Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - vzdělávání dětí nadaných

7. 9. 2018

 6. Vzdělávání dětí nadaných:

 

►Dítětem nadaným se rozumí, dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

►Dítětem mimořádně nadaným je dítě dosahující mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností, nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zjišťování mimořádného nadání provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou

►Mateřská škola vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

►Mateřská škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Záměr :

 

Vyhledávat děti s nadáním, spolupracovat s ŠPZ

Vytvářet podmínky pro rozvoj těchto dětí ve všech oblastech, aby nebyl opomíjen rozvoj celkové osobnosti dítěte; nadále budeme rozvíjet oblasti jejich nadání, upravíme pro tyto