Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - povinné předškolní vzdělávání

7. 9. 2018

 

4. Povinné předškolní vzdělávání(PPV)

 

Od 1.9.2017, zavádí školský zákon změnu, která zásadně mění roli předškolního vzdělávání v posledním ročníku před nástupem do základní školy a to na povinné předškolní vzdělávání.

 

Školský obvod stanovuje zřizovatel obecně závaznou vyhláškou, která se pro Mateřskou školu v Kryrech týká obcí – Kryry, Strojetice, Běsno, Stebno, Kolešov.

►Zápis dětí se pro školní rok bude od 1.1.2017, konat vždy v měsíci květnu a to od 2. do 16.5. příslušného roku, v němž se konají zápisy pro nadcházející školní rok.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

►Zřizovatel poskytne ředitelce školy seznam dětí ze školského spádového obvodu, jichž se povinné předškolní vzdělávání týká.

►Pro potřebu zápisu slouží Přihláška k předškolnímu vzdělávání (nikoli Žádost o přijetí)

►Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

►Zákonný zástupce může přihlásit dítě i do jiné než spádové MŠ, o této skutečnosti však musí ředitel náhradní MŠ informovat neprodleně ředitele spádové MŠ.

►Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu 4 hodin souvislé docházky, dobu stanoví ředitelka ve školním řádu mezi 7. a 9. hodinou

►Organizace vzdělávání se řídí Organizací školního roku, stanovenou MŠMT(jako u ZŠ)

 

Omlouvání neúčasti dětí:

Ředitel je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Školní řád stanovuje časové rozpětí PPV, dále podmínky pro uvolňování, podmínky pro omlouvání dětí a pravidla pro případné dokládání důvodů, řeší také neomluvené absence.

 

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání:

Plnit PPV lze i jiným způsobem:

►individuálním vzděláváním dítěte na základě oznámení mateřské škole a to nejpozději 3 měsíce před zahájením PPV

►vzděláváním v přípravné třídě

►vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky

 

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání řeší Školní řád.

Ředitel školy doporučí zákonným zástupcům vzdělávací oblasti v nichž má být dítě vzděláváno (vycházejí z ŠVP- RVP PV)

Ředitel stanoví  termíny, kdy se musejí rodiče s dítětem dostavit k ověření výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí, zároveň stanoví i náhradní termín ověřování.

Nedodržení termínu a absence pro ověřování, řeší Školní řád. Individuální vzdělávání může ředitel při nedodržení stanovených podmínek dítěti zrušit a znovu mu změnit formu docházky, na denní.

►Povinné předškolní vzdělávání se týká i dětí starších, kterým byl udělen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Vzdělávání v přípravných třídách zřízených při ZŠ, se týká pouze dětí, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v ZŠ.

Vzdělávání v zahraničních školách v České republice je možné, pokud tato škola má pro předškolní vzdělávání od MŠMT povolení.