Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - vzdělávací obsah

7. 9. 2018

 

 

11.Vzdělávací obsah 

 

Obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. V integrovaných tematických celcích se odráží sled života dětí v mateřské škole, který je těsně svázán s přírodou, střídajícími se ročními obdobími a s nimi spojenými tradičními svátky a zvyky. Vzdělávací program si vytváří na školní rok učitelky na každé třídě samy a tvoří základ třídního vzdělávacího programu. Každý vzdělávací program je zpracován formou tematických integrovaných bloků (většinou 7 na školní rok). IB jsou součástí ŠVP a jsou charakterizovány hlavními záměry, dílčími vzdělávacími cíly a dále jednotlivými třídami rozpracovány na konkrétní podtémata, ta jsou volena pedagogy libovolně a reagují na konkrétní situace v jednotlivých třídách.

Všechny činnosti v rámci realizování vzdělávacího programu vedou k vytváření základů klíčových kompetencí, které odpovídají vývojové úrovni jednotlivých tříd předškolních dětí.

INTEGROVANÉ   BLOKY

 

 

Podtémata v třídních vzdělávacích plánech (TVP)

 

Podtémata jsou volena učitelkami s ohledem na konkrétní složení a potřeby jednotlivých tříd. Pomocí integrovaných bloků zajistíme princip systematičnosti a posloupnosti. Prostor dáváme plánování nabízející kreativní řešení, prožitkové a situační učení, vlastní přínos dětí, rodičů.

 

I. Vítáme vás ve školce!

Přibližná časová dotace – Září

 

Charakteristika a záměry bloku

Dítě se adaptuje na  nové prostředí- školy, třídy, kolektiv dětí, učitelky, personálu celé školy. Vytváříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace. Děti se seznamují s místem kde bydlí, poznávají kam patří a kdo je má rád. Rodičům dodáváme jistotu, že jsou respektovány jejich názory na výchovu a vzdělávání jejich dětí. Seznamujeme děti se zákonitostmi  přírodních jevů v období „babího léta“. Učíme je pečovat o přírodu a okolní prostředí. Seznamujeme děti s podzimní sklizní a pracemi na zahradách a polích. Děti objevují příznivý vliv zdravého stravování a pohybu na svůj organismus.

 

Dílčí vzdělávací cíle 

- seznámení s novým prostředím a co nejlepší a nejrychlejší adaptace

- pomoci dítěti k tomu, aby bylo způsobilé účastnit se vzdělávání v mateřské škole

- přirozeným způsobem na základě her se seznámit s prostředím školy

- pozorováním života ve vesnici posilovat vztahy k rodině, k obci kde žijí, ke škole, k přírodě

- budovat pohodové prostředí ve škole, spolupracující a respektující kolektiv dětí

- rozvíjet  řečové a jazykové dovednosti dětí (vnímání, naslouchání)

- rozvíjet pohybové schopnosti, zdokonalovat jemnou a hrubou motoriku

- osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti

- učit se zpaměti krátké texty – reprodukovat jednoduché říkanky, písničky, pohádky

- projevovat zájem o knížky, poslouchat četbu

- pojmenovávat vše, čím jsme obklopeni

- dodržovat pravidla při rozhovoru – vyčkat, až druhý domluví

- rozvíjet smyslové vnímání, paměť, pozornost, představivost a fantazii

- získávat citovou samostatnost

- seznámit se s pravidly chování, s pravidly v kolektivu

- rozvíjet kooperativní dovednosti

- seznamovat se  světem lidí, osvojovat si poznatky o prostředí, v němž dítě žije a vytvářet si pozitivní vztah k němu

- osvojovat si dovednosti potřebné k základním sebeobslužným a praktickým dovednostem

- rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách

 

II. Podzim barvičky si vzal a barevně maloval

Přibližná časová dotace - Říjen

 

Charakteristika a záměry bloku

V tomto bloku vycházíme z celoročního programu environmentálního vzdělávání, kde se děti seznamují s ročním obdobím - podzimem, přírodními jevy s ním spojenými, počasím, barvami, plody podzimu ze zahrad a lesů. Společně s tímto námětem mají děti možnost využívat své smyslové vnímání a rozvíjet své dosavadní praktické dovednosti a získávat další životní zkušenosti. Projekt je založen na prožitkovém učení. Zvolená témata jsou dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentování.

 

Dílčí vzdělávací cíle

-  cíleně pozorovat a sledovat skutečné objekty, jevy a děje z nejbližšího okolí, jejich vizualizace (naučíme se pozorovat, experimentovat, pracovat s kukátkem, lupou)

-  rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti, vyjadřujeme se samostatně, rozvíjíme smyslové vnímání

-  rozvíjíme poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, a prožitky vyjádřit (estetickými činnostmi)

-  získávat úctu k životu ve všech formách

-  rozvíjet kooperativní dovednosti

-  rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou prostřednictvím vcítění

-  rozvíjet schopnost klást otázky a hledat na ně odpovědi

-  při manipulaci s předměty koordinovat pohyby rukou a očí, rozvíjet jemnou motoriku

- zpřesňovat smyslové vnímání dětí, při sluchových hrách, zrakové diferenciaci, rozvíjet haptiku, čichové rozlišování, chuťové smyslové vnímání

- rozvíjet myšlení, paměť, představivost, fantazii

- postupně objevovat smysl znaků, jako jsou piktogramy, písmena, číslice

- orientovat se v čase – rozlišovat činnosti v ročních obdobích, sled událostí v týdnu, dni, čase

- učit děti samostatně řešit problémové situace, kreativně hledat nová řešení

- uvědomovat si práva ve vztahu k druhému a stejná přiznávat druhým

- uplatňovat společenská pravidla chování, umět poděkovat, požádat, rozloučit se, přivítat a střídat se v komunikaci

- chápat proměnlivost dějů kolem nás, čas plyne a s tím přináší nutné změny

- spoluvytvářet pohodu prostředí ve třídě, kolektivu, ale i okolí, být citlivý k lidem, přírodě

 

 

III. Brzy budou Vánoce, proto s chutí do práce

Přibližná časová dotace – Listopad - Prosinec

 

Charakteristika a záměry bloku

Přímé pozorování změn, které podzim a počínající zima, přináší s ohledem na vhodné oblečení, zdraví prospěšný pitný režim a vhodná strava v podzimních měsících. Učíme se pečovat o osobní zdraví, prevenci onemocnění, ale i nutnost se chránit před škodlivými vlivy, cizími osobami, nebezpečnými jevy. Společně s rodiči prožijeme adventní čas, plný pohody, koled a písní, tvořivosti. Seznámíme se s biblickým příběhem i s tradicemi jiných národů, získáme tím poznatky o okolním světě. Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a vedeny k aktivnímu zapojení dětí a rodičů do výzdoby třídy, výroby přáníček, pečení cukroví a přípravy výstupu – Vánočního posezení s rodiči. Seznámíme se s novými technikami při výrobě ozdob, cukroví, přáníček. Využívány jsou v tomto čase metody prožitkového učení a dramatické výchovy. Přibližujeme dětem českou lidovou slovesnost, posilujeme prosociální chování, rozvíjíme povědomí o důležitých lidských hodnotách, úctě, pokoře, radosti z obdarování druhých, sdílení, podpoře potřeby vzájemně komunikovat, společně sdílet v předvánočním období.

 

Dílčí vzdělávací cíle

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním prostředí, jiných národnostech, jejich zvycích a tradicích o Vánocích- kamarádi z Vietnamu- dítě a svět

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, mít empatii vůči všemu živému

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- na vlastnostech hrdinů z pohádek rozlišovat dobro a zlo, umět dokončit příběh, pohádku

- osvojení poznatků o ochraně svého soukromí a zdraví před cizími lidmi

- posilovat citové vztahy dětí ke svým nejbližším

- zažívat radost ze společně sdíleného, zvládnutého a poznaného

- přirozeným způsobem a na základě prožitků se seznámit s vánočními tradicemi a zvyky

- rozvíjet jemnou a hrubou motoriku

- rozvíjet a zpřesňovat užívání všech smyslů

- rozvíjet řečové a jazykové dovednosti a kultivovaný projev, správnou výslovnost

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky – výtvarně, hudebně, slovně, dramaticky

- rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí – spolupracovat, spolupodílet se

- rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte

- rozvíjet společenský a estetický vkus

- orientovat se v čase a prostoru

- odlišovat hru od povinnosti a nechat se získat k učení

 

IV. Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka

Přibližná časová dotace – Leden – Únor

 

Charakteristika a záměry bloku

Děti si osvojují nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody a vytvářejí si správné životní postoje k prostředí ve kterém žijí. Seznamují se zvyky a tradicemi při „masopustní veselici a jarmarku“, podporujeme u nich estetické a tvůrčí aktivity.Vytváříme pozitivní vztah ke knize a literárnímu umění ve všech formách, uvádíme děti do světa pohádek, vedeme k tvořivému vyjádření jejich prožitků. Vést děti k soustředěnému naslouchání, následně odpovídat na otázky související s textem. Podporovat dětskou tvořivost a fantazii, rozvíjet dramatické dovednosti dětí. Rozvíjet u dětí komunikativní a jazykové schopnosti a dovednosti.

Záměrem je při pozorování okolí, vést děti k popisu charakteristických znaků stávajícího ročního období a aktuálního počasí.Vést děti k rozhovoru o charakteristických činnostech souvisejícími se zimními sporty, dětí, ale i dospělých a sportovců. Tyto činnosti také provádět při pobytech venku a vést děti k uvědomění si, jak souvisí oblékání s počasím. Při činnostech a sportech dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých lidí.

Vést děti k pochopení významu slova,,kalendář“  v souvislosti s novým kalendářním rokem, uvědomění si zvyků a tradic, oslavy svátků, místních zvyků, státních svátků a významných dnů, ale i časový sled událostí.

Při společných rozhovorech posilovat povědomí dětí o existenci jiných kultur, o jiném způsobu života v jiných částech světa, při „zábavném cestování“.

Podporovat u dětí přirozenou schopnost učit se a z objevů a poznání se radovat. Pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti a dovednosti v souvislosti s nadcházejícím zápisem do ZŠ.

Předcházet poruchám učení diagnostickými metodami.

 

Dílčí vzdělávací cíle 

- rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti přizpůsobit se změnám při zimním sportování

- rozvíjet jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka při grafomotorických činnostech

- mít povědomí o některých způsobech ochrany svého zdraví a bezpečí – prevence úrazů

- připravujeme děti pro život v mnohojazyčné evropské společnosti (seznamujeme děti s cizími jazyky)

- poslechem a následnou reprodukcí si ověřit porozumění textům

- umět dodržovat pravidla konverzace

- záměrně užívat a zpřesňovat smyslové vnímání a paměť

- záměrně se soustředit a udržet pozornost při poslechu pohádek, text si vybavit

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (masky, kostýmy, ilustrace)

- rozlišovat a užívat některé symboly, znaky, piktogramy, sledovat pohyb zleva doprava“čteme“

- orientovat se v čase a prostoru, časoprostoru (uspořádat skupinu podle posloupnosti děje)

- užívat myšlenkové operace – řazení, třídění, uspořádání, logickou úvahu, řešit problémy, počítat , odhadovat množství,…

- vlastní vůlí a pílí dokončit činnosti, osamostatňovat se při plánování a výběru aktivit

- zachytit své prožitky, těšit se z příjemných zážitků

- uvědomovat si vztahy mezi lidmi – kamarádství, přátelství, úctu ke stáří

- spoluvytvářet prostředí pohody

- vyjadřovat se pomocí hudebně pohybových , rytmických, tanečních projevů

- vědět že svět kolem nás se mění, plyne a na nás je abychom se přizpůsobili

- chápat, že všichni lidé nejsou stejní, mluví jiným jazykem, mají jinou kulturu, zvyky, tradice

- ctít oslavy narozenin, svátků, významných dnů, slavností

 

V. Jaro umí čarovat

Přibližná časová dotace – Březen

 

Charakteristika a záměry bloku

Seznamujeme děti s „modrou planetou“, s velkými i malými vodními toky, vysvětlíme si v něm pojem koloběh vody. Budeme se snažit o přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému. Tento blok je charakteristický příchodem teplejšího počasí, prodlužování dne, příchodem nového života. Uvědomíme si, že lidská nedbalost může narušit přirozenou a pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí, která lidská činnost přírodě prospívá a která škodí. Při pozorování jarní přírody rozvineme poznatky a dovednosti v souvislosti s daným ročním obdobím, zmapujeme základní charakteristiky zimního předjarního a jarního ročního období. Děti budou častěji pobývat venku, s tím souvisejí aktivity v přírodě. Půjde o uplatnění dětských poznatků a zkušeností při vyjadřování názorů, myšlenek, nápadů a uvědomování si základních lidských potřeb (tepla, světla). Děti budou pomocí experimentování, objevovat základní podmínky růstu rostlin a význam vody pro život. V jednotlivých biotopech budeme objevovat rodící se život – fauny a flóry.

 

Dílčí vzdělávací cíle

- učit děti vědomě ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem

- napodobovat pohyby podle vzoru, užívat většinu náčiní, ovládat a koordinovat své pohyby

- při kreslení mají uvolňovat rameno, loket a zápěstí, tužku držet správným způsobem, tlak na náčiní je přiměřený

- zvládat jednoduché pracovní úkony

- učit se poznávat způsob rození živých organismů, u lidí růst těla a jeho základní proměny

- rozvíjet slovní zásobu o nová slova, gramaticky správně se vyjadřovat, vyjádřit smysluplně své myšlenky

- vnímat a vnímání zpřesňovat (rozvíjet dovednosti před čtením a psaním, poznávat všemi smysly)

- naučit se a vybavit si naučené – pomocí říkadel, veršů, písniček, pravidel her, jednoduchých úkolů k zapamatování z pobytů venku, pamatovat si jednoduché algoritmy, zapamatovat si umístění obrázků, texty

- tvořivě zpracovat přírodní, výtvarné a jiné materiály k experimentování a výtvarnému vyjadřování

- rozlišovat některé znaky a písmena, tvary, složit své jméno, poznat číslici, napodobit je graficky –vlnovky, čáry, křížky,…

- orientovat se v čase – hodině, dni, týdnu, měsíci, ročním období

- orientovat se v prostoru a čase – uspořádat děj podle posloupnosti

- experimentovat s vlastnostmi – velikostí, hmotností, délkou, výškou a porovnávat vlastními objevy  tyto veličiny

- zacházet s předměty digitální technologie – zapnout počítač, vyfotografovat kamaráda, přírodu

- umět hodnotit sebe, druhé a umět přijmout neúspěch

- spolupracovat s ostatními v běžných denních  situacích i nově nastalých problémech, kooperovat – cítit se plnohodnotným členem skupiny

- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché dětské nástroje

- mít poznatky o planetě Zemi – přírodě, vodě a jejím významu pro život lidí

- o okolí pečovat, poznávat podmínky růstu rostlin, co jim škodí, prospívá, být citlivý k lidem, k přírodě

 

VI. Máme  rádi  zvířata

Přibližná časová dotace – Duben

 

Charakteristika a záměry bloku

Cílem bloku je rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou. Děti se pomocí pohybových a smyslových her seznamují s domácími a volně žijícími zvířaty. Poznávají užitkovost, ale prohlubují si i citové pouto k domácím mazlíčkům. Zjistí jejich význam pro člověka  a současně i potřebu péče o ně. Poznávají jak důležité je mít rád svět kolem nás, neubližovat a neničit jedinečnou „modrou planetu“. Seznamují se s lidovými tradicemi svátků Velikonoc. Svátky jara skýtají spoustu manipulačních a rukodělných příležitostí. Rozvíjejí u dětí pocit sounáležitosti při vytváření estetického prostředí své třídy za pomoci všech.

 

Dílčí vzdělávací cíle

- znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku, a na ulici, chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí – na zahradě, na hřišti, ve třídě, na veřejnosti. Být opatrné, vědět kam se v případě nouze obrátit o pomoc

- rozvíjíme kultivovaný projev, osvojujeme si verše, písně, připravujeme se na Velikonoce

- vedeme k chápání jednoduchých hádanek a vtipů

- děti poznají a vyhledají antonyma, homonyma, synonyma

- posilujeme přirozené poznávací citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)

- rozkládat slova na slabiky, poznávat sluchem první, poslední hlásku, délku samohlásky

- soustředit se na texty příběhů a pohádek o zvířatech, dramatizovat jejich příběhy

- vyjadřovat se slovně, pohybově, neverbálně, pomocí gest

- zapamatovat si jednoduché texty, zvuky, krátkou pohybovou sekvenci

- nacházet společné znaky, porovnávat zařazení do skupin ( zvířata s rohy,…)

- objevovat informace v encyklopediích, internetu, na DVD – zajímavosti ze světa zvířat

- uvědomovat si svoje možnosti a limity

- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnosti a dokončit  ji

- projevovat emoce – pozitivní i negativní

- umět se bránit projevům násilí jiného dítěte

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami

- uvědomovat si, jak je svět lidí, zvířat, přírody v různých částech planety jiný a různorodý

- být citlivý k přírodě, všímat si – nepořádku, a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat jednoduché úklidové práce, třídit odpady a chápat význam této činnosti

 

VII. Školka plná zábavy

Přibližná časová dotace – Květen - Červenec

 

Charakteristika a záměry bloku

Děti se pohybují více v přírodě, ve městě, je třeba se zaměřit na jejich bezpečnost. Budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti, posílíme vytrvalost a sebeovládání. Pozorujeme přírodu, rostliny, hmyz, mláďata. Budeme prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Blížící se konec školního roku nám přinese spoustu zábavy a radosti.  Děti se vydají na výlet a oslaví tím svůj svátek. Na konci května se s mateřskou školou rozloučí naši předškoláci. Během prázdnin si užijeme volnosti a pohody letních dnů. Většinu dne budeme trávit v přírodě. Zopakujme si, co jsme se všechno o ní dozvěděli a jak se v ní budeme chovat. Zdokonalíme pohybové dovednosti dětí, jejich paměť, řečový projev, prohloubíme výtvarné a hudební, dramatické schopnosti, tvůrčí projevy dětí, kreativitu.

 

Dílčí vzdělávací cíle  zahrnují všechny vzdělávací oblasti

(směřující ke klíčovým kompetencím).

 

Dílčí vzdělávací cíle

- vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, s lidmi a společností

- povedeme děti k umění vystoupit na veřejnosti, nestydět se

- na základě prožitků rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí, estetické a mravní cítění, dětskou tvořivost a fantazii

- zdokonalíme se v zásadách správného chování v dopravních prostředcích, při pobytech venku, při sportech a hrách

- posílíme v dětem sebevědomí v obezřetném chování dětí při setkání s cizími lidmi a neznámými osobami

- budeme procvičovat dovednosti dětí v péči o vlastní tělo – hygienu před jídlem

- seznámíme se s existencí jiných kultur a národností a povedeme děti k uvědomění si, že všichni jsme součástí světa  přírody, společnosti a planety Země

- budeme děti seznamovat s cizím jazykem, blízkým našim hranicím- vnímat jednoduché písně a říkanky v cizím jazyce

- rozlišovat známé i neznámé chutě, vyvarovat se ochutnávkám plodů neznámého původu

- posilovat radostné prožívání událostí před odchodem z MŠ – loučíme se s MŠ

 

- posílíme společnými prožitky radost z objevování (školní výlet, rozloučení s předškoláky)