Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2016/2017

5. 12. 2017

 Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419, Kryry

příspěvková organizace¨

 Čj. 97/2017

 

 Výroční zpráva MŠ Kryry

za školní rok 2016-2017

 

    Osnova:      1. Základní informace o škole.

                        2. Charakteristika školy.

                        3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku.

                        4. Výchovně vzdělávací činnost.

                        5. Údaje o pracovnicích školy.

                        6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí.

                        7. Prázdninový provoz.

                        8. Školní stravování.

                        9. Využití poradenských služeb.

                      10. Spolupráce s rodiči základní školou a ostatními partnery.

                      11. Sponzorství.

                      12. Ozdravná opatření mateřské školy.

                            Přílohy:   Sponzoři MŠ v roce 2016/2017

                                            Kulturní, společenské a jiné akce MŠ za š.rok 2016/2017

                                           Výroční zpráva o hospodaření MŠ Kryry 2016

Dodatek:

Dle § 10  zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (Výroční zprávy),

tento neukládá povinnost ředitelkám mateřských škol, předkládat svému zřizovateli Výroční zprávu.

Tato zpráva je předložena na žádost zřizovatele.

 

Předkladatel             MŠ Kryry                                

Komu                       Město Kryry

 Zpracovala :   Bc.Věra Melicharová

                       ředitelka Mateřské školy v Kryrech, okres Louny

                       Příčná 419, 43981 Kryry

V Kryrech   dne  28.8.2017

1.Základní informace o škole

 

Název mateřské školy (podle zřizovací listiny)

Mateřská škola Kryry, okres Louny

Adresa mateřské školy

Příčná 419, Kryry 439 81

IČO

61 35 71 62

Právní forma organizace

příspěvková organizace

Telefon

415 216 008 , služební mobilní: 606 920 404

Bankovní spojení

běžný účet – 102 0265369/ 0800

 

účet FKSP – 107-102 0265369/ 0800

E-mail

ms-kryry@seznam.cz , mskryry.estranky.cz

Zařazení do sítě škol

1.1.2004

Název zřizovatele

Město Kryry

Součásti školy

Školní jídelna- výdejna    

IZO ŠJ

166 000 469              

IZO ředitelství

600 082 369

Statutární zástupce

Pověřená osoba zastupováním

ředitelka: Bc.Věra Melicharová od 1.8.2012

Jana Vašíčková

Úplata za vzdělávání

0,- Kč

 

2. Charakteristika školy:

Trojtřídní mateřská škola pavilónového charakteru, počet pavilonů 4 (včetně hospodářské budovy).

I.                    Třída „Broučků“  - děti 2-4 leté - adaptační program, prvky socializace, rozvoj řeči, EVVO, podpora zdravého vývoje dětí

II.                 Třída „Motýlků“ -  děti 4-5 leté - rozvoj řeči, kooperativních činností, prvky učení, EVVO, kroužek, prosociální činnosti

III.               Třída „Lvíčat“ – děti 5-7 leté – základy trivia (dovednosti před čtením, psaním, předmatematické), EVVO, prosociální činnosti, estetické činnosti, rozvoj vyjadřování dětí, komunikativních dovedností, získávání kompetencí pro budoucí školní docházku dětí

Program homogenních tříd odpovídá věkové struktuře dětí a odpovídajícímu procesu učení a zrání jednotlivých vývojových stádií a individuálních potřeb jednotlivců.

 

3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku:

     a)  počet tříd

Šk. Rok 2016/2017

Počet tříd

Počet ped. pracovnic

Počet dětí

Celkový počet dětí

Září 2016

 

      3

 

      6

 

     75

 

     75

 

Leden 2017

 

       3

 

       6 

      80

 

     80

 

    b)   naplněnost tříd

 

„Broučci“

   2-4 leté

„Motýlci“

   4-5 leté

„Lvíčata“

  5-7 leté

Celkový počet dětí

Počet dětí

 

    24

 

     28

 

    28

 

    80

 

Počet učitelek

      2

       2

      2

      6

Průměrná roční docházka

     18

 

     24

 

     24

 

    22

 

    c)   věkové složení zapsaných dětí (celkový počet 72):

 Mladší 3 let

   3-4

    4-5

    5-6

   6- 7

      5

    19

    28

    25

     3

      d)   počet dívek ♀ 44       počet chlapců ♂ 36

      e)   integrované děti :  ne

f)        počet dětí s trvalým pobytem v Kryrech a spádových obcích :

Kryry   57  Strojetice   7  Stebno   2   Běsno

g)      počet dětí z jiných lokalit :  celkem 13

Kolešov  4  Petrohrad  Mukoděly 1    Liběšovice  1 Jesenice 1 Měcholupy 1, Neratovice 1 Očihov 1

h)      péče speciálních pedagogů :    logopedická péče : počet dětí 13

zcela napraveno  do péče  ZŠ  předáno    9

i)        počet šetření školní zralosti :   1

j)        počet dětí předškolního věku :       25  ( 5-6 )    3 ( 6-7 )

celkem do ZŠ věkově  29dětí

celkem odklady  OPŠD (odklady o 1 rok)    1

z toho do ZŠ v Kryrech  pro šk. rok 2016/17     26

do jiných ZŠ     3

k)      změny v počtech dětí v průběhu školního roku .

počet zapsaných k 30.9.2014 :    75

počet dětí pro něž byla udělena zřizovatelem výjimka (nad 24) :    8

počet vydaných rozhodnutí o ukončení školní docházky :     0

počet nově přijímaných dětí během školního roku:         5

počet dětí k 1.1.2016.    80

počet dětí ukončujících předškolní vzdělávání k 30.8.2017      28

 

l)        Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016

 

Počet podaných žádostí

Počet přijatých

Počet zamítnutých

Celkový počet přijatých dětí:

    28

      28

              0

          28

 

4. Výchovně vzdělávací činnost:

● Název ŠVP (školního vzdělávacího programu), který vychází z RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání)

 

„Mateřská škola -  místem pohody“

Základní filozofie Školního vzdělávacího programu

„Mateřská škola – místem pohody“

 

Mateřská škola je místem fyzické pohody

Mateřská škola je místem psychické pohody a zdravého učení

Mateřská škola je místem  pohody sociálních vztahů a otevřeného přátelství

Mateřská škola je místem pohody společenského života a kultivace estetického cítění

Mateřská škola je místem pohody v souladu s okolním světem a přírodou

Cíle vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“

Cílem vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“ je rozvíjet všestranně celou dětskou osobnost takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolní období, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo:

● věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost

● základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání

● základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti

● základy pro celoživotní učení

● základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Cílem všech zaměstnanců školy je jednotně působit na děti a vytvářet takové podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování jednotlivých třídních vzdělávacích programů, podle nichž jsou uskutečňovány činnosti s dětmi.

Speciálně pedagogická činnost – logopedie

   V letošním školním roce navštěvovala naší školu Mgr.Eva Učíková, speciální pedagog. Počet dětí 15.

Kroužky : Čtenářem odmala“

   Tento kroužek u nás vedla paní ing. E.Pohlová

Environmentální výchova

   Probíhala v lokalitách blízkých MŠ,

   dle projektu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“

Péče o nadané děti

   Ve spolupráce s rodiči ZŠ, ZUŠ

Péče o děti vyžadující speciální pedagogický přístup

   Spolupráce s PPP a rodiči

Trendy mateřské školy

  -podpora individualizace

  -péče o řečový vývoj dětí

  -rozvoj předčtenářských dovedností „Čtenářem odmala“

  -rozvoj dovedností před školou

  -polytechnická výchova (kreativní technické hračky, stavebnice)

  -prevence dětských úrazů 

5. Údaje o pracovnicích školy

a) personální zabezpečení

    pracovnice                                  

k 30.6.2017

fyzické osoby

 pedagogické

      6

 nepedagogické

(domovnice, výdej jídla, úklid)

      2

 celkem

      8

b) věková struktura pedagogických pracovnic

 

 Věk

 

Do 30 let

 

31-40

 

41-50

 

51-60

 

  61 a více

Z toho

důchodců

Počet

   1

   0

   1

   4

       0

     0

c) věkový průměr pedagogického sboru je   47 let

d) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

 

Počet učitelek MŠ

 

Odborně kvalifikované

 

Nekvalifikované

 

Kvalifikace v %

     6

    5

   1

70%

e) získaná odborná kvalifikace

                 SŠ 

      VOŠ

                    

                  6

         0

                       1

f) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost)  1

g) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce:     1 na MD

h) jedna pedagogická pracovnice přijata na dotaci od ÚP, na poloviční úvazek na jeden rok, po půl roce nastoupila na –MD.

 

6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí:

Inspekce     0

Kontroly     2

Kontrolní činnost ředitelky:

Čerpání finančních prostředků za předcházející kalendářní rok (viz příloha č.2). Podkladové materiály pro finanční správu předkládá ředitelka škola za pomoci svého účetního firmy ICOMP včas a v pořádku. Výroční zprávu o hospodaření předkládáme zřizovateli 1x ročně.

1)Kontrola hospodaření finanční komisí Města Kryry proběhla dne – 24.4.2017 se závěrem:

Organizace dodržuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti v souladu s platnými právními předpisy –bez opatření.

Po provedení inventarizace majetku Města Kryry i majetku, spravovaného mateřskou školou, nedošlo k žádnému inventárnímu rozdílu v majetku.

V právním subjektu mateřské školy nevyužíváme žádnou doplňkovou činnost.

Hospitační činnost – kontroly na třídách byly prováděny v průběhu celého roku podle plánu hospitací, které zaměřila ředitelka na pedagogický styl, formy a metody práce s dětmi, využívání odborných dovedností, plánování práce, koncepční záměry školy, evaluační činnost, diagnostiku dětí, BOZ. Kontrola provozních zaměstnanců, dodržování BOZP a PO používání ochranných pomůcek při práci, dodržování a aktivní využívání pracovní doby.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

počet odborných školení a seminářů ve školním roce    13

Pedagogické a provozní porady – jsou prováděny podle plánu i flexibilních potřeb nutných k plynulému chodu MŠ, nejméně 1x měsíčně.

BOZP, BOZ, PO  - jsou nadále velmi sledované oblasti, MŠ má podrobně zpracovánu dokumentaci dle platných právních norem. Revize jsou prováděny vždy v předepsaném termínu (harmonogramu) a dokladovány písemnými zprávami revizních techniků (založenými v MŠ).

O školení zaměstnanců, dokumentaci školy, dodržování právních předpisů, se spolu s ředitelkou školy stará osoba odpovědná – Lenka Vytisková.

2) Kontrola na OSSZ – 19.7.2017 – bez závad a nedostatků.

7. Prázdninový provoz:

Plánované  – uzavření MŠ v době Vánoc  od  23.12.2016– 1.1.2017

                      uzavření v době hlavních prázdnin – 7.7.2017a od 31.8.2017 – 3.9.2017

Prázdninový provoz – ve třídě „Broučků“ od 1.7.2017 do 30.7.2017

 8. Školní stravování:

Mateřská škola nemá svou vlastní školní kuchyni, pouze  výdejnu.

Distribucí jídla je pověřená p. Beerová. Jídlo je dováženo do MŠ ručně pomocí vozíků.

Počet dětských strávníků  - 80

Počet dospělých strávníků – 8

Stravování odpovídá normám a spotřebnímu koši, je plnohodnotné, pestré.

9. Využití poradenských o odborných služeb:

Spolupráce sodborníky

jakým způsobem

kdy

Pedagogicko- psychologická poradna

(PPP)

Šetření školní zralosti u dětí s předpokládaným odkladem povinné školní docházky (OPŠD)

Speciálně pedagogická diagnostika

Celoročně

 

 

Speciální pedagog

externě

Náprava výslovnosti u dětí

 

1x týdně

OSPOD

Ochrana dětí –informace odboru v průběhu roku, žádosti o posudky dětí

Celoročně

Pedagogická školící centra

NIDV –KV, Praha, Teplice, Most, Ústí nad Labem, Rakovník

Celoročně

 

10. Spolupráce s rodiči, základní školou a ostatními partnery:

 

Název akce pořádané s rodiči

Kdy se akce konaly

Zahradní slavnost

Září

Plenární zasedání SRPdŠ

Září

Třídní schůzky

Říjen, Listopad

Úklid zahrady s buřtíky

Říjen

Adventní tvoření, Vystoupení na Adventu

Listopad

Vánoční divadlo

Prosinec

Třídní schůzky

Leden

Pomoc rodičů s úklidem

Duben

Zahradní slavnost

Květen

Den dětí na zahradě MŠ

Květen

Rozloučení s předškoláky

Přenocování v MŠ

Červen

červen

 

Další   formy  spolupráce  s rodiči:

Webové stránky (mskryry.estranky.cz)-doména školy

Školní časopis „Srdíčko“

Prezentace MŠ při veř. projekcích dětí (v obci, pro SŽ,ČK,SPOZ a další)

Dotazníky, tiskopisy, info nástěnky

Konzultace s rodiči, třídní schůzky všech tříd

Školní projekty, dny a týdny na určitá témata

Třídní schůzky

Sběr víček

Fundraisink

Sběr papíru - celoročně

Hravá odpoledne s rodiči

Projektové plánování v součinnosti s rodiči

Čtenářem odmala – předčítání rodiči

 

fORMA SPOLUPRÁCE SE zš

KDY

Návštěvy dětí mateřské školy v ZŠ Kryry

Návštěvy dětí ZŠ v MŠ

 

Prosinec, leden před zápisem

Na pozvání

 

Společné akce

Zahradní slavnosti

Projektové dny v ZŠ, v MŠ

Mikulášská nadílka s žáky ZŠ

ánoční posezení v MŠ

Materiální oblast

 

Využití víceúčelového hřiště

(y-biky, in-line bruslení, zimní bruslení, fotbal)

Mimoškolní aktivity na půdě školy

 

Cvičení dětí, tanečky, mažoretky (tělocvična ZŠ)

Šikovné ruce

Spolupráce s elementaristkami

 

 

Před zahájením školního roku

Porovnání plánů práce

Požadavky na zápis do 1. třídy

Vzájemné návštěvy divadel vystoupení dětí

Akademie ZŠ, Rozloučení s předškoláky, Projektové dny

 

 

Spolupráce s ostatními partnery:

MŠMT

Firma Logit

 

Mas Vladař

Krajský úřad Ústí nad Labem

Česká školní inspekce

Úřad práce

 

Městský úřad Podbořany

Policie ČR

Myslivecký spolek

Sbor dobrovolných hasičů

Městský úřad Kryry

Obecní úřad Kolešov

Základní škola Kryry

Petrohradská společnost

Plavecká škola Rakovník

 

Šablony –výzva OP VVV- Rosteme a rozvíjíme se

Grant na projekt „Zahrada, místo pro objevování a experimentování

MAP – zjišťování, DVPP

Financování a řízení MŠ

Zprávy o činnosti

Dotace na pozici učitelky (50% úvazek)

 

Správa hospodaření, výkazy

Preventivní program

Beseda

Zajištění prohlídky vozidel a vodní mlha

Financování, provoz, opravy,údržba

Fundraisink, spolupráce s hasiči

Projektové dny, příprava dětí na školu

Výlet do Petrohradu -  přírodovědná procházka

Předplavecký výcvik

Duben

Duben

 

Celoročně

Celoročně

Průběžně

Prosinec 2016- prosinec 2017

celoročně

Podzim Podzim

Jaro, léto

Den dětí

Celoročně

Jaro

celoročně

Jaro, léto

 

Divadla

Hudební tělesa

ZŠ a MŠ Petrohrad

Mateřská škola Podbořany- Hlubanská

Mateřská škola Vroutek

 

Mateřská škola Blšany

Mateřská škola Blatno

Sponzoři

Knihovna Kryry

Rest Art (p.Ulke) Podbořany

ČČK + Svaz žen Kryry

Prima vizus – šetření očního pozadí dětí

Dráček, Šikulka Kolem, Ve Tři, Řimbaba

 

Dopravní hřiště

Výchovně vzdělávací práce, dopravní hřiště

 

VVP, předplavecká průprava, umístění dětí o prázdninách, Dopravní hřiště

Metodická pomoc, umístění dětí o prázdninách

Předpisy, umístění dětí o prázdninách

Jejich seznam na webových stránkách MŠ

Návštěvy

Projektové dny v MŠ, fundraisink

Vystoupení dětí, akce jako Den dětí, Karneval

Preventivní šetření zraku dětí

 

Celoročně

Celoročně

Celoročně

Celoročně

 

Celoročně

 

Léto

Celoročně

 

 

Zima, jaro

 

Zima

 11. Sponzorství (fundraisink): viz příloha č. 1

V letošním roce se nám podařilo získat velké množství subjektů podporujících MŠ nejen z řad rodičů, ale i podniků v blízkém okolí. Jejich seznam naleznete na mskryry.esranky.cz (Naši sponzoři).Mezi nejvýznamnější patří – firma Šilhánek a syn, díky nimž jsme v letošním roce mohli otevřít po 15 letech dvě velká pískoviště, a získali jsme novou knihovnu pro dětské výpůjčky.

Dále žádala firmu Logit o dotaci na projekt „Zahrada, místo pro objevování a experimentování, ve které uspěla a získala 15 000,- na realizaci projektu s 50 % spoluúčastí. Závěrečnou zprávu budeme předkládat Ústecké komunitní nadaci  jejíž prostřednictvím byl grant od Logitu přidělen.do konce září 2017. V současné době je projekt realizován s menším zpožděním.

Mateřská škola se také zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT na podporu vzdělávání – tzv. šablony OP VVV a uspěla. Dotací pro MŠ získáme 365 000,- Kč na pedagogickou podporu, další vzdělávání pedagogů a pomůcky pro didaktické činnosti. Rozhodnutím ze dne 20.7.2017 byla škole přidělena, peníze na účtě zatím nejsou.

 12. Ozdravná opatření mateřské školy :

 12.1.  Závady a nedostatky, které dosud byly odstraněny:

         Revize okapů, jejich výměna a nátěry.

12.2. Plánované práce v příštím prázdninovém provozu : výmalba provozního pavilonu a pavilonu č.2, oprava betonových chodníčků pod fasádou budov (odchlíplé, zatéká pod budovu.)

 12.5. Shrnutí

         Mateřská škola prodělala během tří let rozsáhlou revitalizaci, její prostory pro výchovu a vzdělávání odpovídají požadavkům z hlediska hygieny, bezpečnosti i požadavkům na výchovně vzdělávací činnost tohoto zařízení. Zjištěné nedostatky jsou neprodleně odstraňovány v průběhu roku a to díky Městu Kryry, jejími zaměstnanci. Škola tím šetří peníze ze svého rozpočtu na provoz, čímž může investovat do dalšího zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí. Úroveň školy je adekvátně tomu hodnocena rodičovskou veřejností i kontrolními orgány.

                

Přílohy :  Kulturní, společenské a jiné akce MŠ v průběhu školního roku 2016/2017

                Výroční zpráva o hospodaření MŠ v  Kryrech za rok 2016

V Kryrech  29.8.2017                                                     řed. školy:

                                                                                        Bc.Věra Melicharová

 

 Příloha č.2

Kulturní, společenské a jiné akce MŠ Kryry ve školním roce 2016/2017

Září 2016

 

21.9.

25.9.

Schůze s rodiči při MŠ v Kryrech od 17. hodin

Zahradní akce s rodiči „škatulata, hejhejte se!“

Říjen

 

 

25.10.

19.10.

22.10.

 

Divadlo „Dráček“

Vyšetření zraku firma Prima vizus

Třídní schůzky

 

Listopad

 

3.11.

10.11.

26.11.

23.11.

29.11.

19.11.

 

Fotografování dětí

Slavnostní otevření Dětské knihovny při MŠ v Kryrech

Vystoupení dětí na vítání občánků

Tvořivé odpoledne s rodiči

Divadlo „Dráček“

Sběrné dny papíru v MŠ

Prosinec

 

 2.12.

3.12.

  4.12.

5.12.

4.12.

7.12.

8.12

16.12.

14.12.

23.12. -1.1.2017

Divadlo „Řimbaba“

Výzdoba atria Měú Kryry

Vystoupení dětí MŠ před MěÚ Kryry

Mikulášská nadílka

Účast na výstavě bylinková zahrada v ZŠ

Vánoční posezení s rodiči s vystoupením dětí

Návštěva prvňáčků pod naším vánočním stromečkem

Divadlo „Dráček“

Návštěva sponzora – Nú Oráčov – sponzorský dar v podobě dřevěných hraček

Mateřská škola uzavřena

Leden 17

 

  2.1.

 11.1.

23.1.

31.1.

30.1.

Zahájen provoz  MŠ v novém roce

Zahájen provoz Dětské knihovny

Divadlo „Dráček“

Třídní schůzky

Masopustní veselice – divadlo Mireček a Leontýnka

Únor

 

  3.2.

10.2.

15.2.

27..2.

 

Zápis do ZŠ

Zahájen plavecký kurs v Rakovníku

Muzikoterapie pro děti

Divadlo „Dráček“

 

Březen

 

8.3.

12.3.

8.3.

25.3.

24.3.

Srdíčkový den

Vystoupení dětí v KD

Divadlo „Šikulka“

Vystoupení na Vítání občánků

Divadlo „Dráček“

Duben

 

  4.4.

11.4.

28.4.

Fotografování dětí

Divadlo „Dráček“

Divadlo „Řimbaba“

 

Květen

 

 

 

3.5.

25.5.

13.5.

17.5.

20.5.

29.5.

30.5.

Zápis do MŠ

Informativní schůzka pro nově zapsané děti

Bezpečně v dopravě- policie v MŠ na DH

Návštěva MŠ Podbořany – Hlubanská na Dopr. hřišti

Divadlo „Řimbaba“

Divadlo „Dráček“

Den dětí – zahradní slavnost, účast Hasičů Kryr, divadla M.+L, zmrzlinový vozík

Červen

 

  1.6.

14.6.

16.6.

19.6.

Návštěva „Myslivce“

Rozloučení s předškoláky

Kouzelná noc a pohádková cesta pro předškoláky, Rozloučení s MŠ

Prevence na DH – ZŠ Vroutek

Červenec

Provoz MŠ v pavilonu č. 2

Srpen

 

 31.7..- 3.9.

Uzavření MŠ, provoz opět zahájen 4.9.2017