V žádném případě nelze přinášet vlastní jídlo z domova do MŠ.

Typ zařízení školního stravování: MŠ KRYRY - ŠKOLNÍ  JÍDELNA  VÝDEJNA

časové rozvržení stravování dětí :

·                         Ranní svačina od 8.45 hod.

·                         Oběd od 11.45 hod.

·                         Odpolední svačina od 14.15hod.

XI. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole:

1.Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to, od doby převzetí od jejich zákonného zástupce, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

2.Při nástupu dítěte do mateřské školy, má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, na kterém se  rodiče mohou s ředitelkou domluvit.

3.Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i personálu školy! Výskyt každého závažného infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned třídní učitelce, která je povinná informovat dále vedení školy.

4.Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole, je dítě izolováno od ostatních dětí, rodiče jsou telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě vyzvednout v co nejkratším možném čase z MŠ. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

5.Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích konaných a organizovaných mateřskou školou.

V případě školního úrazu, je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni a mohou rozhodnout další postup péče. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zápis do Knihy úrazů. Úrazy jsou mateřskou školou evidovány a pravidelně zasílány odpovědným institucím

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.  Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby (vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích). Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy, při akcích mimo školu. 

Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby zajistili svým dětem protiúrazové pojištění.

6.Pro pobyt dětí v mateřské škole, úraz, ztrátu majetku, jsou děti pojištěny u pojišťovny Kooperativa a.s.

7.Všechny děti i jejich zákonní zástupci jsou poučeni o bezpečném chování v mateřské škole i akcích mimo ni. Učitelky zabezpečují prostředí, poučují děti, dbají o bezpečnost dětí. Míra zavinění školních úrazů bývá posuzována z hlediska duševní způsobilosti dítěte zamezit úrazu, dále dodržení stanoveného poučení dětí učitelkou, dodržení dohledu nad dětmi odpovědným pracovníkem, porušení pravidel stanovených učitelkami a to samotným dítětem.

8.K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy, stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí. Ve výjimečném případě povolí ředitelka maximální počet 28 dětí, se zajištěným dohledem dětí další odpovědnou osobou, která je v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli (MŠ). Ve třídě, kde jsou děti mladší tří let, je maximální počet na jednoho pedagogického pracovníka pouze 12 dětí.

9.Všichni pracovníci mateřské školy byli seznámení s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole, a zavazují se je dodržovat.

10.Zákonní zástupci dětí ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách  mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

11.Zaměstnanci mateřské školy jsou povinni zajistit bezpečnost nevpuštěním  cizí osoby do objektu.

12.Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, je v kompetenci učitelky, rozhodnout o tom, zda s dětmi ven půjde, či ne.

13.V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření a užívání alkoholických a jiných omamných látek, v souvislosti se zákonem č. 379/ 2005 Sb,

14.Osobní věci dítěte rodiče přinesou označené, podepsané. Za neoznačené osobní věci neneseme odpovědnost. Mateřská škola neručí za případnou záměnu nebo ztrátu nepodepsaných věcí.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

 

K zajištění této oblasti má škola vytvořen svůj Minimální preventivní program (Čj. 62/2014)

Jeho celé znění naleznete v příloze Školního řádu, ve třídách MŠ a webových stránkách školy.

 

Sociálně právní ochrana dětí:

 

Mateřská škola postupuje v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí způsobem, který jí ukládá zákon. Má povinnost upozornit příslušné orgány, pokud zjistí skutečnosti v rozporu se zájmy a právy dítěte.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí –účinná od 1.1.2013 (Zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Sociálně právní ochranou se rozumí zejména:

1.Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

2.Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění.

3.Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

4.Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Na  jaké děti se sociálně -  právní ochrana zaměřuje ? Zejména na děti :

1.Jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby, než rodiče.

2.Které vedou zahálčivý  nebo nemravný život.

3.Které se opakovaně dopouštějí útěků.

4.Na kterých byl spáchán trestný čin.

5.Které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči.

 

Práva a povinnosti škol a školských zařízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí:

 

Přestože je největší díl  svěřen do péče Městského úřadu s rozšířenou působností, počítá zákon i s aktivní účastí škol.

 

1.Školy (odpovídající pedagogové) mají povinnost poskytnout těmto dětem na jejich požádání odpovídající pomoc a to i bez vědomí rodičů, nebo jiných osob zodpovědných za jejich výchovu (pokud se dítě nemůže, či nechce obrátit o pomoc na své rodiče)

2.Odpovídající pomoc  řeší Policie, OSPOD .

3.Škola je povinna respektovat přání dítěte neinformovat o žádané pomoci své rodiče.

4.Škola je povinna informovat Městský úřad s rozšířenou působností a OSPOD o dětech, na něž se zaměřuje sociálně- právní ochrana a to prostřednictvím ředitelky školy.

5.Povinností orgánů sociálně-právní ochrany dětí pořádat případové konference, do kterých jsou přizváni zástupci škol.

 

Škola sleduje děti z pohledu možného týrání a zneužívání dětí

(Syndrom týraného a zneužívaného  dítěte)

 

Které je zjevně pozorovatelné v těchto oblastech:

1.              Tělesné týrání.

2.              Pohlavní týrání.

3.              Citové týrání.

4.              Zanedbávání.

5.              Šikanování.

6.              Druhotné ponižování           

Sledujeme:  Hrozby  nebo  akty  diskriminace, nepřátelství  nebo  násilí  v důsledku etnické, kulturní, jazykové  nebo  náboženské  identity, ochranu  před  sociálně patologickými  jevy  jako je  šikana, týrání a drogy.

Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v areálu

1.Pro chůzi používejte vyhrazených komunikací a chodníků.

2.Neběhejte, choďte vpravo, nevrážejte Vy ani Vaše děti do jiných osob.

3.Své děti nenechávejte v areálu běhat, při chůzi do schodů a ze schodů je držte za ruku.

4.Při chůzi po schodech se přidržujte zábradlí, děti nevozte po zábradlí a nenechte je po zábradlí lézt.

5.Nevstupujte bez vyzvání do jiných prostor zařízení, než kam je vám dovoleno

6.V zimním období choďte Vy i děti po udržovaných cestách.

7.Nezasahujte do žádných technických zařízení, nesnažte se nic opravovat nebo upravovat, na nedostatky upozorněte kteréhokoliv zaměstnance školy.

8.V šatně nenechte děti pobíhat, lézt po nábytku a zařízení.

9.V areálu školy a v budově je zákaz kouření i elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm! Dále pohazování nedopalků!

10.V areálu školy platí zákaz vjezdu automobilům.

11.V areálu školy platí zákaz vstupu zvířat.

12.Parkoviště není zařízením mateřské školy, je to prostor vymezený k parkování, ale není považován za hlavní vchod. Dávejte zde zvýšenou pozornost na provoz, nevstupujte mezi pohybující se vozidla. Své děti hlídejte a nenechte je pobíhat po parkovišti ani po příjezdové cestě.

13.MŠ disponuje vlastním dopravním hřištěm, pro které platí Provozní řád (Čj.113/2018). Pokud budete hřiště využívat při příchodu, či odchodu, pak pouze s Vaším dohledem.

XII.Pravidla zacházení s majetkem školy, pravidla zacházení s majetkem dětí :

1.Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci děti k šetrnému zacházení s hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem i dalším vybavením školy.

2.Zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi či ředitelce školy.

3.Při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového zařízení.

4.Majetkem dětí se rozumí osobní věci dětí, oblečení, obuv, kompenzační pomůcky, jako jsou brýle. Kola, koloběžky, které si děti do MŠ přivezou jsou povinni uzamykat na stojanech k tomu určených. Jiné věci ve vlastnictví dětí (drahé hračky, šperky, mobilní telefony, fotoaparáty, tablety, počítače a jiné) není povoleno do MŠ nosit, škola neodpovídá za jejich ochranu a ztráty.

5.Pojištění  majetku, zákonné odpovědnosti za zdraví dětí, má MŠ sjednáno u Kooperativy a.s.. Při ztrátě osobních věcí je stanovena finanční spoluúčast školy.

XIII. Povinné předškolní vzdělávání

Novelizací zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) došlo ke změnám v předškolním a povinném předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly do počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo  5. roku věku

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Přednost k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kryry mají od 1.9.2017 jen děti ze spádového školského obvodu, na základě Kriterií přijímání.

Stanovený školský obvod je :

Kryry, Běsno, Strojetice, Stebno, Kolešov.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně a to od 8. 00 hodin do 12.00 hodin ( pro děti bez oběda – od 7.30 do 11.30 hodin)

V období prázdnin není docházka povinného předškolního vzdělávání povinná.

Způsoby omlouvání a uvolňování dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:

1.Dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání (PPV) omlouvá zákonný zástupce.

2. Zákonný zástupce informuje neprodleně učitelku ve třídě o důvodech nenadálé absence svého dítěte, nejpozději do dvou dnů nepřítomnosti, buďto telefonicky, nebo e-mailem zřízeným pro omlouvání dětí PPV. Po návratu dítěte do MŠ, vyplní v Omluvném listě dítěte, termín a důvod nepřítomnosti. Pokud nesplní tuto povinnost, bude do tří dnů vyzván k vysvětlení.

3.Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

4. Předem známá absence, plánovaná, je doložena věcným vysvětlením, jaké důvody vedou k uvolnění dítěte z PPV. Vymezí časový rozsah nepřítomnosti a žádost o uvolnění, předají rodiče předem kompetentní osobě – ředitelce školy, která žádost schválí.

5. Školní rok pro děti plnící PPV je řízen Organizací školního roku, určeného MŠMT pro kalendářní rok, přičemž ostatní právo na docházku tím není dotčeno. V době, kdy je státem vyhlášen termín např. Jarních prázdnin – nemají rodiče povinnost omlouvat děti z PPV. Školní rok pro PPV trvá 10 měsíců, začíná 1.9. a končí 30.6..

Povinné předškolní vzdělávání zároveň osvobozuje dítě od úplaty za předškolní vzdělávání, pokud ji MŠ vybírá (u nás jsou děti od úplaty osvobozeny).

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání:

1.Individuální vzdělávání dítěte

2.vzdělávání v přípravné třídě základní školy

3.vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

Individuální vzdělávání (IV) dítěte:

Lze zvolit v odůvodněných případech, skutečnost zákonní zástupci musejí oznámit 3 měsíce před začátkem školního roku. Individuální vzdělávání oznamují ZZ písemným způsobem s uvedením doby IV a zdůvodněním. MŠ určí oblasti vzdělávání dítěte z RVP PV, ŠVP a Desatera pro rodiče.

Způsob ověřování osvojování očekávaných výstupů:

    1. termín stanovuje ředitelka na 3. čtvrtek v listopadu náhradní termín za 14 dní, tedy 2. čtvrtek v prosinci. Zákonný zástupce je povinen zajistit přítomnost dítěte u ověření.
    2. MŠ doporučí oblasti (Desatero pro rodiče a doporučené výstupy) K ověření lze donést portfolio dítěte (kresby, pracovní listy, fotografie z činností). MŠ nabídne k prostudování ŠVP a doporučí RVP PV.
    3. Pokud se dítě a jeho zákonný zástupce nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání. Dítě musí druhý den nastoupit do MŠ. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek.
    4. dítě, které má individuální vzdělávání se může zúčastňovat akcí pořádaných mateřskou školou.

Způsob určení a dodatečného udělení výjimky pro individuální vzdělávání:

Je-li docházka dítěte po dobu pobytu v předškolním zařízení méně než 50%, bude zkoumána příčina. Pokud bude dítě nadále omlouváno a jeho vzdělávání v MŠ bude neefektivní, může být zákonným zástupcům dodatečně povoleno individuální vzdělávání dítěte za stanovených podmínek (pro ověřování).

Způsob ukončení Individuálního vzdělávání:

Lze v případě, neumožní-li zákonný zástupce ve stanovených termínech ověření osvojených dovedností, či v případě, že na doporučení školy rodič na dítě individuálním způsobem nepůsobí v dostatečné míře a dítě vykazuje známky nepřipravenosti pro plnění školní docházky.

Odklad povinné školní docházky:

Termín zápisu do ZŠ stanovuje ředitel ZŠ v době mezi 1.4. a 30.4. Pokud zákonný zástupce dítěte plnícího PPV bude volit OPŠD (odklad povinné školní docházky o 1 rok), je nutné aby k zápisu do ZŠ přišel již s výsledkem šetření školní zralosti a druhým potvrzením od odborného lékaře nebo klinického psychologa. OPŠD uděluje ředitel  základní školy a zároveň informuje rodiče o způsobech plnění PPV (tzn. i jiných způsobech – například v přípravných třídách při ZŠ).

Přestupky zákonných zástupců:

Zákonný zástupce dítěte se dopustí přestupku, jestliže nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbá povinné předškolní vzdělávání. Postih  za nedodržení zákonné povinnosti je  v podobě pokuty ve výši až 5 000,- Kč. Porušení řeší příslušný OSPOD.

XIV. Omlouvání dětí z docházky do MŠ a ukončení docházky

Omlouvání dětí z docházky

1.Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit písemně nepřítomnost dítěte delší než dva týdny (týká se dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání).

2. Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání právě z důvodu:

Nepřetržité neúčasti na předškolním vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

§ 35 zákona č. 561/2004 Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání)

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

1.Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena při odchodu dítěte do základní školy.

2.Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 školského zákona jestliže:

·                         se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

·                         zákonný zástupce dítěte, závažným způsobem opakovaně, narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná

·                         zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

·                         ukončení předškolního vzdělávání dítěte doporučí ve zkušební lhůtě lékař nebo školské poradenské zařízení

·                         na písemnou žádost zákonného zástupce

(netýká se dětí plnících povinné předškolní vzdělávání)

XV. Závěrečná ustanovení

 

1. Školní řád nabývá účinnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. září 2018, školní řád ze dne 1.9.2017 se ruší.

Změny a dodatky školního řádu:

Veškeré změny a dodatky tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem:

Ředitelka zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od jeho platnosti.

Nově přijímané zaměstnance seznámí ředitelka se školním řádem v den jejich nástupu do zaměstnání.

O vydání a obsahu školního řádu informuje ředitelka zákonné zástupce dětí na setkání s rodiči a při třídních schůzkách, volně přístupný je v šatnách a na webových stránkách školy.

 

 

 

 

Platnost od 1.9.2018

V Kryrech dne 28.8.2018     řed. školy: Bc.Věra Melicharová