Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2017/2018

7. 9. 2018

 

Mateřská škola Kryry, okres Louny, Příčná 419, Kryry

příspěvková organizace¨

 Čj. 112/2018

 

Výroční zpráva MŠ Kryry

za školní rok 2017-2018

 

    Osnova:      1. Základní informace o škole.

                        2. Charakteristika školy.

                        3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku.

                        4. Výchovně vzdělávací činnost.

                        5. Údaje o pracovnicích školy.

                        6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí.

                        7. Prázdninový provoz.

                        8. Školní stravování.

                        9. Využití poradenských služeb.

                      10. Spolupráce s rodiči, základní školou a ostatními partnery.

                      11. Sponzorství.

                      12. Ozdravná opatření mateřské školy.

                            Přílohy:  č.1 Autoevaluace školy 2017/2018

                                          č.2 Výroční zpráva o hospodaření 2017

                                          č.3  Kulturní, společenské a jiné akce MŠ 2017/2018

                                          č.4  Sponzoři MŠ v roce 2017/2018

                                            (pouze v tištěné podobě)

 

Dodatek:

Dle § 10  zákona č. 561/2004 Sb.,Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (Výroční zprávy),

tento neukládá povinnost ředitelkám mateřských škol, předkládat svému zřizovateli Výroční zprávu.

Tato zpráva je předložena na žádost zřizovatele.

 

Předkladatel             MŠ Kryry                                

Komu                       Město Kryry

 

Zpracovala :   Bc.Věra Melicharová

                       ředitelka Mateřské školy v Kryrech, okres Louny

                       Příčná 419, 43981 Kryry

 

V Kryrech   dne  27.8.2018

 

1.Základní informace o škole

 

Název mateřské školy (podle zřizovací listiny)

Mateřská škola Kryry, okres Louny

Adresa mateřské školy

Příčná 419, Kryry 439 81

IČO

61 35 71 62

Právní forma organizace

příspěvková organizace

Telefon

415 216 008 , služební mobilní: 606 920 404

Bankovní spojení

běžný účet – 102 0265369/ 0800

 

účet FKSP – 107-102 0265369/ 0800

E-mail

ms-kryry@seznam.cz , mskryry.estranky.cz

Zařazení do sítě škol

1.1.2004

Název zřizovatele

Město Kryry

Součásti školy

Školní jídelna- výdejna    

IZO ŠJ

166 000 469              

IZO ředitelství

600 082 369

Statutární zástupce

Pověřená osoba zastupováním

ředitelka: Bc.Věra Melicharová od 1.8.2012

Jana Vašíčková

Úplata za vzdělávání

0,- Kč

 

2. Charakteristika školy, zaměření jednotlivých tříd:

 

Trojtřídní mateřská škola pavilónového charakteru, počet pavilonů 4 (včetně hospodářské budovy).

I.                    Třída „Broučků“  - děti 2-4 leté –zaměření: adaptační program, prvky socializace, rozvoj řeči, EVVO, podpora zdravého vývoje dětí

II.                 Třída „Motýlků“ -  děti 4-5 leté - zaměření:  rozvoj řeči, kooperativních činností, prvky učení, EVVO, kroužek, prosociální činnosti

III.               Třída „Lvíčat“ – děti 5-7 leté – zaměření:  základy trivia (dovednosti před čtením, psaním, předmatematické), EVVO, prosociální činnosti, estetické činnosti, rozvoj vyjadřování dětí, komunikativních dovedností, získávání kompetencí pro budoucí školní docházku dětí

Program homogenních tříd odpovídá věkové struktuře dětí a odpovídajícímu procesu učení a zrání jednotlivých vývojových stádií a individuálních potřeb jednotlivců.

 

3. Demografický vývoj, změny v průběhu školního roku:

    

a)  počet tříd

Šk. Rok 2017/2018

Počet tříd

Počet ped. pracovnic

Počet dětí

Celkový počet dětí

Září 2017

 

      3

 

      6

 

     72

 

     72

 

Leden 2018

 

       3

 

       6 

      73

 

     73

 

    b)   naplněnost tříd

 

„Broučci“

   2-4 leté

„Motýlci“

   4-5 leté

„Lvíčata“

  5-7 leté

Celkový počet dětí

Počet dětí

 

    22

 

     23

 

    28

 

    73

 

Počet učitelek

      2

       2

      2

      6

Průměrná roční docházka

     18

 

     20

 

     25

 

    21

 

    c)   věkové složení zapsaných dětí (celkový počet 73):

 Mladší 3 let

   3-4

    4-5

    5-6

   6- 7

      8

    22

    16

    27

     0

      d)   počet dívek ♀39       počet chlapců ♂ 34

      e)   integrované děti :  ano

            dívka s přiznaným podpůrným opatřením 4. stupně – s asistentem pedagoga (50 %)

            chlapec s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně – sdílený asistent pedagoga bez

            finanční nárokovosti

f)        počet dětí s trvalým pobytem v Kryrech a spádových obcích :

Kryry   56  Strojetice   4  Stebno   1   Běsno  0  Kolešov 3

g)      počet dětí z jiných lokalit :  celkem 9

           Jesenice  1  Mukoděly 2  Petrohrad 3  Očihov 1   Podbořany  2

h)      péče speciálních pedagogů :    logopedická péče : počet dětí 11

logopedie v pololetí skončila (nepodařilo se najít náhradu za stávaného logopeda)

zcela napraveno  0 do péče    předáno 5

            školské poradenské zařízení – 2 děti

            péče surdopeda logopeda, speciálního pedagoga

            pedagogicko psychologická poradna – šetření školní zralosti

      počet šetření školní zralosti :   5

i)        počet dětí předškolního věku :       27 ( 5-6 )  

celkem do ZŠ věkově  23 dětí

celkem odklady  OPŠD (odklady o 1 rok)    5

z toho do ZŠ v Kryrech  pro šk. rok 2016/17     22

do jiných ZŠ     1

j)        změny v počtech dětí v průběhu školního roku :

počet zapsaných k 30.9.2017 :    72

počet dětí pro něž byla udělena zřizovatelem výjimka (nad 24) :    1

počet vydaných rozhodnutí o ukončení školní docházky :     0

počet nově přijímaných dětí během školního roku:         1

počet dětí k 1.1.2018.    73

počet dětí ukončujících předškolní vzdělávání k 30.8.2018      23

 

k)      Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Počet podaných žádostí

Počet přijatých

Počet zamítnutých

Celkový počet přijatých dětí:

    28

      28

              0

          28

Celkový počet dětí na školní rok 2018-2019    -    76

 

           

4. Výchovně vzdělávací činnost:

● Název ŠVP (školního vzdělávacího programu), který vychází z RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání)

 

„Mateřská škola -  místem pohody“

Základní filozofie Školního vzdělávacího programu

„Mateřská škola – místem pohody“

 

Mateřská škola je místem fyzické pohody

Mateřská škola je místem psychické pohody a zdravého učení

Mateřská škola je místem  pohody sociálních vztahů a otevřeného přátelství

Mateřská škola je místem pohody společenského života a kultivace estetického cítění

Mateřská škola je místem pohody v souladu s okolním světem a přírodou

 

Cíle vzdělávacího programu „Mateřská škola – místem pohody“

   Je rozvíjet všestranně celou dětskou osobnost takovým způsobem, aby dítě na konci svého předškolní období, v rozsahu svých osobních předpokladů získalo:

věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost

základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání

základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti

základy pro celoživotní učení

základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot

Cílem všech zaměstnanců školy je jednotně působit na děti a vytvářet takové podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání. Jde nám o to probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Školní vzdělávací program je východiskem pro zpracování jednotlivých třídních vzdělávacích programů, podle nichž jsou uskutečňovány činnosti s dětmi.

Speciálně pedagogická činnost – logopedie

   V letošním školním roce navštěvovala naší školu Mgr.Eva Učíková, speciální pedagog.

    Počet dětí 11.

Kroužky : „Čtenářem odmala“

   Tento kroužek u nás vedla paní ing. E.Pohlová a učitelky 3. třídy

Péče o děti vyžadující speciální pedagogický přístup

   Spolupráce se ŠPZ, PPP a rodiči

Trendy mateřské školy

  - spolupráce s rodinou

  - podpora individualizace

  - péče o řečový vývoj dětí

  - rozvoj dovedností před školou

5. Údaje o pracovnicích školy

a) personální zabezpečení

    pracovnice                                   

k 30.6.2018

fyzické osoby

 pedagogické

      7

 nepedagogické

(domovnice, výdej jídla, úklid)

      3

 celkem

      10

b) věková struktura pedagogických pracovnic

 

 Věk

 

Do 30 let

 

31-40

 

41-50

 

51-60

 

  61 a více

Z toho

důchodců

Počet

   1

   1

   1

   4

       0

     0

c) věkový průměr pedagogického sboru je   43 let

d) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bez asistenta pedagoga)

 

Počet učitelek MŠ

 

Odborně kvalifikované

 

Nekvalifikované

 

Kvalifikace v %

     6

    6

  0

100%

e) získaná odborná kvalifikace

                  

      VOŠ

                    

                  5

         0

                       1

f) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost)  2

    asistent pedagoga, začínající učitelka

g) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce:     1 na MD

 

6. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí:

Inspekce     0

Kontroly     2

Kontrolní činnost ředitelky:

Čerpání finančních prostředků za předcházející kalendářní rok (viz příloha č.2). Podkladové materiály pro finanční správu předkládá ředitelka škola za pomoci svého účetního firmy ICOMP včas a v pořádku. Výroční zprávu o hospodaření předkládáme zřizovateli 1x ročně.

1)Kontrola hospodaření finanční komisí Města Kryry proběhla dne – 23.4.2018  viz: Protokol o předběžné veřejnoprávní kontrole bez Čj.

se závěrem:

Organizace dodržuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti v souladu s platnými právními předpisy, nebyly shledány nedostatky.

2) Kontrola KHS – kontrola dne 20.9.2017 – bez nedostatků (záznam o kontrole Čj. KHSUL 51309/2017)

3) Kontrolní činnost ředitelky školy:

a) Oblast řízení a plánování výchovně vzdělávací činnosti výsledek (Autoevaluace školy – Čj. 111/2018)

b) Hospitační činnost – kontroly na třídách byly prováděny v průběhu celého roku podle plánu hospitací, které zaměřila ředitelka na pedagogický styl, formy a metody práce s dětmi, využívání odborných dovedností, plánování práce, koncepční záměry školy, evaluační činnost, diagnostiku dětí, BOZ. Kontrola provozních zaměstnanců, dodržování BOZP a PO používání ochranných pomůcek při práci, dodržování a aktivní využívání pracovní doby.

c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

počet odborných školení a seminářů ve školním roce 8

z toho logopedická prevence – 2 pracovnice – časová dotace 60 hodin

z toho osobnostně sociální rozvoj – 2 pracovnice – časová dotace 40 hodin

z toho specifika práce s dvouletými dětmi – 2 pracovnice – časová dotace 50 hodin

novelizace právních předpisů – jedna pracovnice 5 hodin

d) Pedagogické a provozní porady – jsou prováděny podle plánu i flexibilních potřeb nutných k plynulému chodu MŠ, nejméně 1x měsíčně (zápisy dle ŠZ 561/2004 Sb., archivovány)

e) BOZP, BOZ, PO  - jsou nadále velmi sledované oblasti, MŠ má podrobně zpracovánu dokumentaci dle platných právních norem. Revize jsou prováděny vždy v předepsaném termínu (harmonogramu) a dokladovány písemnými zprávami revizních techniků (založenými v MŠ). O školení zaměstnanců, dokumentaci školy, dodržování právních předpisů, se spolu s ředitelkou školy stará osoba odpovědná – Lenka Vytisková.

f) Oblast provozní, kontrola podmínek vzdělávání

g) Kontrola povinné dokumentace školy

h) Oblast ekonomická, správa majetku

 

7. Prázdninový provoz:

Plánované  – uzavření MŠ v době Vánoc  od  23.12.2017– 2.1.2018

                      uzavření v době hlavních prázdnin – 31.7.2018 – 3.9.2018 (celkem pět týdnů)

Prázdninový provoz – ve třídě „Broučků“ od 2.7.2018 do 27.7.2018

 

 8. Školní stravování:

Mateřská škola nemá svou vlastní školní kuchyni, pouze  výdejnu.

Školní stravování je zajištěno vývařovnou, školní jídelnou při Základní škole v Kryrech.

Distribucí jídla je pověřená p. Beerová. Která má na distribuci jídla, mytí nádobí 0,60 % úvazku. Jídlo je dováženo do MŠ elektrickou trojkolkou, a dále distribuováno do jednotlivých tříd ručně pomocí vozíků. Výdej jídla je ve třech výdejnách mateřské školy.

Počet dětských strávníků  - 73

Počet dospělých strávníků – 10

Stravování odpovídá normám a spotřebnímu koši, je plnohodnotné, pestré.

 

9. Využití poradenských o odborných služeb:

Spolupráce sodborníky

jakým způsobem

kdy

Pedagogicko- psychologická poradna

(PPP)

 

Šetření školní zralosti u dětí s předpokládaným odkladem povinné školní docházky (OPŠD)

Speciálně pedagogická diagnostika

Celoročně

 

 

Školské poradenské zařízení (ŠPZ) –pracoviště Chomutov

Individuální plán pro dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého stupně

Celoročně

Speciální pedagog

externě

Náprava výslovnosti u dětí

 

1x týdně

OSPOD Podbořany

OSPOD Rakovník

Ochrana dětí –informace odboru v průběhu roku, žádosti o posudky dětí

Celoročně

Pedagogická školící centra

NIDV –KV, Praha, Teplice, Most, Ústí nad Labem, Rakovník

Celoročně

 

10. Spolupráce s rodiči, základní školou a ostatními partnery:

 

Název akce pořádané s rodiči

Kdy se akce konaly

Zahradní slavnost

Září

Setkání rodičů a zástupců školy

Září

Třídní schůzky

Říjen, Listopad

Úklid zahrady s programem pro děti

Říjen

Adventní tvoření, Vystoupení na Adventu

Listopad

Vánoční divadlo, Mikulášská nadílka

Prosinec

Třídní schůzky

Leden

Pomoc rodičů s úklidem zahrady

Duben

Zahradní slavnost

Květen

Den dětí s výletem

Květen

Rozloučení s předškoláky

Přenocování v MŠ

Červen

červen

 

Další   formy  spolupráce  s rodiči:

Webové stránky (mskryry.estranky.cz)-doména školy

Školní časopis „Srdíčko“

Prezentace MŠ při veř. projekcích dětí (v obci, pro SŽ,ČK,SPOZ a další)

Dotazníky, tiskopisy, informativní nástěnky

Konzultace s rodiči, třídní schůzky všech tříd

Školní projekty, dny a týdny na určitá témata

Třídní schůzky

Sběrové akce (Za starý nový)- papír

Fundraisink (sponzorink)

Spolupráce při tvorbě třídních projektů

Hravá odpoledne s rodiči

Projektové plánování v součinnosti s rodiči

Čtenářem odmala – předčítání rodiči

 

fORMA SPOLUPRÁCE SE zš

KDY

Návštěvy dětí mateřské školy v ZŠ Kryry

Návštěvy dětí ZŠ v MŠ

 

Prosinec, leden před zápisem

Na pozvání – Vánoční posezení, společná divadla

 

Společné akce

Zahradní slavnosti

Projektové dny v ZŠ, v MŠ

Mikulášská nadílka

Vánoční posezení v MŠ

Materiální oblast

 

Využití víceúčelového hřiště

(y-biky, in-line bruslení, zimní bruslení, fotbal)

Mimoškolní aktivity na půdě školy

 

Cvičení dětí, tanečky, mažoretky (tělocvična ZŠ)

Šikovné ruce

Spolupráce s elementaristkami

„My se školy nebojíme“

„Spolu to zvládneme – adopce žáků 9. třídy“

„Hravě zápis do školy“

 

 

Před zahájením školního roku

Porovnání plánů práce

Požadavky na zápis do 1. třídy

Vzájemné návštěvy divadel vystoupení dětí

 Rozloučení s předškoláky, Projektové dny

 

 

Spolupráce s ostatními partnery:

 

MŠMT

 

Mas Vladař

 

 

Krajský úřad Ústí nad Labem

Česká školní inspekce

Úřad práce

 

Městský úřad Podbořany s rozšířenou působností

Policie ČR

Sbor dobrovolných hasičů

Emergency

Městský úřad Kryry

Obecní úřad Kolešov

Základní škola Kryry

 

Šablony –výzva OP VVV- Rosteme a rozvíjíme se

 

 DVPP, projektový den v MŠ

„Mateřská škola s prvky Začít spolu“

Testování pomůcek – maxi tablet

Financování a řízení MŠ

Zprávy o činnosti

Depistáž na pozici učitelky MŠ, asistentek

 

Správa hospodaření, výkaznictví

 

Preventivní program

Zajištění prohlídky hasičské zbrojnice

První pomoc při úrazech

Financování, provoz, opravy,údržba

Fundraisink, rozšíření školského obvodu

Projektové dny, příprava dětí na školu

Duben

Duben

Celoročně

Březen 2018

Duben –srpen

Celoročně

Průběžně

 

celoročně

Podzim Podzim

Jaro, léto

Květen

Červen

Celoročně

Jaro

celoročně

 

 

Divadla

 

Mateřská škola Podbořany- Hlubanská, Sídliště Míru

Mateřská škola Vroutek

 

Mateřská škola Blšany

Mateřská škola Blatno

 

Sponzoři

 

Knihovna Kryry

Rest Art (p.Ulke) Podbořany

ČČK + Svaz žen Kryry

Prima vizus – šetření očního pozadí

 Šikulka, Kolem, Ve Tři, Řimbaba, Letadlo, Z bedny,

Lenčiny zpívánky

Dopravní hřiště

 

Výchovně vzdělávací práce, dopravní hřiště

 

VVP, předplavecká průprava, umístění dětí o prázdninách, Dopravní hřiště

Metodická pomoc, umístění dětí o prázdninách

Předpisy, umístění dětí o prázdninách

Jejich seznam na webových stránkách MŠ

Návštěvy

Projektové dny v MŠ, fundraisink

Vystoupení dětí, akce jako Den dětí, Karneval

Preventivní šetření zraku dětí

 

Celoročně

Celoročně

Celoročně

Celoročně

 

Celoročně

 

Léto

Celoročně

 

 

Zima, jaro

 

Zima

 

11. Sponzorství (fundraisink): viz příloha č.4

 

V letošním roce se nám podařilo získat podporu zejména z řad rodičů a přátel školy. Jejich seznam naleznete na mskryry.esranky.cz; v sekci „Podporují nás“. V září byla dokončena instalace prvků vybavení zahrady – z dotace firmy Logit, kterou jsme obdrželi v loňském školním roce.

Mateřská škola pokračuje ve dvouletém projektu vyhlášeného MŠMT na podporu vzdělávání – tzv. šablony OP VVV. Dotací jsme získali 365 000,- Kč na pedagogickou podporu, další vzdělávání pedagogů a pomůcky pro didaktické činnosti. Čerpání prostředků ESF se daří podle plánu, využili jsme kapitoly na DVPP – další vzdělávání a pomůcky. Asistent pedagoga, pro nějž jsou finanční prostředky určeny od září 2018 nastoupí svou práci v září 2018. V červnu jsme předložili monitorující zprávu, druhá část zálohy z MŠMT zatím na účtě není.

 

12. Ozdravná opatření mateřské školy :

 

12.1. V měsíci září 2017 byla mateřská škola plně pokryta rozvodem WIFI dle plánu ICT, který využívá internet pro výchovu a vzdělávání našich dětí. Počátek předpokládá dosah internetu ve všech pavilonech. V plánu máme vybavit třídy vhodnými počítači pro děti, jako jsou Multi board, Maxi tablet, které umožní skupinovou práci. Do jednotlivých tříd byly z projektového rozpočtu ESF zakoupeny stolní počítače pro potřeby učitelek. Moderní technologie ještě všem dětem zpřístupněny v rodinách nejsou, proto jsme se rozhodli doplnit naši práci i o tento způsob získávání informací, který je v dnešní době nezbytný.

V měsíci lednu provedl zřizovatel významné energetické úsporné opatření. Zateplení stropů celé mateřské školy, které výrazně ovlivní spotřebu plynu pro vytápění objektu.

V měsíci červenci jsme se dočkali konečného řešení dopravy jídla pro všechny strávníky školky – zřizovatel zakoupil školce elektrickou trojkolku.

V měsíci červenci jsme z rezervního fondu uhradili opravu prvků v zahradě, kterým byly kompletně vyměněny odbornou firmou dřevěné části, jedná se o pět prvků zahradního vybavení v horní části zahrady.

V měsíci srpnu zřizovatel na své náklady vymaloval hospodářskou budovu, její zaměstnanci natřeli zahradní prvky, během prázdnin byl zaměstnanci města obnoven nátěr dopravního hřiště.

V měsíci srpnu byly odbornou firmou vyměněny  hlavní uzávěry plynu v kotelně školy.

Na tyto práce byla provedena odborná revize.

Mateřskou školu průběžně vybavujeme novým nábytkem, pomůckami, hračkami, renovujeme a udržujeme v provozuschopném stavu stávající zařízení svým i prostředky, ale i za výrazné pomoci zřizovatele.

12.2. Plánované práce : úprava nájezdu pro vozík s jídlem. Obnova oplocení školky, plánovat nátěry fasádní barvou, oprava soklů a betonových chodníků pod budovou.

 

12.3. Shrnutí

Mateřská škola je v současné době  plně vyhovující z hlediska hygieny, bezpečnosti  a odpovídá plně požadavkům na výchovně vzdělávací činnost tohoto zařízení. Zjištěné nedostatky jsou neprodleně odstraňovány v průběhu roku. Úroveň školy je adekvátně tomu hodnocena rodičovskou veřejností i kontrolními orgány. Vedení školy děkuje zřizovateli za podporu a váží si ušetřených prostředků provozních nákladů, které lze následně použít na další rozvoj školy. Díky každoročnímu navyšování rozpočtu školy Městem Kryry o částku, která se rovná výši výběru příspěvků rodičů na tzv. školné, může vedení školy rodičům tento příspěvek dlouhodobě  a každoročně promíjet.

 

V Kryrech  28.8.2018                                   řed. školy: Bc.Věra Melicharová