Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - organizace vzdělávání

7. 9. 2018

 

9.Organizace vzdělávání :

Zápis dětí do mateřské školy:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Nejprve jsou přijímány děti k povinnému předškolnímu vzdělávání, dále přednostně jsou podle zákona přijímány děti čtyřleté, ze školského spádového obvodu. Termín zápisu stanoví ředitelka na dobu mezi 2. a 16. květnem. Podmínky přijímání dětí stanoví Kriteria přijímání dětí. Rodiče předloží doklady k přijímacímu řízení a to:

Žádost zákonného zástupce dítěte, evidenční list se zdravotním posouzením způsobilosti navštěvovat mateřskou školu (vyjma dětí, které plní od 1.9. plnit PPV)

Ředitelka mateřské školy vydává, ve správním řízení, rozhodnutí o přijetí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419, podle ustanovení §34 odst.3, §165 odst.2 písm.b) a §183 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání žádosti zákonného zástupce došlo k rukám ředitelky školy. Pokud se řízení zahajuje z podnětu školy, je zahájeno dnem, kdy ředitelka učiní vůči účastníkovi řízení první úkon.

 

Přijímání dětí

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou.

Ředitelka školy postupuje při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle stanovených Kriteriích o přijetí pro konkrétní školní rok.

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo na žádost zákonného zástupce. Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje v homogenních třídách (dětí stejného věku).

 

Ukončení předškolního vzdělávání :

Po předchozím písemném upozornění oznámeném zákonnému zástupci dítěte může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

  1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
  2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
  3. ukončení v průběhu roku doporučí lékař, nebo školská poradenská zařízení
  4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě, plní-li dítě povinné předškolní vzdělávání.

V případě ukončení předškolního vzdělávání na žádost zákonných zástupců, může být mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou mateřské školy, uzavřena dohoda o ukončení předškolního vzdělávání podle občanského zákoníku.

 

► Přerušení provozu :

Provoz mateřské školy je přerušen po schválení zřizovatelem pravidelně v měsíci prosinci a v době hlavních letních prázdnin. Rodiče mají možnost v době uzavření mateřské školy využít náhradní mateřské školy z okolních obcí. Rodiče jsou o uzavření MŠ informováni s předstihem dvou měsíců. Ze závažných důvodů lze provoz omezit či přerušit i v jiném období a to z organizačních či technických příčin. Mateřská škola je s celodenním provozem tří tříd.

 

Zařazování dětí do jednotlivých tříd :

Vnitřní upořádání školy je rozděleno do tří tříd, dle věku  dětí a jejich  schopností. Vlastní práce s dětmi pak umožňuje činnosti s menšími i většími skupinami dětí. Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Děti jsou zařazovány dle věku  -  nejmladší    -  děti  2-4 leté  „Broučci“

                                                      střední        -  děti  4-5 leté  „Motýlci“

                                                      nejstarší      -  děti  5-6 leté  „Lvíčata“

Rozvržení přímé vyučovací povinnosti učitelek je plánováno do rovnoměrné pracovní doby všech učitelek se záměrem co nejefektivněji využít pedagogického potenciálu v dopoledních hodinách.

Provoz školy je zahájen vždy ve třídě nejmladších dětí – pavilonu č.2 v  době od 6.hod a taktéž ukončen v  16.00 hod. Ostatní třídy se scházejí ve svých pavilonech od 7 do 12.15. a 15.30 hodin.

 

Jednotlivé třídy mateřské školy ve školním roce 2018/19

 1. pavilon-   děti 3-5 leté   ( učitelka Bc.Miroslava Kacbudová, Bc.Věra Melicharová)

 2. pavilon-   děti 2-4 leté   ( učitelky Jana Vašíčková, Jitka Lucjuková)

 3. pavilon-   děti 5-7 leté  ( učitelky Marcela Frašková, Kateřina Krobotová)

Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů, nejpozději však do 8.00 hodin.

Příchod dětí plnící povinné předškolní vzdělávání je stanoven na dobu čtyř hodin souvislé pedagogické činnosti a to od 8.00 do 12.00 hodin (pro děti bez oběda – 7.30 – 11.30 hodin)

 

Charakteristika  tříd

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem na zachování

časových intervalů mezi podávanými jídly. Odpočinek nejstarších dětí vychází z potřeby relaxace dětí, volíme poslech četby, klidové činnosti a zároveň může být realizován dílčí program pro děti s hlubšími schopnostmi.

V mladších třídách je odpočinek řízen dle potřeby dětí, ani tady není nastaven pevný režim doby odpočinku.

 

Zaměření tříd :

1. třída –         adaptace, seznámení s novým prostředím, a poznáváním nových kamarádů

2. třída –         prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností,

aktivizace nabízených činností, rozvoj dílčích kompetencí

3. třída –     vlastní  plánování, organizování, řízení činností,  hodnocení svých osobních pokroků, samostatné vyjadřování, smysl pro povinnost, soustředění se na hru, práci i učení, rozvoj všech očekávaných klíčových kompetencí

 

 

Potřeby  :

Dostatek pracovních a materiálních pomůcek, prvků didaktický cílených pomůcek, polytechnické výchovy, hračky a pomůcky k námětovým a tvořivým hrám, vybavení tělocvičného náčiní a ke sportovním hrám, podnětné prostředí a motivační pomůcky pro rozvoj představivosti a fantazie, vybavení center aktivit.                                                         

           

Časový režim dne :

  6.00 –   8.30    volné hry dětí, zájmové činnosti, pohybové a hudebně pohybové činnosti

  8.30 -    9.00    hygiena a svačina

  9.00 –   9.30    činnosti řízené učitelkou (dle věku dětí, 9.00.-9.45)

  9.30 – 11.30    pobyt venku, hygiena

11.45 – 12.15    oběd, hygiena

12.30 – 14.00    odpočinek, klidové činnosti dětí

14.00 – 16.00    odpolední svačina, volné hry a činnosti ve třídě nebo na zahradě

 

Provoz pavilonů:

Provoz MŠ

                  6      -    16.00

„ Broučci “

                  6      -    16.00

„ Motýlci “

                  7      -    12.15

„ Lvíčata “

                  7     -     15.30

Mateřská škola uzamyká v době od 8. hodin do 11 hodin hlavní, zadní vchod i postranní branku, vzhledem k bezpečnosti dětí o ostraze objektu (návštěvníci mají v této době k dispozici tel. číslo na info- tabulích). Jednotlivé pavilony jsou opatřeny video-zvonky pro identifikaci osob vcházejících do objektů.