Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2015/2016

5. 12. 2017

 Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419, Kryry

příspěvková organizace

Čj. 73/2016

 

Výroční zpráva MŠ Kryry

za školní rok 2015-2016

 

    Osnova:      1. Základní informace o škole.

                        2. Charakteristika školy.

                        3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku.

                        4. Výchovně vzdělávací proces.

                        5. Údaje o pracovnicích školy.

                        6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí.

                        7. Prázdninový provoz.

                        8. Školní stravování.

                        9. Využití poradenských služeb.

                      10. Spolupráce s rodiči základní školou a ostatními partnery.

                      11. Sponzorství.

                      12. Ozdravná opatření mateřské školy.

                            Přílohy    Kulturní, společenské a jiné akce MŠ za š.rok 2015/2016

                                           Výroční zpráva o hospodaření MŠ Kryry 2014

                

Dodatek:

Dle § 10  zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (Výroční zprávy),

tento neukládá povinnost ředitelkám mateřských škol, předkládat svému zřizovateli Výroční zprávu.

Tato zpráva je předložena na žádost zřizovatele.

 

Předkladatel             MŠ Kryry                                

Komu                       Město Kryry

 

Zpracovala :   Bc.Věra Melicharová

                       ředitelka Mateřské školy v Kryrech, okres Louny

                       Příčná 419, 43981 Kryry

 

V Kryrech   dne  23.8.2016

1.Základní informace o škole

 

Název mateřské školy (podle zřizovací listiny)

Mateřská škola Kryry, okres Louny

Adresa mateřské školy

Příčná 419, Kryry 439 81

IČO

61 35 71 62

Právní forma organizace

příspěvková organizace

Telefon

415 216 008 , služební mobilní: 606 920 404

Bankovní spojení

běžný účet – 102 0265369/ 0800

 

účet FKSP – 107-102 0265369/ 0800

E-mail

ms-kryry@seznam.cz , mskryry.estranky.cz

Zařazení do sítě škol

1.1.2004

Název zřizovatele

Město Kryry

Součásti školy

Školní jídelna- výdejna    

IZO ŠJ

166 000 469              

IZO ředitelství

600 082 369

Statutární zástupce

Pověřená osoba zastupováním

ředitelka: Bc.Věra Melicharová od 1.8.2012

Jana Vašíčková

Úplata za vzdělávání

0,- Kč

 

2. Charakteristika školy:

 

Trojtřídní mateřská škola pavilónového charakteru, počet pavilonů 4 (včetně hospodářské budovy).

I.                    Třída „Broučků“  - děti 2-4 leté - adaptační program, prvky socializace, rozvoj řeči, EVVO, podpora zdravého vývoje dětí

II.                 Třída „Motýlků“ -  děti 4-5 leté - rozvoj řeči, kooperativních činností, prvky učení, EVVO, kroužek, prosociální činnosti

III.               Třída „Lvíčat“ – děti 5-7 leté – základy trivia (dovednosti před čtením, psaním, předmatematické), EVVO, prosociální činnosti, estetické činnosti, rozvoj vyjadřování dětí, komunikativních dovedností, získávání kompetencí pro budoucí školní docházku dětí

Program homogenních tříd odpovídá věkové struktuře dětí a odpovídajícímu procesu učení a zrání jednotlivých vývojových stádií a individuálních potřeb jednotlivců.

3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku:

     a)  počet tříd

Šk. Rok 2015/2016

Počet tříd

Počet ped. pracovnic

Počet dětí

Celkový počet dětí

Září 2015

 

      3

 

      5

 

     80

 

     80

 

Leden 2016

 

       3

 

       5  

      80

 

     80

 

 

      b)   naplněnost tříd

 

„Broučci“

   2-4 leté

„Motýlci“

   4-5 leté

„Lvíčata“

  5-7 leté

Celkový počet dětí

Počet dětí

 

    24

 

     28

 

    28

 

    80

 

Počet učitelek

      2

       1

      2

      5

Průměrná roční docházka

     18

 

     21

 

     19

 

    19

 

 

      c)   věkové složení zapsaných dětí (celkový počet 72):

 Mladší 3 let

   3-4

    4-5

    5-6

   6- 7

      5

    19

    28

    25

     3

   

      d)   počet dívek ♀ 45       počet chlapců ♂ 35

      e)   integrované děti :  ne

f)        počet dětí s trvalým pobytem v Kryrech a spádových obcích :

Kryry   61   Strojetice   5  Stebno   2   Běsno

g)      počet dětí z jiných lokalit :  celkem 11

Kolešov  4  Petrohrad  Vroutek  1     Liběšovice  1 Jesenice 1 Mukoděly 1

h)      péče speciálních pedagogů :    logopedická péče : počet dětí 15

zcela napraveno  9   do péče  ZŠ  předáno    6

i)        počet šetření školní zralosti :   3

j)        počet dětí předškolního věku :       25  ( 5-6 )    3 ( 6-7 )

celkem do ZŠ věkově  28 dětí

celkem odklady  OPŠD (odklady o 1 rok)    3

z toho do ZŠ v Kryrech  pro šk. rok 2015/16     25

do jiných ZŠ     0

k)      změny v počtech dětí v průběhu školního roku .

počet zapsaných k 30.9.2014 :    80

počet dětí pro něž byla udělena zřizovatelem výjimka (nad 24) :    8

počet vydaných rozhodnutí o ukončení školní docházky :     3

počet nově přijímaných dětí během školního roku:         3

počet dětí k 1.1.2016.    80

počet dětí ukončujících předškolní vzdělávání k 30.8.2016       25

 

l)        Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016

Počet podaných žádostí

Počet přijatých

Počet zamítnutých

Celkový počet přijatých dětí:

    30

      30

              0

          30

4. Výchovně vzdělávací proces:

● Název ŠVP (školního vzdělávacího programu), který vychází z RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání)

„Mateřská škola -  místem pohody“

Základní filozofie Školního vzdělávacího programu

„Mateřská škola – místem pohody“

Mateřská škola je místem fyzické pohody

Mateřská škola je místem psychické pohody a zdravého učení

Mateřská škola je místem  pohody sociálních vztahů a otevřeného přátelství

Mateřská škola je místem pohody společenského života a kultivace estetického cítění

Mateřská škola je místem pohody v souladu s okolním světem a přírodou

Cíle vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“

Cílem vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“ je rozvíjet všestranně celou dětskou osobnost takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolní období, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo:

● věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost

● základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání

● základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti

● základy pro celoživotní učení

● základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Cílem všech zaměstnanců školy je jednotně působit na děti a vytvářet takové podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování jednotlivých třídních vzdělávacích programů, podle nichž jsou uskutečňovány činnosti s dětmi.

Speciálně pedagogická činnost – logopedie

   V letošním školním roce navštěvovala naší školu Mgr.Eva Učíková, speciální pedagog. Počet dětí 15.

Kroužky : seznamování s cizím jazykem

   Tento kroužek u nás vedla Bc.Alena Hančarová, pracovala se dvěma skupinami dětí 4- 6. Počet dětí – 22.

Environmentální výchova

   Probíhala v lokalitách blízkých MŠ,

   dle projektu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“

Péče o nadané děti

   Ve spolupráce s rodiči ZŠ, ZUŠ

Péče o děti vyžadující speciální pedagogický přístup

   Spolupráce s PPP a rodiči

Trendy mateřské školy

  -podpora individualizace

  -péče o řečový vývoj dětí

  -rozvoj předčtenářských dovedností „Čtenářem odmala“

  -rozvoj dovedností před školou

  -polytechnická výchova (kreativní technické hračky, stavebnice)

  -prevence dětských úrazů

5. Údaje o pracovnicích školy

a) personální zabezpečení

    pracovnice                                  

k 30.6.2016

fyzické osoby

 pedagogické

      5

 nepedagogické

(domovnice, výdej jídla, úklid)

      2

 celkem

      7

b) věková struktura pedagogických pracovnic

 

 Věk

 

Do 30 let

 

31-40

 

41-50

 

51-60

 

  61 a více

Z toho

důchodců

Počet

   1

   0

   1

   3

       0

     0

c) věkový průměr pedagogického sboru je   47 let

d) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

 

Počet učitelek MŠ

 

Odborně kvalifikované

 

Nekvalifikované

 

Kvalifikace v %

     5

    5

   0

 100%

e) získaná odborná kvalifikace

                 SŠ 

      VOŠ

                    

                  4

         0

                       1

f) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost)  0

g) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce:     0

6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí:

Inspekce     1

Kontroly     2

 

1)Českomoravský odborový svaz pracovníků školství:

Předmět kontroly: dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Dne : 25.6.2015 (viz Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP)

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ani pochybení, pouze drobná doporučení k úpravě opatření týkající se dokumentace BOZ dětí, tyto administrativní body byly doplněny

 

2)Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje:

Předmět kontroly:dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu

Dne : 26.10.2015 (zápis ˇHSUL- 5741-2/ŽA-2015)

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve všech bodech sledovaných kriterií

Osoba odpovědná za PO MŠ Kryry, Lenka Vytisková

 

3)Česká školní inspekce:

Předmět inspekční činnosti: hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v mateřské škole. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho souladu s právními předpisy a RVP PV. Hodnocené období 2014/2015, 2015/2016.

Dny: 16.,17.,18.února 2016 (Čj. ČŠIU-296/16-U)

Kontrolou nebyly zjištěny  nedostatky 

4)Kontrolní činnost ředitelky:

Čerpání finančních prostředků za předcházející kalendářní rok (viz příloha č.2). Podkladové materiály pro finanční správu předkládá ředitelka škola za pomoci svého účetního firmy ICOMP včas a v pořádku. Výroční zprávu o hospodaření předkládáme zřizovateli 1x ročně.

Kontrola hospodaření finanční komisí Města Kryry proběhla dne – 18.4.2016 se závěrem:

Organizace dodržuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti v souladu s platnými právními předpisy –bez opatření.

Po provedení inventarizace majetku Města Kryry i majetku, spravovaného mateřskou školou, nedošlo k žádnému inventárnímu rozdílu v majetku.

V právním subjektu mateřské školy nevyužíváme žádnou doplňkovou činnost.

Hospitační činnost – kontroly na třídách byly prováděny v průběhu celého roku podle plánu hospitací, které zaměřila ředitelka na pedagogický styl, formy a metody práce s dětmi, využívání odborných dovedností, plánování práce, koncepční záměry školy, evaluační činnost, diagnostiku dětí, BOZ. Kontrola provozních zaměstnanců, dodržování BOZP a PO používání ochranných pomůcek při práci, dodržování a aktivní využívání pracovní doby.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

počet odborných školení a seminářů ve školním roce    12

Pedagogické a provozní porady – jsou prováděny podle plánu i flexibilních potřeb nutných k plynulému chodu MŠ, nejméně 1x měsíčně.

BOZP, BOZ, PO  - jsou nadále velmi sledované oblasti, MŠ má podrobně zpracovánu dokumentaci dle platných právních norem. Revize jsou prováděny vždy v předepsaném termínu (harmonogramu) a dokladovány písemnými zprávami revizních techniků (založenými v MŠ).

O školení zaměstnanců, dokumentaci školy, dodržování právních předpisů, se spolu s ředitelkou školy stará osoba odpovědná – Lenka Vytisková.

 7. Prázdninový provoz:

Plánované  – uzavření MŠ v době Vánoc  od  23.12.2015 – 4.1.2016

                      uzavření v době hlavních prázdnin – od 318.2016 – 31.8.2016

Provozní omezení od 20.6.2016– z důvodu  rekonstrukce pavilonu č.1 (provoz pouze dvou pavilonů)

Prázdninový provoz – ve třídě „Broučků“ od 20.6.2016 do 31.7.2016

  8. Školní stravování:

Mateřská škola nemá svou vlastní školní kuchyni, pouze  výdejnu.

Distribucí jídla je pověřená p. Beerová. Jídlo je dováženo do MŠ ručně pomocí vozíků.

Počet dětských strávníků  - 80

Počet dospělých strávníků – 7

Stravování odpovídá normám a spotřebnímu koši, je plnohodnotné, pestré.

 9. Využití poradenských o odborných služeb:

Spolupráce sodborníky

jakým způsobem

kdy

Pedagogicko- psychologická poradna

(PPP)

Šetření školní zralosti u dětí s předpokládaným odkladem povinné školní docházky (OPŠD)

Speciálně pedagogická diagnostika

Celoročně

 

 

Speciální pedagog

externě

Náprava výslovnosti u dětí

 

1x týdně

OSPOD

Ochrana dětí –informace odboru v průběhu roku, žádosti o posudky dětí

Celoročně

Pedagogická školící centra

NIDV –KV, Praha, Teplice, Most, Ústí nad Labem, Rakovník

Celoročně

 10. Spolupráce s rodiči, základní školou a ostatními partnery: 

Název akce pořádané s rodiči

Kdy se akce konaly

Zahradní slavnost

Září

Plenární zasedání SRPdŠ

Září

Třídní schůzky

Říjen

Úklid zahrady s buřtíky

Říjen

Adventní tvoření

Listopad

Vánoční divadlo

Prosinec

Třídní schůzky

Leden

Pomoc rodičů s úklidem

Duben

Zahradní slavnost

Květen

Výlet do ZOO parku v Chomutově

Květen

Rozloučení s předškoláky

Přenocování

 

Červen

červen

 

  

Další   formy  spolupráce  s rodiči:

Webové stránky (mskryry.estranky.cz)-doména školy

Školní časopis „Srdíčko“

Prezentace MŠ při veř. projekcích dětí (v obci, pro SŽ,ČK,SPOZ a další)

Dotazníky, tiskopisy, info nástěnky

Konzultace s rodiči, třídní schůzky všech tříd

Školní projekty, dny a týdny na určitá témata

Třídní schůzky

Sběr víček

Fundraisink

Sběr papíru - celoročně

Hravá odpoledne s rodiči

Projektové plánování v součinnosti s rodiči

Čtenářem odmala – předčítání rodiči

 

fORMA SPOLUPRÁCE SE zš

KDY

Návštěvy dětí mateřské školy v ZŠ Kryry

Návštěvy dětí ZŠ v MŠ

 

Prosinec, leden před zápisem

Na pozvání

 

Společné akce

Zahradní slavnosti

Projektové dny v ZŠ, v MŠ

Mikulášská nadílka s žáky ZŠ

Vánoční posezení v MŠ

Materiální oblast

 

Využití víceúčelového hřiště

(y-biky, in-line bruslení, zimní bruslení, fotbal)

Mimoškolní aktivity na půdě školy

 

Cvičení dětí, tanečky, mažoretky (tělocvična ZŠ)

Šikovné ruce

Spolupráce s elementaristkami

 

 

Před zahájením školního roku

Porovnání plánů práce

Požadavky na zápis do 1. třídy

Vzájemné návštěvy divadel vystoupení dětí

Akademie ZŠ, Rozloučení s předškoláky, Projektové dny

 

 

Spolupráce s ostatními partnery:

 

Krajský úřad Ústí nad Labem

Česká školní inspekce

Městský úřad Podbořany

Policie ČR

Myslivecký spolek

Sbor dobrovolných hasičů Kryry

Městský úřad Kryry

Obecní úřad Holešov

Základní škola Kryry

Petrohradská společnost

Plavecká škola Rakovník

Financování a řízení MŠ

Zprávy o činnosti

Správa hospodaření, výkazy

Preventivní program

Beseda

Bezpečné chování dětí

Financování, provoz, opravy,údržba

Fundraisink, spolupráce s hasiči

Projektové dny, příprava dětí na školu

Výlet do Petrohradu -  přírodovědná procházka

Předplavecký výcvik

Celoročně

Průběžně

celoročně

Podzim Podzim

Jaro, léto

Zima

Celoročně

Jaro

celoročně

Jaro, léto

Jaro 2015

Divadla

Hudební tělesa

ZŠ a MŠ Petrohrad

Mateřská škola Podbořany- Hlubanská

Mateřská škola Vroutek

 

Mateřská škola Blšany

Mateřská škola Blatno

Sponzoři

Knihovna Kryry

Rest Art (p.Ulke) Podbořany

ČČK + Svaz žen Kryry

Prima vizus – šetření očního pozadí dětí

Dráček, Šikulka Kolem, Ve Tři

 

Dopravní hřiště

Výchovně vzdělávací práce, dopravní hřiště

 

VVP, předplavecká průprava, umístění dětí o prázdninách

Metodická pomoc, umístění dětí o prázdninách

Předpisy, umístění dětí o prázdninách

Jejich seznam na webových stránkách MŠ

Návštěvy

Projektové dny v MŠ, fundraisink

Vystoupení dětí, akce jako Den dětí, Karneval

Preventivní šetření zraku dětí

 

Celoročně

Celoročně

Celoročně

Celoročně

 

Celoročně

 

Léto

Celoročně

 

 

Zima, jaro

 

Zima

 

11. Sponzorství (fundraisink):

V letošním roce se nám podařilo získat velké množství subjektů podporujících MŠ nejen z řad rodičů, ale i podniků v blízkém okolí. Jejich seznam naleznete na mskryry.esranky.cz (Naši sponzoři).Mezi nejvýznamnější patří – firma Šilhánek a syn, díky nimž jsme v letošním roce mohli otevřít po 15 letech dvě velká pískoviště, a získali jsme novou knihovnu pro dětské výpůjčky.

V rámci vyhlášených dotačních projektů žádala ředitelka MŠ o dotaci na „zabezpeční MŠ“

MŠMT, se svou žádostí neuspěla.

Dále žádala firmu Logit o dotaci na vybavení dopravního hřiště (avšak neměla 20 000,- na spoluúčast nutnou k udělení této dotace)

 12. Ozdravná opatření mateřské školy :

12.1. Zjištěné závady a nedostatky v roce 2015:

         Zastaralé sociální zařízení v pavilonu č.1

         Podlahové krytiny podléhající působení vlhka –

            (v pavilonu před rekonstrukcí)

         Dlažba zvedající se v pochůzných plochách kořenovým systémem některých vzrostlých  

            stromů

         Korozní stav částí okapů

         Rezivějící stavební části pouličního osvětlení v areálu MŠ

         Rozvody vody v objektu MŠ jsou z části rezivějící, tlak vody je nízký

         Nedostatečná ochrana bezpečí dětí proto vniknutí cizích osob do objektu a budov MŠ

         Teploty pokrmů dováženého jídla mají tendenci transportem ztrácet na předepsaných

            teplotách, je nutno učinit opatření

         ČŠI doporučila pro zvýšení bezpečnosti dětí opatřit všechny prosklené dveře

            bezpečnostními fóliemi

 12.2. Závady jež byly odstraněny:

         Zrekonstruováno sociální zařízení v pavilonu č.1

         Odstraněny desky na podlaze, nahrazeny novou PVC krytinou v celém areálu pav. č.1

         Vyměněna kuchyňská linka ve výdejně pav. č.1

         Pouliční osvětlení uvedeno do odpovídajícího technického stavu, provedena celková   

            údržba a revize elektrické části osvětlení

         Vyměněn rozvod vody v pavilonu č.1

         Pavilony, ve kterých jsou umístěny děti, mají nově nainstalovány videozvonky pro

            identifikaci osob vcházejících do budovy

          Pro doohřev příloh byl zakoupen Termoport, zajišťující optimální teplotu dováženého

            jídla, zejména příloh, které mají tendenci rychleji chladnout

          Všechny prosklené dveře byly opatřeny bezpečnostními fóliemi

 12.3.  Závady a nedostatky, které dosud nebyly odstraněny:

         Revize okapů

 12.4.  Nově zjištěné závady a nedostatky, doporučení:

         Mateřská škola má rozsáhlé zahradní plochy, vyžadující sekání trávy.

         Dosud byla tato práce zajišťována Městem Kryry, její prostředky jsou však omezené pro rozsah prací, které v této oblasti poskytují svým svěřeným lokalitám. Ředitelka MŠ měla snahu zajistit tuto práci ze zdrojů sponzora, poté vlastními silami. Zakoupila novou travní benzínovou sekačku, která je však na tyto prostory stále nevyhovující. Vzhledem k tomu, že MŠ nemá investiční fond a její možnosti jsou v tomto ohledu omezeny částkou 40 000,-. Nelze zakoupit vlastní traktůrek. Pokud by bylo možné zakoupit z části rozpočtu určeného   škole, a z části rozpočtu Města, traktůrek pro sekání trávy, a zároveň dovoz jídla ze ZŠ, pomoc MŠ by byla velká. Traktůrek bychom mohli mít ve výpůjčce od Města a personál, servis a opravy bychom hradili z vlastních zdrojů.

V příštím školním roce bude ředitelka opět vyvíjet aktivity směřující k zajištění fundraisinku a podávat žádosti o dotace z jiných než rozpočtových částí na provoz MŠ zřizovatelem. V plánu jsou úpravy v zahradách vedoucí k vytvoření účelových koutků pro didakticky zacílené aktivity dětí – kdy výchovně vzdělávací činnosti s dětmi směřují ven do prostředí zahrady.

 12.5. Shrnutí    Mateřská škola prodělala během tří let rozsáhlou revitalizaci, její prostory pro výchovu a vzdělávání odpovídají požadavkům z hlediska hygieny, bezpečnosti i požadavkům na výchovně vzdělávací činnost tohoto zařízení. Zjištěné nedostatky jsou neprodleně odstraňovány v průběhu roku a to díky Městu Kryry, jejími zaměstnanci. Škola tím šetří peníze ze svého rozpočtu na provoz, čímž může investovat do dalšího zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí. Úroveň školy je adekvátně tomu hodnocena rodičovskou veřejností i kontrolními orgány.

 

   Přílohy :  Kulturní, společenské a jiné akce MŠ v průběhu školního roku 2015/2016

                Výroční zpráva o hospodaření MŠ v  Kryrech za rok 2015

V Kryrech  23.8.2016                                                     řed. školy:

                                                                                        Bc.Věra Melicharová

Příloha č.1

Kulturní, společenské a jiné akce MŠ Kryry ve školním roce 2015/2016

Září 2015

 

23.9.

15.9.

Schůze SRPdŠ při MŠ v Kryrech od 17. hodin

Divadlo „Dráček“

Říjen

 

15.10.

16.10.

27.10.

15.10.

22.10.

8.10.

Divadlo „Kolem“

Výstava mykologického spolku –účast MŠ

Divadlo „Dráček“

Zahájení seznamování dětí s cizím jazykem AJ –Bc.Alena Hančarová

Třídní schůzky

Fotografování dětí

Listopad

 

 5.11. 

7.11.

9.11.

10.11.

13.11.

18.11.

19.11.

25.11.

26.11.

28.11.

30.11.

30.11-2.12.

„Copánkování“ –trendy účesy pro maminky a jejich holčičky

Vystoupení dětí na vítání občánků

„Bramborování“ –zahradní akce s rodiči

Divadlo „Dráček“

Vyšetření očí dětí –Prima-vizus

Divadlo „Dráček“

Tvořivé odpoledne s rodiči

Projekt  „Brzy budou Vánoce“ –Adventní tvoření – akce Města Kryry – výzdoba Atria

Instalace výstavky a zdobení vánočních stromků před MěÚ

Vystoupení dětí MŠ před MěÚ Kryry

Účast na výstavě betlémů v ZŠ

Sběrné dny papíru v MŠ

Prosinec

 

  4.12.

16.12.

15.12.

17.12.

12.12.

14.12.

18.12.

22.12.-5.1.15

„Čertovský den v MŠ s nadílkou“

Divadlo „Dráček“

Divadlo v Podbořanském Pegasu – Vánoce s Honzou Krejčíkem

Vánočná besídky ve třídách MŠ

Vystoupení dětí MŠ v KD Kryry

Draví ptáci v MŠ

Návštěva prvňáčků ZŠ v MŠ

MŠ uzavřena

 

Leden 16

 

  5.1.

  6.1.

21.1.

19.1.

26.1.

Zahájen provoz

Výstava „Pravěk“ v ZŠ - účast

Divadlo „Řimbaba“

Divadlo „Dráček“

Třídní schůzky

Únor

 

  3.2.

10.2.

16.2.

19.2.

23..2.

 

Zápis do ZŠ

Zahájen plavecký kurs v Rakovníku

Divadlo „Kapsa“

Karneval pro děti – „Pohádkové postavy“

Divadlo „Dráček“

 

Březen

 

  3.3.

6.3.

  8.3.

14.3.

22.3.

29.3.

23.3.

Den otevřených dveří MŠ

Srdíčkový den

Vystoupení dětí

Fotograf v MŠ

Divadlo „Šikulka“

Divadlo „Dráček“

Zápis do MŠ pro šk. rok 2015/16

 

Duben

 

  6.4.

14.4..

17.4.

19.4.

22.4.

30.4.

Výlet dětí 3.tř. –do Petrohradu -hospodářství

Návštěva MŠ Petrohrad na Dopr. hřišti

Návštěva dětí 3. třídy v 1. třídě ZŠ

Výlet dětí 3. třídy do přírody –s ekohrami

Divadlo „Dráček“

Brigáda s rodiči

Návštěva hejtmana kraje pana O.Bubeníčka

Květen

 

 

 

11.5.

12.5.

13.5.

17.5.

20.5.

24.5.

Informativní schůzka pro nově zapsané děti

Výlet do –zoo parku v Chomutově

Bezpečně v dopravě- policie v MŠ na DH

Návštěva MŠ Podbořany – Hlubanská na Dopr. hřišti

Divadlo „Řimbaba“

Divadlo „Dráček“

Červen

 

   1.6.

15.6.

  17.6.

  20.6.

Návštěva „Myslivce“

Rozloučení s předškoláky

Kouzelná noc a pohádková cesta pro předškoláky, Rozloučení s MŠ

Zahájena rekonstrukce pavilonu č.1

 

Červenec

Rekonstrukce pavilonu (sociální zařízení, podlahové krytiny, kuchyňka-výdejna, osvětlení)

Srpen

 

  1.8.- 31.8.

Uzavření MŠ, provoz opět zahájen 1.9.2016