Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2014/2015

5. 12. 2017

 Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419, Kryry

příspěvková organizace¨

Čj. 86/2015 

Výroční zpráva MŠ Kryry

za školní rok 2014- 2015

    Osnova:      1. Základní informace o škole.

                        2. Charakteristika školy.

                        3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku.

                        4. Výchovně vzdělávací proces.

                        5. Údaje o pracovnicích školy.

                        6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí.

                        7. Prázdninový provoz.

                        8. Školní stravování.

                        9. Využití poradenských služeb.

                      10. Spolupráce s rodiči základní školou a ostatními partnery.

                      11. Sponzorství.

                      12. Ozdravná opatření mateřské školy.

                            Přílohy    Kulturní, společenské a jiné akce MŠ za š.rok 2014/2015

                                           Výroční zpráva o hospodaření MŠ Kryry 2014¨

                                           Fotodokumentace stavu pouličního osvětlení

Dodatek:

Dle § 10  zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (Výroční zprávy),

tento neukládá povinnost ředitelkám mateřských škol, předkládat svému zřizovateli Výroční zprávu.

Tato zpráva je předložena na žádost zřizovatele.

 

Předkladatel             MŠ Kryry                                

Komu                       Město Kryry

 

Zpracovala :   Bc.Věra Melicharová

                       ředitelka Mateřské školy v Kryrech

                       Příčná 419, okres Louny

 

V Kryrech   dne  11.8.2015

 

1.Základní informace o škole

 

Název mateřské školy (podle zřizovací listiny)

Mateřská škola Kryry, okres Louny

Adresa mateřské školy

Příčná 419, Kryry 439 81

IČO

61 35 71 62

Právní forma organizace

příspěvková organizace

Telefon

415 216 008 , služební mobilní: 606 920 404

Bankovní spojení

běžný účet – 102 0265369/ 0800

 

účet FKSP – 107-102 0265369/ 0800

E-mail

ms-kryry@seznam.cz , mskryry.estranky.cz

Zařazení do sítě škol

1.1.2004

Název zřizovatele

Město Kryry

Součásti školy

Školní jídelna- výdejna    

IZO ŠJ

166 000 469              

IZO ředitelství

600 082 369

Statutární zástupce

Pověřená osoba zastupováním

ředitelka: Bc.Věra Melicharová od 1.8.2012

Jana Vašíčková

Úplata za vzdělávání

0,- Kč

 

2. Charakteristika školy:

 

Trojtřídní mateřská škola pavilónového charakteru, počet pavilonů 4 (včetně hospodářské budovy).

I.                    Třída „Broučků“  - děti 3-4 leté - adaptační program, prvky socializace, rozvoj řeči, EVVO, podpora zdravého vývoje dětí

II.                 Třída „Motýlků“ -  děti 4-5 leté - rozvoj řeči, kooperativních činností, prvky učení, EVVO, kroužek, prosociální činnosti

III.               Třída „Lvíčat“ – děti 5-6 leté – základy trivia (dovednosti před čtením, psaním, předmatematické), EVVO, prosociální činnosti, estetické činnosti, rozvoj vyjadřování dětí, komunikativních dovedností, získávání kompetencí pro budoucí školní docházku dětí

Program homogenních tříd odpovídá věkové struktuře dětí a odpovídajícímu procesu učení a zrání jednotlivých vývojových stádií a individuálních potřeb jednotlivců.

 

3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku:

     a)  počet tříd

 

Šk. Rok 2014/15

Počet tříd

Počet ped. pracovnic

Počet dětí

Celkový počet dětí

Září 2014

 

      3

 

      5

 

     72

 

     72

 

Leden 2015

 

       3

 

       5  

      72

 

     72

 

 

      b)   naplněnost tříd

 

 

„Broučci“

   3-4 leté

„Motýlci“

   4-5 leté

„Lvíčata“

  5-6 leté

Celkový počet dětí

Počet dětí

 

    20

 

     25

 

    27

 

    72

 

Počet učitelek

      2

       1

      2

      5

Průměrná roční docházka

     18

 

     16 

 

     22

 

    19

 

 

      c)   věkové složení zapsaných dětí (celkový počet 72):

 

 Mladší 3 let

   3-4

    4-5

    5-6

   6- 7

      4

    20

    21

    20

     7

   

      d)   počet dívek ♀ 39       počet chlapců ♂ 33

 

e)   integrované děti :

ne

f)        počet dětí s trvalým pobytem v Kryrech a spádových obcích :

Kryry   59   Strojetice   3  Stebno   2  

 

g)      počet dětí z jiných lokalit :  celkem  7

Kolešov  3  Petrohrad   Vroutek  1     Běsno Liběšovice  1

 

h)      péče speciálních pedagogů :    logopedická péče : počet dětí 18

zcela napraveno  9   do péče  ZŠ  předáno    5

i)        počet šetření školní zralosti :   4

j)        počet dětí předškolního věku :       20   ( 5-6 )    7  ( 6-7 )

celkem do ZŠ věkově  27  dětí

celkem odklady  OPŠD (odklady o 1 rok)    4

z toho do ZŠ v Kryrech  pro šk. rok 2015/16     22

do jiných ZŠ     1

k)      změny v počtech dětí v průběhu školního roku .

počet zapsaných k 30.9.2014 :    72

počet dětí pro něž byla udělena zřizovatelem výjimka (nad 24) :    0

počet vydaných rozhodnutí o ukončení školní docházky :     3

počet nově přijímaných dětí během školního roku:         4

počet dětí k 1.1.2015.    72

počet dětí ukončujících předškolní vzdělávání k 30.8.2015       24

 

l)        Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015:

 

Počet podaných žádostí

Počet přijatých

Počet zamítnutých

Celkový počet přijatých dětí:

    26

      26

              0

          26

 

 

4. Výchovně vzdělávací proces:

Název ŠVP (školního vzdělávacího programu), který vychází z RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání)

 

„Mateřská škola -  místem pohody“

Základní filozofie Školního vzdělávacího programu

„Mateřská škola – místem pohody“

Mateřská škola je místem fyzické pohody

Mateřská škola je místem psychické pohody a zdravého učení

Mateřská škola je místem  pohody sociálních vztahů a otevřeného přátelství

Mateřská škola je místem pohody společenského života a kultivace estetického cítění

Mateřská škola je místem pohody v souladu s okolním světem a přírodou

Cíle vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“

 

Cílem vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“ je rozvíjet všestranně celou dětskou osobnost takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolní období, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo:

● věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost

● základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání

● základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti

● základy pro celoživotní učení

● základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

 

Cílem všech pracovnic Mateřské školy v Kryrech je vytvářet takové podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

 

 

 

Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování jednotlivých třídních vzdělávacích programů, podle nichž jsou uskutečňovány činnosti s dětmi.

Speciálně pedagogická činnostlogopedie

   V letošním školním roce navštěvovala naší školu Mgr.Plavcová, speciální pedagog. Počet dětí 18.

Kroužky : seznamování s cizím jazykem

   Tento kroužek u nás vedla Bc.Alena Hančarová, pracovala se dvěma skupinami dětí 4- 6. Počet dětí – 24.

Environmentální výchova

   Probíhala v lokalitách blízkých MŠ,

   dle projektu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“

Péče o nadané děti

   Spolupráce s rodiči, účast v kroužcích MŠ, ZŠ, ZUŠ

Péče o děti vyžadující speciální pedagogický přístup

   Spolupráce s PPP a rodiči

Trendy mateřské školy

  -podpora individualizace

  -péče o řečový vývoj dětí

  -rozvoj předčtenářských dovedností

  -polytechnická výchova (kreativní technické hračky, stavebnice)

  -prevence dětských úrazů

 

5. Údaje o pracovnicích školy

 

a) personální zabezpečení

 

    pracovnice                                  

k 30.6.2013

fyzické osoby

 pedagogické

      5

 Nepedagogické

(domovnice, výdej jídla, úklid)

      2

 celkem

      7

 

b) věková struktura pedagogických pracovnic

 

 

 Věk

 

Do 30 let

 

31-40

 

41-50

 

51-60

 

  61 a více

Z toho

důchodců

Počet

   1

   0

    2

   2

       0

     0

 

c) věkový průměr pedagogického sboru je   44 let

d) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

 

Počet učitelek MŠ

 

Odborně kvalifikované

 

Nekvalifikované

 

Kvalifikace v %

     5

    4

   1

 80%

 

e) získaná odborná kvalifikace

 

                 SŠ 

      VOŠ

                    

                  4

         0

                       1

f) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost)  0

Jedna učitelka se středoškolským vzděláním v oboru sociální péče, s podmínkou zahájení studia předškolní pedagogiky (zahájení studia do 31.12.2014).

g) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce:     0

 

6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí:

Inspekce     0

Kontroly     4

1. OSSZ  plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

dne 10.9.2014 (viz Čj. 116/2014 –MŠ Kryry)

Kontrola za období od 1.5.2011 do 31.7.2014

Závěr : neshledány nedostatky

2.VZP   na vlastní žádost zaměstnavatele provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Dne 23.10.2014 (Agendové číslo 2014/255)

Kontrola za období 3/2010 – 8/2014

Závěr : neshledány nesrovnalosti a nedostatky

3. KHS – výdejna MŠ kontrola plnění HACCP

Kontrolováno bylo – dodržování postupů HACCP.

Dne 9.12.2014 (ČJ KHSUL 51192/2014)

Závěr : neshledány nedostatky

4.ČMOS IP – kontrolovaná oblast dodržování BOZP a BOZ ve školství – metodický poradce

Dne  25.6.2015 (kontroly BOZP- dokumentace MŠ)

Závěr:  neshledány nedostatky, navržena doporučení k ošetření poučení dětí, seznámení rodičů s BOZ dětí v MŠ, osnovy školení BOZP, doporučení pro dodavatelské firmy a jejich proškolení, roční prověrky, úrazy, pracovně lékařské služby, medikace v MŠ apod.

 

Čerpání finančních prostředků za předcházející kalendářní rok (viz příloha č.2). Podkladové materiály pro finanční správu předkládá ředitelka škola za pomoci své účetní firmy ICOMP včas a v pořádku. Výroční zprávu o hospodaření předkládáme zřizovateli 1x ročně. Jednou za tři roky (jak ukládá Školský zákon), zpracovává kolektiv MŠ „Vlastní hodnocení mateřské školy“(termín zpracování do 15.9.2015, za školní rok 2012/13, 2013/14, 2014/15)

Kontrola hospodaření finanční komisí Města Kryry proběhla dne – 16.4.2015 se závěrem:

Organizace dodržuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti v souladu s platnými právními předpisy –bez opatření.

Po provedení inventarizace majetku Města Kryry i majetku, spravovaného mateřskou školou, nedošlo k žádnému inventárnímu rozdílu v majetku.

V právním subjektu mateřské školy nevyužíváme žádnou doplňkovou činnost.

Hospitační činnost – kontroly na třídách byly prováděny v průběhu celého roku podle plánu hospitací, které zaměřila ředitelka na pedagogický styl, formy a metody práce s dětmi, využívání odborných dovedností, plánování práce, koncepční záměry školy, evaluační činnost, diagnostiku dětí, BOZ. Kontrola provozních zaměstnanců, dodržování BOZP a PO používání ochranných pomůcek při práci, dodržování a aktivní využívání pracovní doby.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

počet odborných školení a seminářů ve školním roce    10

Pedagogické a provozní porady – jsou prováděny podle plánu i flexibilních potřeb nutných k plynulému chodu MŠ, nejméně 1x měsíčně.

BOZP, BOZ, PO  - jsou nadále velmi sledované oblasti, MŠ má podrobně zpracovánu dokumentaci dle platných právních norem. Revize jsou prováděny vždy v předepsaném termínu (harmonogramu) a dokladovány písemnými zprávami revizních techniků (založenými v MŠ).

O školení zaměstnanců, dokumentaci školy, dodržování právních předpisů, se spolu s ředitelkou školy stará osoba odpovědná – Lenka Vytisková.

 

7. Prázdninový provoz:

 

Plánované  – uzavření MŠ v době Vánoc  od  22.12.2014 – 5.1.2015

                      uzavření v době hlavních prázdnin – od 3.8.2015 – 31.8.2015

Plánované, provozní omezení – z důvodu  rekonstrukce pavilonu č.3 (provoz pouze dvou pavilonů)

Prázdninový provoz – ve třídě „Broučků“ od 18.6.2015 do 31.7.2015

 

 8. Školní stravování:

 

Mateřská škola nemá svou vlastní školní kuchyni, pouze  výdejnu.

Distribucí jídla je pověřená p. Beerová. Jídlo je dováženo do MŠ ručně pomocí vozíků.

Počet dětských strávníků  - 72

Počet dospělých strávníků – 7

Stravování odpovídá normám a spotřebnímu koši, je plnohodnotné, pestré.

 

9. Využití poradenských o odborných služeb:

 

Spolupráce sodborníky

jakým způsobem

kdy

Pedagogicko- psychologická poradna

(PPP)

Šetření školní zralosti u dětí s předpokládaným odkladem povinné školní docházky (OPŠD)

Speciálně pedagogická diagnostika

Celoročně

 

 

Speciální pedagog

Náprava výslovnosti u dětí

 

1x za 14 dní

OSPOD

Ochrana dětí –informace odboru v průběhu roku, žádosti o posudky dětí

Celoročně

Pedagogická školící centra

NIDV –KV, Praha, Teplice, Most, Ústí nad Labem, Rakovník

Celoročně

 

10. Spolupráce s rodiči, základní školou a ostatními partnery:

 

Název akce pořádané s rodiči

Kdy se akce konaly

Zahradní slavnost

Září

Plenární zasedání SRPdŠ

Září

Třídní schůzky

Říjen

Úklid zahrady s buřtíky

Říjen

Adventní tvoření

Listopad

Vánoční divadlo

Prosinec

Třídní schůzky

Leden

Pomoc rodičů s úklidem

Duben

Zahradní slavnost

Květen

Výlet do Petrohradské společnosti

Květen

Oslava Výročí    30. + 70  let MŠ a Dne dětí

Kouzelná školka

Rozloučení s předškoláky s přenocováním

 

Výlet do ZOOparku v Chomutově

23.5.2015

 

Květen

 

červen

 

Další   formy  spolupráce  s rodiči:

Webové stránky (mskryry.estranky.cz)-doména školy

Školní časopis „Srdíčko“

Vystupování dětí (v obci, pro SŽ,ČK,SPOZ a další)

Dotazníky, tiskopisy, info nástěnky

Konzultace s rodiči, třídní schůzky všech tříd

Školní projekty, dny a týdny na určitá témata

Třídní schůzky

Sběr víček

Fundraisink

Sběrný  den v MŠ

Hravá odpoledne s rodiči

Projektové plánování v součinnosti s rodiči

 

Spolupráce se Základní školou v Kryrech

 

fORMA SPOLUPRÁCE SE zš

KDY

Návštěvy dětí mateřské školy v ZŠ Kryry

Návštěvy dětí ZŠ v MŠ

 

Prosinec, leden před zápisem

Na pozvání

 

Společné akce

Zahradní slavnosti

Projektové dny v ZŠ, v MŠ

Mikulášská nadílka s žáky ZŠ

Vánoční posezení v MŠ

Materiální oblast

 

Využití víceúčelového hřiště

(y-biky, in-line bruslení, zimní bruslení, fotbal)

Mimoškolní aktivity na půdě školy

 

Cvičení dětí, tanečky, mažoretky (tělocvična ZŠ)

Šikovné ruce

Spolupráce s elementaristkami

 

 

Před zahájením školního roku

Porovnání plánů práce

Požadavky na zápis do 1. třídy

Vzájemné návštěvy divadel vystoupení dětí

Akademie ZŠ, Rozloučení s předškoláky, Projektové dny

 

 

Spolupráce s ostatními partnery:

 

Krajský úřad Ústí nad Labem

Česká školní inspekce

Městský úřad Podbořany

Policie ČR

Myslivecký spolek

Sbor dobrovolných hasičů Kryry

Městský úřad Kryry

Obecní úřad Holešov

Základní škola Kryry

Petrohradská společnost

Plavecká škola Rakovník

Financování a řízení MŠ

Zprávy o činnosti

Správa hospodaření, výkazy

Preventivní program

Beseda

Bezpečné chování dětí

Financování, provoz, opravy,údržba

Fundraisink, spolupráce s hasiči

Projektové dny, příprava dětí na školu

Výlet do Petrohradu -  přírodovědná procházka

Předplavecký výcvik

Celoročně

Průběžně

celoročně

Podzim Podzim

Jaro, léto

Zima

Celoročně

Jaro

celoročně

Jaro, léto

Jaro 2015

Divadla

Hudební tělesa

Mateřská škola Podbořany- Hlubanská

Mateřská škola Vroutek

Mateřská škola Blšany

Mateřská škola Blatno

Sponzoři

Knihovna Kryry

Rest Art (p.Ulke) Podbořany

ČČK + Svaz žen Kryry

Prima vizus – šetření očního pozadí dětí

Dráček, Šikulka Kolem, Ve Tři

 

Výchovně vzdělávací práce, plánování

VVP, předplavecká průprava

Oblast plánování

Předpisy, umístění dětí o prázdninách

Jejich seznam na webových stránkách MŠ

Návštěvy

Projektové dny v MŠ, fundraisink

Vystoupení dětí, akce jako Den dětí, Karneval

Preventivní šetření zraku dětí

 

Celoročně

Celoročně

Celoročně

Celoročně

 

Léto

Celoročně

Zima, jaro

 

Celoročně

 

11. Sponzorství (fundraisink):

V letošním roce se nám podařilo získat velké množství subjektů podporujících MŠ nejen z řad rodičů, ale i podniků v blízkém okolí. Jejich seznam naleznete na mskryry.esranky.cz (Naši sponzoři).

 

12. Ozdravná opatření mateřské školy :

12.1. Zjištěné závady a nedostatky v roce 2014:

 

         Hygienicky nevyhovující podlahová krytina v ložnici pavilonu č.2

         Zastaralé sociální zařízení

         Nevyhovující osvětlení celého pavilonu

         Nevyhovující kuchyňská linka ve výdejně pav. č. 2

         Nevyhovující odtoky okapové vody vsakující se do zdiva (obdobné jako u pav.č.3)

         Korozní stav částí okapů

 

12.2. Závady jež byly odstraněny:

 

         Odstraněny desky na podlaze, nahrazeny novou  krytinou v ložnici i herně pav. č.2

         Zrekonstruováno sociální zařízení v pavilonu č.2

         Osvětlení vyměněno za odpovídající dle projektu v pavilonu č.1,2,3

         Vyměněna kuchyňská linka ve výdejně pav. č.2

 

12.3.  Závady a nedostatky, které dosud nebyly odstraněny:

 

         Revize okapů

         Nevyhovující odtoky okapové vody vsakující se do zdiva – v rozích pavilonu č.1a 2 

12.4.  Nově zjištěné závady a nedostatky:

        Rozvody vody v celém objektu MŠ, dochází k průsakům v různých částech objektu

(během roku byly několikrát měněny části rozvodů v hospodářské budově, v pav. č. 3)

(odstranit v průběhu rekonstrukcí jednotlivých pavilonů)

           Zhoršený technický stav pouličního osvětlení v objektu MŠ

           ( upozornila zřizovatele dopisem pod Čj. 42/2015)

Při povětrnostních nepříznivých podmínkách došlo k náklonu tří sloupů osvětlení, čímž se odhalila značná koroze staveb, tyto závady byly zřizovatelem odstraněny.

Revizí elektroinstalace pouličního osvětlení v objektu MŠ ze dne 8.4.2015, byly zjištěny nedostatky a závady, které byly zřizovatelem neprodleně odstraněny.

Vzhledem ke stáří a pokročilému zhoršenému technickému stavu osvětlení v celém objektu MŠ upozorňuji na nutnou výměnu

(ve výhledu 5 let).

           MŠ není dostatečně zabezpečena proti vniknutí cizích a nepovolaných osob.

Vzhledem ke zvýšené nutnosti zabezpečit školu proti vniknutí nepovolaným, cizím osobám s cílem ochránit zdraví dětí i majetek školy a rodičů. Žádáme zřizovatele o zabezpečení vchodových dveří VIDEOZVONKY. MŠ žádala MŠMT v Rozvojovém programu o dotaci. Dotace ve výši 30 000,- Kč, která by tyto zvonky pokryla MŠ nebyla přidělena.

(neprodleně)

          MŠ dováží jídlo ze ŠJ ZŠ, při kontrolách bylo zjištěno, že teplota pokrmů, hlavně příloh, jako je maso, knedlíky, brambory, neodpovídá požadavkům HACCP. Toto přílohové jídlo dovážené  venkovní cestou je často studené. Žádáme o zakoupení ohřevové vany do prostor MŠ (cena této vany je cca 20 000,- Kč)

( ještě v tomto roce)

          Je třeba počítat v dlouhodobějším horizontu s výměnou těles ústředního topení v celém objektu. Plynové topení nenahřívá litinové radiátory na vysokou teplotu, tyto rychle chladnou a spotřeba plynu tím stoupá. Některé radiátory z plechu budou brzy potřebovat výměnu kvůli prorezivění přívodů a hlavně uzávěrů a kohoutů, kteréže většině nejsou funkční, čímž nelze teplotu lokálně regulovat a uspořit.

( v dlouhodobém výhledu do 10 let)

              

Přílohy :  Kulturní, společenské a jiné akce MŠ v průběhu školního roku 2014/2015

                Výroční zpráva o hospodaření MŠ v  Kryrech za rok 2014

                Fotodokumentace ke stavu pouličního osvětlení v MŠ

 

V Kryrech  12.8.2015                                                     řed. školy:

                                                                                        Bc.Věra Melicharová

Příloha č.1

Kulturní, společenské a jiné akce MŠ Kryry ve školním roce 2014/2015

Září 2014

 

16.9.

19.9.

23.9.

25.9.

Schůze SRPdŠ při MŠ v Kryrech od 17. hodin

Mykologická výstava a účast MŠ na ní

Divadlo „Dráček“

Zahradní slavnost „Škatulata batulata“

Říjen

 

 4.10.

15.10.

21.10.

15.10.

22.10.

16.10.

Vystoupení dětí na vítání občánků

Divadlo „Kolem“

Divadlo „Dráček“

Zahájení seznamování dětí s cizím jazykem AJ –Bc.Alena Hančarová

Třídní schůzky

Vyšetření očí dětí –Prima-vizus

 

Listopad

 

   6.11.

10.11.

18.11.

25.11.

20.11.

27.11.

 

Divadlo Kapsa

Fotograf v MŠ

Divadlo VE TŘi

Divadlo „Dráček“

Projekt  „Brzy budou Vánoce“

Instalace výstavky a zdobení vánočních stromků před MěÚ

 

Prosinec

 

  5.12.

16.12.

 17.12.

  8.12.

18.12.

22.12.-5.1.15

„Čertovský den v MŠ s nadílkou“

Divadlo „Dráček“

Vánočná besídky ve třídách MŠ

Vystoupení dětí MŠ v KD Kryry

Návštěva prvňáčků ZŠ v MŠ

MŠ uzavřena

 

Leden 15

 

  5.1.

  6.1.

14.1.

21.1.

27.1.

29.1.

Zahájen provoz

Tři králové

Divadlo Šikulka“

Víčka pro Natálku

Divadlo „Dráček“

Třídní schůzky

 

Únor

 

  4.2.

  5.2.

12.2.

13.2.

11.2.

17.2.

 

Zahájen plavecký výcvik

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Návštěva Knihovny

Divadlo „Šikulka“

Karneval pro děti – „Pohádkové postavy“

Divadlo „Dráček“

 

Březen

 

  6.3.

  8.3.

12.3.

24.3.

25.3.

31.3.

 

Srdíčkový den

Vystoupení dětí

Fotograf v MŠ

Divadlo „Dráček“

Zápis do MŠ pro šk. rok 2014/15

Vystoupení živých ptáků  a dravců „Fauna“

 

Duben

 

   4.4.

   7.4.

   7.- 14.4.

 17.4.

 22.4.

 14.4.

 

Výlet dětí 3.tř. –do Petrohradu -hospodářství

Kouzelník Waldini  v MŠ

Informativní schůzka pro nově zapsané děti

Návštěva dětí 3. třídy v 1. třídě ZŠ

Výlet dětí 3. třídy do přírody –s ekohrami

Brigáda s rodiči

 

Květen

 

 

 

 13.5.

 

23.5.

 

Bezpečný pes –prevence úrazů

 

Výročí MŠ – 30 a 70 let   + oslava Dne dětí ve spolupráci se složkami „Kouzelná školka“

 

Červen

 

   5.6.

  11.6.

  17.6.

  18.6.

Divadlo „Kolem“

Výlet do ZOO parku v Chomutově

Kouzelná noc a pohádková cesta pro předškoláky, Rozloučení s MŠ

Zahájena rekonstrukce pavilonu č.3

 

Červenec

Rekonstrukce pavilonu (sociální zařízení, podlahové krytiny, kuchyňka-výdejna, osvětlení)

Srpen

 

  3.8.- 31.8.

Uzavření MŠ, provoz opět zahájen 1.9.2015