Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - evaluační systém

7. 9. 2018

 

12.   Evaluační  systém

 

1.  Soulad  RVP PV s dokumenty  školy – ŠVP, TVP

Tato  část  ověřuje  naplňování stanovených  záměrů  a  cílů v dokumentech  školy s cíly  dokumentu  RVP PV.

Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů (budou předmětem TVP).

Dílčí  kriteria  si  pro  hodnocení  konkrétních  pedagogických  činností, podmínek  a  kvality  výsledků  v rámci  školy  (ředitelka)  a  v rámci  třídy  (pedagogové) odvozují  z RVP  PV  sami.

 

1.1.  Evaluace   podtémat  integrovaného  bloku  - na úrovni třídy

Cíl           :   Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku,     prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případ do dalšího, navazujícího tematického plánu v rámci integrovaného bloku.

Časový rozsah : po ukončení podtématu integrovaného bloku

Nástroje         :  hospitace, záznamy do činnostního plánu, dle potřeby do přehledu (portfolia)

                           o rozvoji dítěte, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, pedagogické  rady

Kdo                :  pedagogické pracovnice

 

1.2.      Evaluace  integrovaného  bloku – na úrovni třídy

Cíl                    :  Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, zhodnocení celkového průběhu na základě výsledků z průběžné evaluace, zvolené metody a postupy a vzdělávací přínos pro děti, případná opatření a praktické závěry

Časový rozsah :    po ukončení realizace daného integrovaného bloku

Nástroje           :    záznamy do TVP, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické rady

Kdo                  :    pedagogické pracovnice

 

1.3.      Evaluace  dílčích  projektů – na úrovni třídy

Cíl                      : Plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých  integrovaných bloků.

Časový rozsah  :  pololetně – průběh realizace, 1x ročně naplnění záměrů

Nástroje           :  záznam v TVP, konzultace učitelek, pedagogické rady, konzultace s rodiči

Kdo                   :  pedagogické pracovnice

 

1.4.   Hodnocení   individuálních   výsledků  dětí – na úrovni tříd

Cíl                    :    Hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí, zaznamenávat nejdůležitější poznatky o jejich rozvoji a individuálním pokroku každého z nich, vytvořit orientační kriteria pro hodnocení individuálních vzdělávacích výsledků dané věkové skupiny z cílů RVP PV vzhledem k možnostem, podmínkám a celkovému potencionálu dětí, vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací  nabídky, nepřetržité získávání zpětné vazby, jejíž výsledky se průběžně promítají do další vzdělávací práce pedagoga s dítětem, stanovit případná opatření do dalšího tematického plánu.                       

Časový rozvrh :   písemné záznamy do přehledu o rozvoji dítěte – dle potřeby, 2x ročně

Nástroje        :   rozhovory učitelky s dítětem, možnosti pokroků, motivace, písemné záznamy grafické a smysluplné informace jako podklad pro informaci rodičům a dalším odborníkům, individuální plány pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti  výrazněji problémové, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, dle potřeby stanovení případných opatření, pedagogické rady

Kdo               :  pedagogické pracovnice

 

1.5.   Hodnocení  pedagogů, sebehodnocení – na úrovni školy

Cíl                       : Sledovat uplatňování metod, jejich nápaditost a účel hodnotících aktivit. Mají prováděné činnosti jasný účel, smysl, proč jsou prováděny. Přináší podněty do další práce a pozitivní posun v řešení sledovaných problémů. Rozmýšlet své kroky, sledovat výsledky a samostatně je hodnotit v porovnání s obecnými požadavky – vše porovnávat s RVP PV.

Časový rozvrh   : průběžně

Nástroje             : hospitace, vzájemné hospitace, pedagogické rady

Kdo                    : ředitelka, učitelky

 

1.6.   Soulad TVP – ŠVP – RVP – na úrovni školy

Cíl                       : Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metoda forem práce, ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování vzdělávacího obsahu, porovnat realitu se záměry a obsahem programu, který jsme si stanovili, vzdělávací nabídky ve třídách a zhodnocení výsledků a  pedagogických činností jako celku, zda je program cílevědomý a je plánován, jakých výsledků bylo dosaženo. Sledujeme vedení pedagogů ve vzdělávání dětí, zařazování dílčích projektů do plánu v rámci tříd a vztah pedagoga k rodičům a ostatní veřejnosti.

Časový rozvrh   :  v závěru školního roku

Nástroje             : dotazníky pro rodiče,  hospitace,  konzultace pedagogů, pedagogické rady

                              přehledy o rozvoji dětí

Kdo                     : pedagogické pracovnice

 

2.    Průběh   vzdělávání  a  výsledky 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů ŠVP. Vyhodnocujeme výchovně vzdělávací program mateřské školy – zda jsou činnosti ze všech oblastí zastoupeny v aktivitách, které dětem nabízíme, zda není jednostranně zaměřený.

Evaluace probíhá na úrovni školy.

 

2.1.      Evaluace  uplatněných  metod, postupů, forem  práce  -  vzdělávací  proces

Cíl                     :   Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod

a forem práce se záměry v této oblasti ŠVP, vyhodnocení programu jako celku.

Časový rozvrh :   průběžně, dotazníky – 1x ročně

Nástroje           :   hospitace, konzultace pedagogů, dotazníky, pedagogické rady, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání, záznamy dětí, portfolia  

Kdo                  :   pedagogické pracovnice

 

2.2.      Osobní  rozvoj  pedagogů

Cíl                     :  Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, analýza vlastních vzdělávacích potřeb a vlastního vzdělávacího procesu, uplatnění odborných metodik a kontrola a hodnocení výsledků své práce

Časový rozvrh :  průběžně, 1x za rok dotazníky

Nástroje           :  konzultace učitelek, pedagogické rady, hospitace, dotazníky

Kdo                   :  učitelky, ředitelka

 

3.   Podmínky   vzdělávání

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP .

Evaluace probíhá na úrovni třídy i na úrovni školy .

 

 

 

3.1.          Evaluace  věcných podmínek

Cíl                   :    Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP :budova, technický stav, vybavení tříd pro skupinové a individuální činnosti, výzdoba prostředí školy, pomůcky, hračky, prostorové uspořádání, zahrada, oplocení, chodníky, prádelna, inventarizační zápisy majetku obce a školy, sledování  jejich funkčnosti, účelnosti, efektivity,  zajištění bezpečnosti, psychohygieny a estetiky prostředí.

Časový rozvrh :  periodicky i podle potřeby, 1x ročně 

Nástroje           :  záznamy z kontrolní činnosti, z pedagogických a provozních rad,

     dotazníky

Kdo                  :  všechny pedagogické a provozní pracovnice

 

3.2.          Evaluace životosprávy  dětí

Cíl                     :  Zhodnotit, zda je pro děti dostatek tekutin během celého dne, kvalitní vyvážená strava, individuální potřeba odpočinku a spánku, denní režim pružně přizpůsobován aktuální situaci

Časový rozvrh  : podle potřeby

Nástroje            :  pedagogické a provozní rady

Kdo                   :  všechny pedagogické a provozní pracovnice

 

3.3.      Evaluace psychosociálních  podmínek

Cíl                      :  Zhodnotit, jak je zajištěna adaptace nově příchozích dětí,  zda učitelky podporují svým přístupem sebevědomí dětí, zda je podporována více spolupráce než soutěživost  mezi dětmi, zda se dává dětem dostatek zpětné pozitivní vazby.

Časový rozvrh :  1x měsíčně

Nástroje           :  pedagogické rady, hodnocení třídních bloků

Kdo                  :  učitelky

 

3.4.      Evaluace organizačního  zajištění  chodu školy

Cíl                     :  Zhodnotit vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit , osobní soukromí

dětí a možnost se neúčastnit činností pokud nechtějí, zda mají možnost pracovat vlastním tempem, zapojovat se do organizace činností, spolurozhodovat o programu

Časový rozvrh  : 1x  měsíčně

Nástroje            :  pedagogické a provozní rady, hospitace, třídní vzdělávací programy

Kdo                   :  ředitelka, učitelky

 

3.5.     Evaluace řízení  mateřské  školy

 Cíl                     : Zhodnotit vytvořenou koncepci školy, zda je kvalitně a funkčně zpracována v souladu s RVP PV, zda má sladěné očekávané cílové kompetence, které navazují na povinné vzdělávání.

Časový rozvrh  :  1x ročně

Nástroje            :  hodnocení činnosti školy, dotazníky

Kdo                   :  ředitelka

 

3.6.      Evaluace personálního a pedagogického zajištění

Cíl                      : Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV, kvalifikovanost pedagogického týmu, DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů, normativní počty všech zaměstnanců školy s počty dětí ve škole, efektivita personálního zabezpečení ŠJ-výdejny

Časový rozvrh  : 1x ročně

Nástroje            : dotazníky, průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků, kontrolní

                              činnost, hospitace, pedagogické a provozní rady

Kdo                    : ředitelka, učitelky, ostatní pracovnice

 

3.7.       Evaluace  ekonomických  podmínek

Cíl                   :  Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy:

                           sledování čerpání mzdových nákladů

                           účelnost a efektivnost hospodaření          

                           rozbor hospodaření, kontrola dodržování závazných ukazatelů     

                           kontrola čerpání účelově poskytnutých veřejných prostředků, finanční

                           prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a poskytnuté územním

                           samosprávním celkem

                           kontrola vedení účetnictví – účetní doklady 

                           kontrola správnosti financování – rozpočtová skladba – před účetníuzávěrkou

                           kontrola mzdové a personální agendy    

Časový rozvrh :rozbory dle směrnice ředitelky školy

                           přehledy čerpání – 4x ročně

                           ostatní průběžně          

Nástroje           :tabulky, zprávy a rozbory, pedagogické a provozní rady, konzultace

Kdo                  : ředitelka

 

3.8.         Evaluace  spoluúčasti  rodičů

Cíl                   :  Zhodnotit,  zda jsou rodiče pravidelně informováni o prospívání dítěte a dění v mateřské škole, zda mají rodiče možnost účastnit se programu ve třídě, jak pro ně nabízíme poradenský servis, úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů  v této oblasti  ŠVP.

Časový rozvrh  : 3x ročně

Nástroje            : fotodokumentace, rozhovory s rodiči, dotazníky, pedagogické

      a provozní rady, mimoškolní akce za účasti rodičů, webové stránky

Kdo                   : pedagogické pracovnice, rodiče – dotazníky

 

4. Povinné předškolní vzdělávání

Cíl                    : Zhodnotit jakým způsobem jsou zajištěny podmínky pro povinné předškolní vzdělávání dětí, jak jsou plněny povinnosti ze strany školy a ze strany rodiny jsou-li zajištěny právní normy, vyhlášky a prováděcí předpisy v souladu s platnou legislativou. Zhodnotit jakým způsobem se daří plnit očekávané kompetence.

Časový rozvrh    : 2x ročně

Nástroje           : pedagogické rady, portfolia dětí, hodnocení výsledků a pokroků jednotlivých dětí

Kdo                     :  pedagogové předškolní třídy

 

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Cíl                    : Zhodnotit jakým způsobem jsou zajištěny podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pro děti se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením a děti nadané (jsou-li zajištěny právní normy, vyhlášky a prováděcí předpisy v souladu s platnou legislativou). Zhodnotit jakým způsobem se daří děti integrovat.

Časový rozvrh    : průběžně, podle požadavků ŠPC

Nástroje              :  pedagogické rady, šetření ŠPC

Kdo                     :  asistenti pedagogů, pedagogové, speciální pedagogové, pediatr

 

 

6. Vzdělávání dětí dvou až tříletých :

Cíl                    : Zhodnotit jakým způsobem jsou zajištěny podmínky pro vzdělávání dětí dvou až tříletých, podmínky věcné, psychohygienické, jejich životospráva. Hodnotit adaptaci dětí na prostředí MŠ. Sledovat, jsou-li zajištěny právní normy, vyhlášky a prováděcí předpisy v souladu s platnou legislativou.

Časový rozvrh    :  2x ročně

Nástroje              :  pedagogické rady

Kdo                     :  asistenti pedagogů, pedagogové třídy nejmladších dětí

 

5.  Spolupráce  se  ZŠ,  zřizovatelem,  ostatní  veřejností

Cíl                       : Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených záměrů ve ŠVP. Vztah působení školy na rodiče, na ostatní veřejnost.

Časový rozvrh  :   1x ročně

Nástroje            :  záznamy, rozpočet školy – Městský úřad, konzultace, prezentace dětí i učitelek na veřejnosti  - vystoupení dětí pro veřejnost, články do tisku, výstavy, pedagogické a provozní rady, fotodokumentace, dotazníky, zpětná vazba

 

Kdo                   :  učitelky, ředitelka, ostatní zaměstnanci školy