Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - charakteristika vzdělávacího programu

7. 9. 2018

 

10. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „Mateřská škola – místem pohody“ je zpracován pedagogickým sborem na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (platného od 1.2.2017) a je pro všechny pracovnice mateřské školy závazný.

 

Základní principy vzdělávacího programu

 

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit, musí se cítit spokojené a v bezpečí.

Dítěti předškolního věku je vlastní učit se na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činností.

Vzdělávání by mělo být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, jeho učení by mělo probíhat spontánně. Znamená to stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci. (Profesionalita pedagoga spočívá v tom, že děti jeho vedení nepociťují jako nátlak.)

Učitelka dbá na rovnováhu mezi řízením činností dětí, nepřímou účastí na jejich spontánních aktivitách a využíváním spontánně vzniklých situací.

Cíle předškolního vzdělávání jsou orientovány k dítěti a směřují k tomu, aby děti získaly dobré základy do života i pro další vzdělávání. Osobnostní orientace je vyvážena sociálními zřeteli, protože právě předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace obdobím klíčovým. Mateřská škola jako první společenské mimorodinné prostředí, do kterého dítě vstupuje, je v tomto směru pro dítě a jeho život ve společnosti nezastupitelná.

Každé dítě je vnímáno jako jedinečná bytost, která má své individuální možnosti a své potřeby. Jeho vzdělávání by mělo mírou i kvalitou odpovídat jeho osobním možnostem a potřebám.

Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají.

Učitelka zajišťuje prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dětí, v centrech aktivit, didakticky zaměřenými podmínkami vně i uvnitř.

Každé dítě má možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek, aby sebe sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.

 

Cíle vzdělávacího programu 

 

Cílem vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“ je rozvíjet všestranně celou dětskou osobnost takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolní období, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo:

věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost

základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání

základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti

základy pro celoživotní učení

základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

 

Cílem všech pracovnic Mateřské školy v Kryrech, je vytvářet takové podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

 

Přístupy, formy a metody práce

 

Program „Mateřská škola – místem pohody“ realizujeme formou integrovaného vzdělávání, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit dítěti vytvářet si reálný obraz světa. Cíle, jimiž se vzdělávání řídí, vycházejí od dítěte, nikoli od obsahu. Integrované vzdělávání realizujeme vytvářením integrovaných tematických celků a jejich naplňováním na základě interaktivního učení, prožitkového učení, učení hrou a kooperativními činnostmi, situačním učením.

 

Vzdělávání dětí:

 

Je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních (ranní hry, odpolední činnosti, odpovídajícím potřebám a možnostem dětí, založené na principu nápodoby) a řízených aktivit (didaktické hry, tématické vycházky). Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelky s dětmi naplňují konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného (tématické celky) a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání (smyslové hry), prožitkovém učení (podporuje zvídavost dětí a je založeno na přímých zážitcích), interaktivním učení (interaktivní hry), kooperativním učení (spolupráce mezi dětmi, předávání informací a plnění úkolů ve dvojicích), situačním učení (praktické ukázky životních situací) zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vzdělávání doplňujeme o příležitostné aktivity, které nejsou vždy součástí témat. Mezi odpočinkové aktivity zařazujeme pobyt venku, hry v tělocvičně.

 

Hlavní činností je HRA tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická.

 

Způsob práce učitelek se uskutečňuje v  komunitním kruhu, v centrech aktivit, při experimentování, objevování. Nezbytnou součástí dne jsou jazykové chvilky a grafomotorika, vyprávění, rozhovor. Zařazujeme výlety do okolí, exkurze. Jsme inspirováni školou Montessori a Začít spolu.

 

Socializační funkce mateřské školy:

 

Naše mateřská škola při realizaci vzdělávacího programu akcentuje nenahraditelnou specifickou funkci mateřské školy – funkci socializační, která spočívá v rozvoji sociální stránky dětské osobnosti. Předškolní dítě, starší čtyř let, za normálních okolností překračuje i psychicky hranice rodiny a přidává k vědomí vlastního já (ke své identitě) vztah ke „své generaci“, tj. k druhým dětem, k jedincům s týmiž potřebami, týmiž zájmy a týmiž nároky. Mateřská škola poskytuje příležitosti k vytváření přiměřených vzorců sociálního chování. Při sociální interakci s vrstevníky, ve vztahu rovný s rovným, se děti učí vzájemnému respektování, úctě, ohleduplnosti, tolerantnosti a spolupráci. V předškolním období se u dítěte vytváří základní postoj ke světu, charakterizovaný základní důvěrou či nedůvěrou. Dítě s pozitivními sociálními zkušenostmi je ve svém vztahu k životu, sobě samému a druhým lidem otevřené, optimistické a naopak. Mateřská škola dává jedinečnou příležitost k utváření dobrých základů pro pozdější vývoj pro-sociálních vlastností či postojů dítěte. V tomto smyslu platí, že děti, které v předškolním věku nemají možnost do mateřské školy chodit, jsou určitým způsobem ochuzovány.

 

► Oblasti vzdělávání předškolních dětí:

 

Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Na základě přirozených interakcí, do kterých dítě v rámci těchto oblastí vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a také vzdělává. Mezi tyto oblasti, které se vzájemně determinují řadíme:

 

● biologickou oblast     (Dítě a jeho tělo)

● psychologickou oblast    (Dítě a jeho psychika)

● interpersonální oblast   (Dítě a ten druhý)

● sociálně- kulturní oblast    (Dítě a společnost)

● environmentální oblast   (Dítě a svět)

 

Vzdělávací oblasti jsou vzájemně propojeny, navzájem se ovlivňují, prolínají, jedna bez druhé jsou v praxi neoddělitelné.

 

Osvojování Klíčových kompetencí předškolního vzdělávání:

 

Klíčové kompetence tvoří základ vzdělávání, k jejich vytváření směřuje veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

 

Cíl: ve všech etapách vzdělávání vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná.

 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 

kompetence k učení

kompetence k řešení problémů

kompetence komunikativní

kompetence sociální a personální

kompetence činnostní a občanské

 

V naší mateřské škole rozvíjíme klíčové kompetence u dětí zejména tím, že vytváříme takové podmínky pro předškolní vzdělávání a volíme metodické postupy, které umožňují dětem získávat kompetence předškolnímu věku přiměřené :

 

děti mají dostatečné množství příležitostí pracovat samostatně bez vedení učitelky;

děti mají dostatečné množství příležitostí spolupracovat při činnostech ve skupinách;

děti mají dostatečné množství příležitostí k volbě vlastního postupu při činnostech;

prostředí třídy je uspořádáno tím způsobem, že děti mají volně dostupné pomůcky k činnostem (samy si je připraví, uklidí).

 

Kompetence k učení

V průběhu předškolního vzdělávání rozvíjíme kompetence k učení tím, že cíleně:

 

podporujeme děti při pozorování, zkoumání, objevování a všímání si souvislostí;

vedeme děti k aktivnímu sledování toho, co se kolem nich děje; pomáháme dětem porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;

umožňujeme dětem radovat se z toho, co samy dokázaly a zvládly;

vedeme děti k záměrnému soustředění, zapamatování, dokončení započaté práce;

umožňujeme dětem odhadovat své síly, učit se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých;

poskytujeme dětem uznání a ocenění;

 

Kompetence k řešení problémů

V průběhu předškolního vzdělávání rozvíjíme kompetence k řešení problémů tím, že cíleně :

 

● poskytujeme dětem pozitivní odezvu na aktivní zájem o problémy v bezprostředním okolí;

 

● vedeme děti k samostatnému řešení problémů na které stačí;

 

● podporujeme děti v řešení problémů na základě bezprostřední zkušenosti (pokus, omyl, experimentování, vlastní nápady);

 

● umožňujeme dětem pochopit, že svou aktivitou a iniciativou mohou situace ovlivnit;

 

● poskytujeme dětem pochvalu nejen za úspěch, ale i za snahu;

 

Kompetence komunikativní

V průběhu předškolního vzdělávání rozvíjíme kompetence komunikativní tím, že cíleně:

 

● umožňujeme dětem samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi;

● poskytujeme dětem prostor k vedení smysluplného dialogu;

● umožňujeme dětem vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky;

● poskytujeme dětem příležitosti k rozšiřování slovní zásoby a k jejímu aktivnímu používání;

 

Kompetence sociální a personální

V průběhu předškolního vzdělávání rozvíjíme kompetence sociální a personální tím, že cíleně:

 

● umožňujeme dětem samostatně se rozhodovat o svých činnostech;

● poskytujeme dětem prostor, aby si mohly uvědomit, že za sebe i své jednání odpovídají a nesou důsledky;

● vedeme děti k citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, rozpoznání nevhodného chování;

● umožňujeme dětem domlouvat se a spolupracovat na společných činnostech;

 

● poskytujeme dětem modely prosociálního chování a mezilidských vztahů;

● umožňujeme dětem spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá pravidla;

● vedeme děti k obezřetnosti při setkání s neznámými lidmi;

● umožňujeme dětem chápat odlišnosti a jedinečnosti lidí;

● poskytujeme dětem příležitosti k řešení vniklých konfliktů dohodou;

 

Kompetence činnostní a občanské

V průběhu předškolního vzdělávání rozvíjíme kompetence činnostní a občanské tím, že cíleně:

 

● vytváříme dětem podmínky, aby si mohly svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídi a vyhodnocovat;

● vedeme děti k pochopení, že se mohou o tom, co udělají rozhodovat svobodně, ale že za své rozhodnutí také odpovídají;

● podporujeme děti v zájmu o to, co se kolem děje, činorodosti, pracovitosti a podnikavosti;

● umožňujeme získávání základní představy o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami;

● poskytujeme dětem prostor, aby se mohly podílet na spoluvytváření pravidel společného soužití ;

 

● vytváříme příležitosti k pochopení, že se svým chováním podílejí na prostředí, ve kterém žijí (přírodní i společenské) a že jej mohou ovlivňovat;

 

● podporujeme vědomí dětí o prospěšnosti péče o své vlastní zdraví, bezpečí, ale i odpovědné chování k bezpečí druhých lidí;