Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - koncepční záměr

7. 9. 2018

 

8. Koncepční záměr mateřské školy:

 

► Má-li být mateřská škola „Místem pohody“, je její úloha především v posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – v rodině, škole, v dětském kolektivu. Své činnosti zaměříme na podporu prosociálních postojů, tolerance, respektu, přizpůsobivosti, sociální citlivosti vůči druhým lidem, způsobu komunikace či respektování osobnostních odlišností.

 

► Hrubá motorika úzce souvisí s rozvojem řeči, je tedy namístě navýšit pohybovou dotaci dětí. Aktivity budeme směřovat od hrubé motoriky, či- li lokomočních, nelokomočních, manipulačních činností, základů atletických dovedností, sportovních her, rytmické gymnastiky, k  jemné motorice a oromotorice. Propojením všech pohybových, artikulačních, dechových, gymnastických, grafomotorických činností, rytmizace, péče o sluchovou a zrakovou percepci, dojde ke zlepšení fyzické pohody, ale i rozvoji řeči a vyjadřování dětí. Pohyb úzce souvisí s rozvojem řečí.

 

► Řečový rozvoj dětí a vylepšení  vyjadřovacích schopností. Preventivní péče o výslovnost dětí v podobě artikulačních cvičení, gymnastiky mluvidel, dechových cvičení, cvičení výslovnosti jednotlivých hlásek, svou pozornost zaměříme na lidovou slovesnost. 

► poznávání nových technologií v oblasti ICT, postupně zavést do všech tříd počítače s připojením na internet