Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - vzdělávání dětí od dvou do tří let

7. 9. 2018

 

1.     Vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat i pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry jsou vhodné i pro děti mladší tří let, je však nutné zohlednit specifika dosahující úrovně dětí od dvou do tří let. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy první sociální zkušeností, projevuje se to větší vázaností na dospělou osobu, učitelku, které nahrazuje rodiče.

 

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 

Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 

Ÿ                    Mateřská školu vybavujeme podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými pro dvouleté děti.

Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti použijeme více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově heterogenním uspořádáním. Tím  zajistíme bezpečnost a přiměřenost množství působících podnětů na dítě.

Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.

Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.

Dítěti je umožněno používání pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty dítěte.

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

►Pedagogové ve třídě, kde jsou i děti mladší tří let se dostatečně dlouhou dobu překrývají, využívají pomoci školního asistenta při  sebeobsluze dětí od dvou do tří let.

 

Záměr:

Postupně budou upravovány podmínky vzdělávání těchto dětí v oblasti vybavení vhodnými hračkami, pomůckami, které budou bezpečné, didakticky zacílené pro tuto věkovou kategorii (třída, zahrada).

Budou uspokojovány základní potřeby dítěte, fyzické, psychické, sociální s ohledem na možnosti kolektivního zařízení, kterým mateřská škola je.

Budou eliminovány podněty stresující dítě, jako je nadměrný hluk, spěch, bude volena vhodná adaptace za úzké spolupráce s rodiči.

Režim dne bude vhodně volen, flexibilně uzpůsobován k potřebám těchto dětí, pravidelně se budou určité činnosti opakovat s přihlédnutím k individuálním schopnostem a možnostem dětí.