Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - podmínky vzdělávání

7. 9. 2018

 

3. Podmínky vzdělávání:

 

A)Věcné podmínky

 

► Každý pavilon mateřské školy má dostatečně velké a přehledné prostory  - á  300 m. Rozmístění klidových a herních koutků pro děti umožňuje individuální i skupinové činnosti.

  Pavilony jsou všechny vybaveny dětským nábytkem, vyhovujícím požadavkům hygienických norem. Dva pavilony mají své stabilní ložnice s dětskými lůžky, odpovídajícími antropometrickým požadavkům, počtu dětí, estetickým hlediskům.

► Tělocvičná nářadí, jsou umístěna v 1. pavilonu „Motýlků“. Jsou zde pomůcky pro lokomoční, nelokomoční, manipulační činnosti.

► Všechny pomůcky jsou přizpůsobeny požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Hračky a doplňky v jednotlivých pavilonech jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

► Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno. Prostředí se dá hodnotit jako bezbariérové. Hlavní vstup do budovy má bezbariérový nájezd. Tři pavilony jsou propojeny spojovacími chodbami a hospodářskou budovou. Každý pavilon má vlastní vchod do zahrady, šatnu pro děti, umývárnu, WC, třídu, hernu, ložnici a příslušnou kuchyňku  která funguje jako výdejna stravy pro děti i dospělé. Pavilon disponuje šatnou a hygienickým zařízením pro učitelky. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) odpovídají počtu dětí a hygienickým normám.

► Hospodářský pavilon slouží jako provozní kapacita. V jeho prostorách jsou: místnost na údržbu tzv. černého nádobí, spisovna, prádelna se sušárnou, sklad prádla, sklad zahradního náčiní, sklad výtvarného materiálu, didaktické techniky, ředitelna, sklad čistících prostředků, místnost pro zájmovou činnost dětí a výpůjčky dětských knih, sborovna, kuchyňka, šatna provozních zaměstnanců.

► Spojovací chodby nejsou vybaveny nábytkem, slouží jako jedna z možných variant únikových cest. Denně se po nich rozváží strava do jednotlivých pavilonů. Celodenní strava se dováží z vývařovny ZŠ Kryry a to v hygienických portech a várnicích.

► Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče.

► Ve sklepních prostorách je kotelna na plynové vytápění, místnost na zahradní nářadí, místnost pro topiče a místnost vybavena nábytkem sloužící k úkrytu dětí. Půdními prostory MŠ nedisponuje.

► Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity v jakémkoli ročním období. Její velká rozloha skýtá možnosti s různými zákoutími pro hry a dostatečný pohyb dětí. Náš školní vzdělávací program je mimo jiné zaměřen na spolupráci s rodinou a proto i část zahradního objektu je řešena tak, aby se zde mohla realizovat společná setkávání s rodiči a s ostatní veřejností a tím využít celých prostor zahrady. Lokalita školy vybízí k realizaci prvků ekologické výchovy a naplňování programu zdravého životního stylu.

► Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících  se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících, či jedovatých látek a rostlin.

► Dopravní hřiště, slouží k prevenci chování dětí v dopravním provozu.

► V letech 2012-2016 byly zrekonstruovány všechny pavilony MŠ, došlo k revitalizaci sociálních zařízení, osvětlení celé MŠ, podlahových krytin, výměně kuchyněk ve výdejnách, výmalbě, nátěrům, výměně šatních bloků pro děti.

 

 

Záměr : 

Materiální vybavení velkých rozlehlých zahrad školy je nutno postupně doplňovat, vybavit prvky vhodnými pro věkovou skupinu nejmladších dětí.

Hračky doplňovat průběžně podle věku a podle zaměření tříd o prvky Začít spolu, hračky Montessori

Vzhledem ke způsobu práce s dětmi v centrech aktivit je nutné koutky neustále vybavovat pomůckami, které podněcují děti k vlastnímu objevování a experimentování.

Zahradu obohatit o rostliny rozličné pro pozorování, keře, stromy, plodiny, promýšlet a plánovat do zahrady ke smyslovému vnímání kámen, vodu, a zákoutí, která skýtají soukromí dětí

 

B) Životospráva  dětí 

 

► Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která odpovídá dětskému organismu. Je zachována vhodná  skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány správné intervaly. Denně dostávají děti ovoce, zeleninu, mléko i mléčné výrobky. S jídelníčkem se rodiče mohou seznámit na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy. Do jídla děti nenutíme! Jídelníčky upravujeme ve spolupráci se ŠJ, máme snahu o ozdravování skladby jídelníčku, minimalizovat cukry v nápojích, omezit solení všech jídel, obohacovat ranní svačiny o širší sortiment pečiva, vlákniny, popřípadě jogurtů, músli a podobně.

► Děti mají dostatek tekutin – volný pitný režim – vhodné tekutiny  jako jsou minerální vody, ovocné čaje a šťávy, s minimálním obsahem cukrů,jsou na přístupném místě ve třídách, děti mají na výběr, nápoje sladké a bez cukrů.

► Významnou složkou správné životosprávy je otužování dětí, které podporujeme přiměřeným oblékáním, větráním místností i pohybem v interiéru mateřské školy i venku.

► V MŠ je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je upraven tak, aby umožňoval flexibilní organizaci činností v průběhu dne. Přizpůsobujeme se potřebám a aktuální situaci, rodiče přivádí své děti podle svých možností, pružně reagujeme na neplánované události v životě MŠ.

► Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program všech činností je přizpůsobován aktuálním klimatickým podmínkám a kvalitě ovzduší. Dětem je zajištěn dostatečný volný pohyb nejen venku, ale i v interiéru MŠ.

► Zdravé  prostředí školy je dáno jejím umístěním uprostřed zeleně, stranou veřejných komunikací, v samostatném areálu, uvnitř i vně je zcela bezpečné.

► Pedagogické pracovnice se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.    

►V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (pro děti s s nižší potřebou odpočinku na lůžku je nabízena klidová činnost v centrech aktivit)

Zdravotní péče:

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.                          Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech a to po konzultaci s ředitelkou školy a dětským lékařem. Pravidelně zařazujeme zdravotní cvičení, podporující správné držení těla, cviky pro posílení svalů plosky nohy, všechna cvičení podporují zdravý vývoj a růst dětí. Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.

 

Záměr   : 

Ve spolupráci se ŠJ ZŠ budeme dále pracovat na pestrosti skladby jídelníčku dětí, cukry a soli obecně omezovat, promýšlet skladbu jídelníčku s ohledem na věk dětí nižší než 3 roky

Prevence, kterou budeme prosazovat a osvětou šířit, se bude týkat: zubního kazu, akutních respiračních onemocnění, propagovat budeme zdravý životní styl, dostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, otužování,  preventivní opatření pro správné držení těla, vývoj svalstva plosky nohy.

Preventivní opatření se dále budou týkat úrazů, sexuální výchovy, dopravní výchovy, protidrogové prevence a prevence patologických jevů.

Otužování dětí formou pohybu venku, pohybu na víceúčelovém hřišti – základy atletiky

 

C) Psychosociální  podmínky

 

► Děti a dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

► Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Je uplatňován individuální adaptační režim, vždy po vzájemné dohodě s rodiči. Mateřská škola má svůj Adaptační program.

► Hra je hlavní činností dětí, mají dostatek času na spontánní hru, na její dokončení. Dítě má právo nabídnutou hru odmítnout. Sezení u stolečků omezujeme jen na činnosti, které to nezbytně vyžadují. Pro svou práci s dětmi volí učitelky rozličné metody a formy práce.

►Zařazované činnosti podporují u dětí volbu pohybu dle vlastní potřeby s ohledem na bezpečnost a práva ostatních dětí.

► Dodržování pravidel chování nám zajistí bezpečnost a psychickou pohodu a usnadní naše soužití v mateřské škole. Volnost a svoboda dětí je dobře vyvážena s nezbytnou měrou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu, norem a pravidel, která jsou ve škole stanovena (Pravidla pro vzájemnou pohodu, která tvoříme spolu s dětmi).

►Relaxace, odpočinek na lehátkách a spánek jsou uplatňovány s přihlédnutím a respektováním individuálních potřeb věku dětí a k jednotlivcům. Děti nejsou do spánku nuceny, mohou odpočívat s hračkou. I během dne mohou kdykoliv relaxovat v klidových koutcích.

► Časové úseky a sled činností, je uspořádán s možností upravovat intervaly dle aktuálních potřeb a okolností.

► Učitelky respektují potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a nervozitou, či nadměrnou náročností činností.

► Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí nejsou tolerovány a jsou nepřípustné.

► Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná  a tím navozuje vzájemnou důvěru a spolupráci. Je vyloučeno manipulování s dítětem, jejich zbytečné organizování a podporování nezdravé soutěživosti. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná.

► Podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně chválíme, pozitivně hodnotíme.

►Ve vztazích mezi dětmi a dospělými projevujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Učitelky se chovají důvěryhodně a spolehlivě.

► Dětem dáváme jasné a srozumitelné pokyny, třída je pro děti kamarádským společenstvím, ve kterém jsou rády.

►Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který spočívá v aktivní spoluúčasti a samostatných rozhodováních dítěte.

► Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tématicky blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná, užitečná a prakticky využitelná)

► Nedobrým vztahům dětí ve třídě a jiným negativním jevům věnuje učitelka pozornost a rozhodně je nepřehlíží ani nezjednodušuje.

► Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Všichni tak mohou nacházet potřebné zázemí, klid, bezpečí i potřebné soukromí.

 

Pravidla chování dětí:

 1. Nikoho nesmí nic bolet.
 2. Neskáčeme si do řeči, počkáme až druhý domluví.
 3. Nekřičíme, místo toho mluvíme klidným hlasem.
 4. Umíme požádat, poděkovat, najít si pomoc. Kouzelně působí slovíčka PROSÍM, DĚKUJI.
 5. Nebereme si cizí věci.
 6. Neničíme nikomu hru, ani nám by se to nelíbilo.
 7. Místo běhání chodíme.
 8. Pomáháme slabším a potřebným.
 9. Vždy dokončíme svou práci, abychom se z ní mohli radovat.
 10. Uklízíme hračky na své místo.
 11. Neopouštíme třídu bez dovolení paní učitelky.

 

Pro dospělé to znamená:

1.      Dát dětem důvěru.

2.      Pravdivost ve svém chování.

3.      Naslouchat dětem, jejich problémům a radostem.

4.      Neshazovat děti před ostatními kamarády, každý má svou cenu a tak se k němu budeme chovat.

5.      Věnujeme své práci s dětmi maximum.

 

Realizace pravidel:

1.      Využíváme situační učení.

2.      Vyhodnocujeme situace.

3.      Společně s dětmi tvoříme piktogramy.

4.      Využíváme maňásky (hlavně u „Broučků“)

5.      Společně s dětmi tvoříme piktogramy. ☺

6.      Vedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti.

7.      Individuálním přístupem k dítěti.

8.      Úzce spolupracujeme s rodiči.

 

Záměr :

Budeme vytvářet podmínky pro vzájemná setkávání s rodiči dětí, rodiče mohou vstupovat do tříd před zahájením řízených činností, či při odpoledních činnostech.

Vytváříme pozitivní klima školy svou prosociálností.

Vedeme děti k osvojování si základních pravidel chování, elementárních lidských hodnot a mezilidských vztahů .

 

D) Organizační chod mateřské školy:

 

Provoz MŠ:

Provoz mateřské školy se každoročně po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s potřebami zákonných zástupců zapsaných dětí. Projednává se vždy na první schůzce s rodiči na začátku školního roku.

Mateřská škola poskytuje celodenní péči. Provoz je od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Rodiče mohou mateřskou školu využít k celodennímu pobytu svých dětí. Ve všech třídách jsou vytvořeny podmínky, aby rodiče mohli, po domluvě s učitelkou, přivádět i odvádět děti podle potřeby.

 

Denní režim :

Stravování:

  8:30  -   8 : 45 h    ranní svačina 

              11 : 30 h   oběd

14:00  - 14 : 30 h    svačina

Didakticky cílené činnosti:

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či frontální práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Spontánní hry

Probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Pohybové aktivity

- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

- minimálně 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

- denně dostatečné umožňování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku dle individuálních potřeb dětí

Pobyt venku

Zpravidla 2 hodiny dopoledne (9:30- 11:30 h) s ohledem na klimatické podmínky.

Odpočinek, spánek po obědě

Vychází z individuálních potřeb dětí, pro děti nabídka klidových aktivit v CA.

 

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

► Děti jsou přijímány do jednotlivých tříd dle věkového zařazení – třídy jsou věkově  homogenní. Dle tohoto zaměření se přizpůsobují metody a formy práce.

► Rozvrh základních režimových činností je spíše volnějším rozvržením časových úseků umožňujících upravovat intervaly dle aktuálních potřeb a okolností. Každodenně se opakují činnosti a doplňkové programy.

► Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

► Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

► Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

► Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činností.

► Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové činnosti. Děti mají možnost pracovat v malých, středních i velkých skupinách.(v CA)

► Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí.

► Pokud to děti potřebují, mají možnost si hrát a neúčastnit se společných činností. Ve výchovném procesu je vždy dominantou dostatek prostoru i času pro spontánní hru. Děti ji mohou dokončit nebo v ní později pokračovat. Stejně tak platí tato možnost soukromí i při osobní hygieně.

► Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

► Ve třídách nejsou překračovány doporučované počty dětí, vycházíme vždy z docházky dětí přítomných a jejich spojování je maximálně omezeno.

► Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, pomůcky jsou připravovány včas.

 

Záměr  : 

Nadále organizovat vzdělávání tak, aby bylo minimalizováno spojování dětí.

Dávat dětem dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dostatečně dlouho rozvíjet, vracet se k ní a podle vlastní vůle dokončit.V práci učitelky převládá nabídka činností dětí před organizováním a manipulováním. Činnosti plánujeme do center aktivit.

Zařazovat a používat takové metody a formy práce, které děti zaujmou a jsou funkční.

 

E) Řízení  mateřské  školy

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic jsou uvedeny v pracovních náplních jednotlivých profesí.

Informace jsou poskytovány na provozních a pedagogických radách. Dále osobním kontaktem, či formou informativní nástěnky u ředitelny a na hlavní chodbě MŠ, případně oběžníkem.

Pracovnice mají možnost spoluvytvářet program a chod MŠ, mají dostatek pravomocí ke spolupráci a rozhodování.

► Ředitelka školy vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni se podílí na dění v MŠ. Jde o stabilní kolektiv, kde má ředitel, pedagogický i ostatní personál odpovídající pedagogickou i odbornou způsobilost a kvalifikaci a každý člen zná svoji vymezenou pracovní náplň a své stanovené kompetence a odpovědnost, povinnosti i práva. Každý pedagog zná a užívá přiměřené a efektivní metody práce, zná rizika, styl jeho práce odpovídá potřebám a zájmům dětí předškolního věku.

► Ředitelka školy má odpovídající odbornou i řídící způsobilost pro výkon své funkce, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy, motivuje ke kvalitě vykonávané práce.

►V mezilidských vztazích převládají v kolektivu celé školy morální zásady, ochota ke spolupráci, seberealizační vztahy.

► Výsledkem celého týmu školy, včetně provozních zaměstnanců, je  tvorba, realizace i vyhodnocování školního a třídního vzdělávacího programu a s ním souvisejících činností. Převládá otevřená komunikace se snahou a ochotou dosáhnout stanovených cílů.

► Hospodářská činnost má veřejná, jasně vymezená a všemi přijímaná organizační pravidla a kriteria. Systém vnitřního a vnějšího hodnocení a evaluace i sebehodnocení jsou efektivní, hodnocení a odměňování jsou systematické, spravedlivé a motivující k další práci.

► Zabezpečujeme péči o kvalifikační růst pedagogů a ostatních pracovníků školy s účinným přenášením poznatků do praxe. Jde nám o soustavné vzdělávání, systematické a koordinované.

► Ve stylu řízení se preferují motivační metody, společné zájmy a cíle v oblasti předškolního vzdělávání. Ředitelka školy dobrou analýzou možností školy, ucelenou vizí a z ní vyplývající koncepcí práce školy usiluje o jednoduché, jasné a funkční  řízení uvnitř školy, o kvalitní spolupráci s rodinou, která je prioritně zodpovědná za výchovu dítěte, o partnerské vztahy, o vzájemné respektování a ovlivňování v rámci daných pravidel a o prosazování se na veřejnosti (výsledky dětí, webové stránky MŠ, časopis obce, prezentace školy).

► Je  vytvořena jasná koncepce školy, kvalitně a funkčně v souladu s RVP  PV, vytvořené školní i třídní vzdělávací programy včetně organizačního zajištění a hodnocení.

► Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, ale také schopnosti přizpůsobovat se novým podmínkám a pružně řešit i odstraňovat nežádoucí jevy.

► MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, s odborníky při individuální práci s dětmi tuto péči vyžadujícími.

 

Záměr :

►Zlepšovat podmínky pro úspěšnou práci všech zaměstnanců tvorbou materiálních a psychosociálních podmínek.

Zapojit všechny zaměstnance do evaluační činnosti a autoevaluace.

Všechny pracovnice budou participovat na tvorbě ŠVP mateřské školy.

Motivovat všechny zaměstnance k plnění koncepčních záměrů.

 

F) Personální a pedagogické  zajištění   

 

► Personální podmínky pro realizaci všech činností školy jsou plně vyhovující – všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. Všechny učitelky  mají odbornou  způsobilost a praxi s dětmi předškolního věku. Učitelka, která je začínající v tomto školním roce, bude mít odborné vedení zkušenou učitelkou.

► Pedagogický sbor je stmelený a stabilní, pedagogové dbají o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělávají samostudiem, navštěvují odborné semináře. Jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené a vychází z koncepčních záměrů a evaluační činnosti pedagogů a ředitelky školy. 

► Služby  pedagogických pracovnic jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem kvalifikovaná pedagogická péče.

► Pedagogické pracovnice jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

► Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým učitelky nejsou kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, lékaři)

► Při všech společných programech pro děti a rodiče pomáhají provozní pracovnice.

►Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti ve třídách ideálně v rozsahu dvě a půl hodiny denně.

 

Pedagogické pracovnice :            6 kvalifikovaných pedagogů

                                                      1 asistent pedagoga (0,5 úvazku)

Domovnice                     :             1  + ze zdrojů Města Kryry – 0,25 úvazku na prádlo, zahradu

Pracovnice pro pomocné práce :  1 =  0,4  - úklidu       +         0,6 – výdej jídla

 

Školní asistent:                             1  (0,5 úvazku)

 

Záměr  :

Pracovat v týmu – je podmínka úspěšného plnění úkolů a cílů RVP PV.

Zkvalitnit výchovu a vzdělávání doplňováním svého vzdělání samostudiem.

Pečlivě vybírat z nabídky center DVPP, sledovat účelnost a provázanost náplní seminářů s evaluačními výsledky naší mateřské školy a koncepčními záměry, tvořit vlastní portfolio.

Využít nabídky seminářů z rozvojového programu OP VVV.

 

G) Spoluúčast rodičů 

 

► Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, ve vztazích mezi školou a rodiči panuje oboustranná  důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

► Rodiče jsou informováni pomocí: třídních schůzek všech tříd, denního kontaktu, osvětou, webovými stránkami, při společných setkáváních, letáčky, nástěnkami v šatnách.

► Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět (doplňují rodinnou výchovu, nenahrazují ji).

► Společná a individuální setkávání s rodiči, možnost pobývat se svými dětmi v prostředí školy.

► Rodiče získávají kvalifikované a odborné informace z oblasti předškolní výchovy a tím si vytvářejí konkrétnější představu o zvláštnostech a potřebách dětí předškolního věku, které mohou ovlivnit i kvalitu výchovy v rodině.

► Pedagogové chrání soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti, vyžádá-li si rodič radu, bude mu poskytnuta.

► Při společných akcích se rodiče seznamují a navazují kontakty mezi sebou a ostatními.

► Pomáháme najít řešení různých problémů, při nedostačující výchově kompenzujeme chybějící nebo nevhodné vlivy rodinného prostředí.

► Dáváme příklad v otevřené komunikaci s dětmi i s dospělými tak, aby rodiče poznali jak dítě vést moudře a spravedlivě.

► Společně vytváříme laskavé a pohodové prostředí, které je podmínkou zdravého rozvoje dětí.

► Pořádáme pravidelná setkání s rodiči a dětmi, abychom mohli společně sdílet prožitky, obohacovat mezilidské vztahy a vytvářet prostředí pro děti, ve kterém se cítí šťastné, protože mají kolem sebe své nejbližší a lidi, kterým věří.

► Při nástupu do nového prostředí mateřské školy mohou rodiče pomáhat svým dětem s adaptací na nové prostředí (viz Adaptační program MŠ).

► Informujeme se navzájem o nových pokrocích, hledáme společnou cestu v nápravě a dalším postupu.

► Vycházíme vstříc časovému režimu každé rodiny – příchody a odchody dětí lze po dohodě se školou upravit.

► Komunikujeme s rodiči o případném odkladu školní docházky.

► Ředitelka školy dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje informace dané   tímto zákonem.

 

Záměr :

Dle svých možností rodiče spolupracují, prostor pro prohloubení spolupráce je vždy na účasti rodičů a vzdělávací nabídce. Přivítáme užší spolupráci při přípravě školních projektů a jiných společných aktivit.

Zajistíme co největší informovanost o dění v naší škole, denních aktivitách, projektech o ŠVP MŠ – na společných schůzkách i při zábavných činnostech.

Budeme hledat nové formy spolupráce, inovovat a reagovat flexibilně. Rozšíříme nabídku nad rámec výchovně vzdělávacího programu o nadstandardní činnost v odpoledních hodinách.

Zajistíme rodičům službu v oblasti logopedické péče