Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP- vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

7. 9. 2018

 

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP):

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:

►Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.

►Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

Ÿ         uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

Ÿ         realizaci všech stanovených podpůrných opatření  při vzdělávání dětí;

Ÿ         osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;

Ÿ         spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;

Ÿ         snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;

Ÿ         přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

►Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí.

 

Podpůrná opatření PLPP, IVP, Asistent pedagoga:

 

► Naše mateřská škola je běžnou mateřskou školou, poskytuje vzdělávání i pro děti vzdělávané podle §16 školského zákona

► Dětem s SVP jsou mateřskou školou, poskytnuta přiznaná podpůrná opatření a to bezplatně z výčtu § 16 školského zákona

► Přiznaná podpůrná opatření odpovídají pětistupňové škále, zahrnují organizaci, pedagogickou a finanční náročnost výchovně vzdělávacího procesu

►Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje naše škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě vypracovaného tříměsíčního plánu pedagogické podpory (PLPP)

►Podpůrná opatření druhého až pátého stupně uplatňujeme pouze s doporučením ŠPZ a s informovaným písemným souhlasem zákonných zástupců a to po vzájemném projednání obou

►Vzdělávání dětí s SVP vychází z RVP PV a je pro všechny děti společné, je však upravováno a přizpůsobováno dětem s SVP dle jejich možností a potřeb, úkolem pedagoga je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti

►Pro děti s podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP, tento zpracovává škola samostatně

►Pro děti s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně je ŠVP podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP), tento je zpracován na základě doporučení ŠPZ.

►Dětem s SVP jsou voleny vhodné metody a postupy, odpovídající potřebám těchto dětí, pedagog volí citlivější a přiměřeně volený přístup, než k dětem bez SVP a úzce spolupracuje s rodiči dítěte.

►Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování  PLPP:

►Plán pedagogické podpory je tvořen pedagogem třídy, v níž je dítě umístěno a to na dobu tří měsíců, poté je vyhodnocován.

►V případě že dítěti nebudou podpůrná opatření prvního stupně postačovat, doporučí škola zákonným zástupcům využití poradenské pomoci za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb

Pravidla pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování  IVP:

►IVP je zpracován na doporučení ŠPZ a se souhlasem zákonného zástupce dítěte.

►Individuální vzdělávací plán zpracovává pedagog třídy v níž je dítě zařazeno podle doporučení školského poradenského zařízení a vychází ze ŠVP školy.

Tento plán obsahuje:

► údaje o skladbě podpůrných opatření, identifikační údaje žáka

► údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte

► úpravu obsahu vzdělávání

► časové rozvržení vzdělávání

► úpravy metod a forem práce

► úprava očekávaných výstupů dítěte

Poskytovat vzdělávání na základě IVP lze pouze s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce podle § 16 odst. 1

IVP je zpracován nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení doporučení ŠPZ a může být průběžně doplňován a upravován.

Školské poradenské zařízení sleduje, pomáhá s vedením vzdělávání dítěte s SVP a nejméně 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP, v případě nedostatků informuje o nich ředitele školy.

Odpovědnou osobou za zpracování a provádění IVP je ředitelka školy

S IVP seznámí škola:

►zákonného zástupce dítěte (který jej podepíše)

► všechny zúčastněné pedagogy

Podpůrné opatření - Asistent pedagoga:

► Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání dítěte, učitelce mateřské školy, a to v rozsahu stanoveném přiznáním podpůrných opatření

► pomáhá učitelce při organizaci, realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení dítěte do všech činností  uskutečňovaných v rámci vzdělávání ve škole, včetně poskytování školských služeb

►asistent pracuje v souladu s pedagogem, který řídí vzdělávání ve třídě, ve které je dítě s SVP zařazeno

►není-li stanoveno jinak může asistent pedagoga poskytovat podporu dítěti, či více dětem současně, nejvýše však čtyřem ve třídě

Hlavní činnosti asistenta pedagoga:

►pomoc při výchovně vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci s dítětem, s jeho zákonnými zástupci

►pomoc při adaptaci na školní prostředí

►pomoc při vzdělávání a vedení dítěte k co největší samostatnosti

►pomoc se sebeobsluhou dítěte během dne, na akcích konaných mimo MŠ

 

Záměr :

co nejlépe spolupracovat s ŠVP, PPP, a dalšími odborníky, rodinou